О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…762/25.06.2009г. гр.Пазарджик

 

 

Пазарджишкия окръжен съд гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на 25.06.2009г., в закрито съдебно заседание в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Янева

                   ЧЛЕНОВЕ:        Елеонора Серафимова

                                                Албена Палова

 

При секретар:                     на доклад на съдия С. като постави за разглеждане В.ч.гр.д.№ 542 по описа за 2009 година за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и следващите от ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв. Ц.Б., в качеството й на пълномощник на А.Б.Н. *** против разпореждане на съдията-докладчик от 09.06.2009г., постановено по преписка с вх.№936/08.06.2009г. по описа на  Пещерския РС, с което е върната исковата молба, като процесуално недопустима  - поради липса на правени интерес от завеждането на иска и е оставено без уважение искането за спиране на производството по изп.д.№425/2009г. по описа на ЧСИ Н.Т.

В частната си жалба, подадена в законоустановения срок, жалбоподателят А.Н. чрез пълномощника си адв.Б. твърди, че разпореждането е неправилно, незаконосъобразно и необосновано поради което и моли същото да бъде отменено. Развити са съображения в този смисъл.

Наред с това пред въззивният съд е постъпила на 25.06.2009г. и допълнителна молба от адв.Б., с която е направила „особено” искане за спиране на производството по изп.д.№425/2009г. по описа на ЧСИ Н.Т.о приключване на настоящето въззивно производство.

Окръжният съд като се съобрази с доводите наведени от жалбоподателят и като провери изцяло правилността на атакувания съдебен акт прие следното:

След анализ на книжата по настоящето дело  се установява, че частната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна в процеса и в законоустановения срок. Последният извод се основава на обстоятелството, че обжалваното разпореждане е постановено на 09.06.2009г. и на същата дата е изпратено съобщение за него до ищеца – частен жалбоподател. В преписката не се съдържа върнат отрязък на съобщението, а след направена служебна справка в деловодството на ПщРС такъв все още не е постъпвал. Ето защо изпратената на 19.06.2009г. по пощата частната жалба следва да се приеме, че е постъпила в срока визиран в чл.275 от ГПК.

По съществото си частната жалба е основателна.

Постановеният от съдията – докладчик съдебен акт е незаконосъобразен.

Съгласно разпоредбата на чл.129 от ГПК след постъпването на исковата молба съдът на първо място е длъжен да провери дали същата е редовна т.е. дали отговаря на изискванията на чл.127 и чл.128 от ГПК. Едва след тази проверка и отстраняване на евентуалните недостатъци следва да се прецени допустимостта на иска. В конкретния случай съдията – докладчик без да е проверил редовността на исковата молба, която безспорно е нередовна, тъй като от съдържанието й не стават ясни нито фактите, на които се основава иска, нито пък какво точно е искането, се е произнесъл по допустимостта на иска. Наред с това относно допустимостта същия се е позовал на съдебен акт- решение по гр.д.№245/2004г. по описа на ПщРС, който не е приложен към исковата молба, поради което въззивния съд не може да прецени и верността на направените въз основа на него изводи. С оглед на така изложеното въззивния съд приема, че необосновано и в нарушение разпоредбите на чл.129 във връзка с чл.127 и чл.128 от ГПК и чл.140 от ГПК първоинстанционния съд е върнал исковата молба.

С обжалваното разпореждане съдията – докладчик се е произнесъл и по искане за спиране на изп.д.№425/2009г. по описа на ЧСИ Н.Торнев като го е оставил без уважение. И в тази му част съдебният акт е незаконосъобразен. Такъв е защото е постановен в нарушение разпоредбата на чл.140 от ГПК, а именно без да е извършил проверка на редовността на исковата молба и евентуалната допустимост на иска, същия се е произнесъл по искането. Наред с това самото искане като не е мотивирано, както е в случая, не може да се направи извод дали същото е заявено по реда на 389 и следващите от ГПК или пък е по реда на чл.420 и следващите от ГПК, за да се прецени от една страна допустимостта, а след това и неговата основателност. Ето защо и в тази му част обжалваното разпореждане се явява незаконосъобразно.

Що се касае до молбата от 25.06.2009г. подадена от адв.Б., с която е направила „особено” искане за спиране на производството по изп.д.№425/2009г. по описа на ЧСИ Н.Т.о приключване на настоящето въззивно производство, въззивния съд по изложените до тук съображения приема, че не следва да разглежда в настоящето производство. Едва след отстраняване на недостатъците на исковата молба и привеждането й в съответствие с изискванията на чл.127, 128 от ГПК, съгласно чл.140 от ГПК в компетентността на първоинстанционния съд е да се  произнесе по валидно направено искане за спиране на изпълнението по цитираното изпълнително дело.

 Изложеното мотивира изводите на  настоящия съдебен състав, че обжалваният съдебен акт като незаконосъобразен ще следва да бъде отменен, а делото върнато на първоинстанционния съд за извършване на следващите се процесуални действия.

Воден от горното и на основание чл.278 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

         

О       П       Р       Е       Д       Е       Л       И :

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане на съдията-докладчик от 09.06.2009г., постановено по преписка с вх.№936/08.06.2009г. по описа на  Пещерския РС, с което е върната исковата молба, като процесуално недопустима  - поради липса на правени интерес от завеждането на иска и е оставено без уважение искането за спиране на производството по изп.д.№425/2009г. по описа на ЧСИ Н.Т.като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписка с вх.№936/08.06.2009г. по описа на  Пещерския РС, на същия съд за извършване на следващите процесуални действия.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.