О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  №…783……

 

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на трийсти юни през две хиляди и девета година….….в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славейка Костадинова.                                                  ЧЛЕНОВЕ: Илиана Димитрова

                                                               Борислав Илиев 

        

като изслуша докладваното от съдия Д. *** по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, прие следното:

               

            Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

            С частна жалба е обжалвано определение на Пазарджишкия районен съд, с което е прекратено гр. д. № 1602/2009 г. на основание чл. 130 от ГПК.  Жалбата е подадена от ищеца Я.Н.Б., който изразява несъгласие с мотивите на съда за прекратяване на производството и със самото прекратяване. Поддържа исканията, с които е бил сезиран първоинстанционния съд и счита, че следва да получи произнасяне по тях, като излага съображения във връзка с това, че има нарушени права на гражданите, в частност – негови лични, в резултат от незаконните действия на кмета на Община – гр. П и администрацията на отдел “М д т”. В тази връзка иска преразглеждане на въпросите, предмет на Акт за прихващане или възстановяване от 10.12.2007 г., а също така претендира обезщетение в размер на 10 000 лв. за претърпени неимуществени вреди във връзка с този акта и останалите действия и бездействия на административните органи, описани в исковата молба /жалба/. 

            След се запозна с оплакванията в частната жалба и обсъди обстоятелствата от значение за постановеното от районния съд определение, настоящият състав прие следното:

            Производството по делото не е следвало да бъде образувано пред Пазарджишкия районен съд, който е инстанция в системата на т. нар общи съдилища, тъй като разглеждането на подадената от Я.Б. “жалба”, която инкорпорира в себе си такава против административен акт и искова молба за предявяване на иск по чл. 1 от ЗОДОВ, е от компетентността на  административния съд.   Неправилен е извода на районния съд, че не е предявена допустима искова претенция, тъй като в действителност има ясно заявен петитум на осъдителен иск с цена 10 000 лв. и предмет - обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат от актове, действия и бездействия на органи и длъжностни лица на Община – гр. П.  Този род искове се разглеждат по реда на АПК /чл.1, ал.2 от ЗОДОВ/ и са родово подсъдни на административните съдилища, съгласно чл. 132 във вр. с чл. 128, ал.1, т. 5 от АПК. Поради това не е следвало да се прилага чл. 130 от ГПК /за връщане на искова молба поради недопустимост на иска/, а производството по така предявения иск по чл. 1 от ЗОДОВ да се прекрати пред Пазарджишкия районен съд и делото да се изпрати на компетентния в случая Административен съд – гр. П. Все пак, доколкото крайният резултат е прекратяване на образуваното пред некомпетентния съд дело, настоящата инстанция счита, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено, макар да не споделя мотивите относно основанието за прекратяване.

            Не могат да бъдат споделени и мотивите на районния съд, който счита, че  поради задължителността на административно обжалване на Акта за прихващане или възстановяване, следва да прекрати и производството по жалбата против него /доколкото такава може да се счита за подадена, предвид формулираните исканията за изменение в съдържанието на този акт/, при това – без изпращането на делото по компетентност на административния съд. Тъй като общите съдилища не са компетентни да разглеждат жалби против административни актове, те не са овластени и да се произнасят до допустимостта на административното производство по повод на подадена такава жалба. А именно това е сторил Пазарджишкия районен съд, отказвайки да изпрати делото на административния.

            Обжалваното прекратително определение обаче следва да бъде потвърдено, доколкото неправилно образуваното пред Пазарджишкия районен съд дело действително подлежи на прекратяване, но по изложените по-горе съображения следва да бъде постановено изпращането му на Административен съд – гр. П по компетентност.

            С това произнасяне от страна на въззивната инстанция се удовлетворява искането на частния жалбоподател за по-нататъшен ход на подадената от него “жалба” и настоящото определение не следва да подлежи на касационно обжалване, тъй като не е от категорията на преграждащите по-нататъшното развитие на делото.

            На основание чл.278 от ГПК във вр. с чл.272 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение от 08.06.2009 г. на Пазарджишкия районен съд, с което е прекратено образуваното пред него                                     гр. д. №1602/2009 г.  

 

            ПОСТАНОВЯВА  делото да бъде изпратено по компетентност на Административен съд – гр. П.

            Определението не подлежи на обжалване.  

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.