О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е788

гр.Пазарджик 30.06.2009год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание……..на тридесети юни…през две хиляди и девета година ……………………………………………………..…………….…............в състав:

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Т.

                                                                ЧЛЕНОВЕ: МИНА Т.

К.П.

 

 

При секретаря………………..………………………и в присъствието на  прокурора........като……………………………..разгледа……………...докладваното от……............съдия   П.…***.д.567…..по…...…описа за 2009г., за да се произнесе взе  предвид следното:

          

                  Производството е по чл.274 и сл.от ГПК.

                  С ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 18.05.2009г., постановено по гр.д. №1/2009г. по описа на Пазарджишкия районен съд, е върната частна жалба вх.№3067/13.05.2009г. против протоколно определение от 23.04.2009г. по гр.д. №1/2009г. по описа на ПРС.

                  Против така постановеното определение е подадена частна жалба от    В.А.А. – ответник по горепосоченото гр.д. Излагат се съображения за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. Прави се искане и за произнасяне по съдебния акт – предмет на върнатата частна жалба -  протоколно определение от 23.04.3009г.

                Ответник – жалбата – Р.С.Т. в представения отговор по чл.276 ал.1 от ГПК оспорва изцяло предявената жалба. 

                По делото липсват данни за датата на връчване на обжалваното определение, при което съдът приема, че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

                Като се запозна с приложените към делото доказателства, Окръжният съд намира частната жалба за основателна по следните съображения:

                С протоколно определение от 23.04.2009г. по гр.д. №1/2009г. по описа на ПРС, съдът е постановил: “Не приема за съвместно разглеждане предявения от В.А. против Р.Т. отрицателен установителен иск”. Против така постановеното определение е постъпила частна жалба от В.А.  вх.№3067/13.05.2009г. С обжалваното определение – от 18.05.2009г., ПРС е постановил връщане на така предявената частна жалба. Съображенията на първоинстанционния съд за връщане на частната жалба, развити в мотивите на обжалваното определение, са, че определението, с което не е приет за съвместно разглеждане насрещен иск, не е от категорията актове, преграждащи развитието на процеса и попадащи в хипотезата на чл.274 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК.

                 Съдържанието на чл.211 от ГПК сочи, че новата уредба не внася промяна в същността на насрещния иск, като процесуален способ за защита и реализиране на насрещни права. Разпоредбата на чл.211 ал.2, изр. 2-ро обаче има по- конкретно съдържание в сравнение з разпоредбата на чл.104 ал.2 от ГПК /отм./ и гласи: “Когато съдът прецени, че съвместното разглеждане на насрещния иск ще бъде значително затруднено, той постановява отделянето му”. Почти идентичен е и смисълът на разпоредбата на чл.104 ал.2 от ГПК /отм./ Съдържанието, както на текста на чл.104 ал.2 от ГПК /отм./, така и на текста на чл.211 ал.2 от ГПК, действително окачествяват определението, с което не е приет за съвместно разглеждане насрещен иск, като определение непреграждащо развитието на делото, тъй като постановяването му има за последица отделно разглеждане на насрещния иск, а не прекратяване на производството по същия – и в този смисъл е утвърдилата се съдебна практика и правна теория. В този смисъл са и съображенията на първоинстанционния съд и принципно те са правилни. В конкретния случай обаче първоинстанционният съд не е постановил отделяне на насрещния иск и това е така, защото мотивите на определението от 23.04.2009г. /с което съдът е постановил, че не приема за съвместно разглеждане предявения насрещен отрицателен установителен иск/, са основани на съображения за недопустимост на насрещния иск, а не на преценка, че съвместното му разглеждане ще бъде значително затруднено /в който случай действително определението ще бъде от категорията “непреграждащи” развитието на процеса/. По логиката на чл.211 ал.2 изр.1-во от ГПК, съгласно която предявяването на насрещния иск става по правилата за предявяване на иск, по отношение на насрещния иск ще важат всички правни последици и правни възможности за защита, важащи за предявяване на иск. Независимо, че с диспозитива на определението съдът е постановил: “Не приема за съвместно разглеждане предявения от В.А. против Р.Т. отрицателен установителен иск”, поради съображенията, изложени в мотивите на определението, съдът на практика е приел, че този иск е недопустим /като съответстващ на тези мотиви диспозитив би бил “оставя без разглеждане, като недопустим……прекратява производството по този иск”. Или по своето естество определението от 23.04.2009г., макар и постановено в производство по чл.211 от ГПК, има характер на определение по допустимостта на иска и по-точно на прекратително такова, поради преценка за недопустимост на иск. Като такова същото попада в хипотезата на чл.274 ал.1 т.1 от ГПК и е определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, а в този смисъл - и подлежащо на обжалване. Като е приел противното с определението от 18.05.2009г. и е постановил връщане на така предявената частна жалба, ПРС е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а делото да се върне на ПРС за изпълнение на процедурата по чл.276 и сл. от ГПК по отношение на частна жалба вх.№3067/13.05.2009г. против протоколно определение от 23.04.2009г. Следва да се отбележи и че актът, с който съдът се произнася по движението на жалбите е “разпореждане” а не “определение”. /В настоящето производство въззивният съд не може да се произнася и по искането на жалбоподателя за проверка законосъобразността на определението от 23.04.2009г., каквото искане се съдържа в настоящата частна жалба, тъй като е необходимо по отношение на жалбата против това определение да се изпълни процедурата по чл.276 от ГПК/.

             Водим от изложеното, Пазарджишкият окръжен съд

                                                   

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

             

                ОТМЕНЯВА определението от 18.05.2009г., постановено по гр.д. №1/2009г. по описа на Пазарджишкия районен съд, с което е върната частна жалба вх.№3067/13.05.2009г. против протоколно определение от 23.04.2009г. по гр.д. №1/2009г. по описа на ПРС И връща делото за продължаване на процесуалните действия по чл.276 и сл. от ГПК.

      Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                         

                                                               

 

                                                                                       2.