Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.ПАЗАРДЖИК 08 .07.2009 г

 

В  И М Е ТО Н А  Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД- НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 07.07.2009ГОД. В СЪСТАВ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.Парпулова

ЧЛЕНОВЕ: М. Трънджиева

К.Стоянов

                                                                

ПРИ УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ К.Кентова И ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА А.Панков,        КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ ЧЛЕН СЪДИЯТА Стоянов ВНОХД№419 ПО ОПИСА ЗА 2008ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Делото е образувано по жалба   на    защитника на подс.Г.К. *** против присъда №48 от 25.05.09г по НДОХ№113/09г на Панагюрският РС.

Във въззизвната жалба се развиват оплаквания за явна несправедлиност на наложеното наказание.Иска се изменяване на присъдата и прилагане разпоредбта на чл.66 ал.1 от НК спрямо наказанието лишаване от свобода.

В съдебно заседание се подържа жалбата,със заявеното в нея искане.

Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на въззивната  жалба  и иска същата да се остави без уважение,а присъдата на първоинстанционният съд  да се потвърди.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени във въззивната жалба   и като провери законността,обосноваността и справедливостта на обжалваната присъда и при съобразяване с разпоредбите на чл.314  НПК ,прие следното:

С присъда №48 от 25.05.09г по НДОХ№113/09г  Панагюрският РС е признал подс. Г.К. ***  за виновен в това че на 20.05.2009 г., около 17,30 ч. в гр. Панагюрище, ул. Стоян Пъков, управлявал моторно превозно средство лек автомобил "Мерцедес 190" с Рег. № . с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез анализатор на алкохол "Дрегер 7410+" с фабричен № 0025, след като е осъден с влязла в сила на 22.12.2004 г. присъда № 222/07.12.2004 г., постановена по НОХД № 52/2004 г. по описа на Панагюрския районен съд за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК го осъдил на наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева, платими в полза на Държавата.
На осн. чл. 46,б "б" от ЗИН, ОПРЕДЕЛ
ИЛ първоначален общ режим на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.
На осн. чл. 59, ал. 1 от НК, ПРИСПАД
НАЛ от така определеното наказание лишаване от свобода, времето през е бил задържан със Заповед № 88/20.05.2009 г. на осн. чл. 63, ал. 1 от ЗМВР, което ЗАЧИТА за един ден лишаване от свобода.
                На осн. чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, ЛИШИЛ подсъдимия от право да управлява МПС за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
              Жалбата на подсъдимия  е   подадена в законния срок по чл.319 ал.1І от НПК и е допустима,като  разгледана по същество  е  неоснователна.

         Приетата за установена фактическа обстановка по делото не се оспорва от страните ,като тя се споделя и от настоящата инстанция и  сочи че подсъдимият,след като е осъждан за престъпление по чл.343б ал.1 от НК на 20.05.09г е управлявал МПС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред .

         Заключението на първата истанция относно съставомерните признаци на деянието  по чл.343Б ал.2 от НК и участието на подсъдимият   в него са основани на обективен,пълен и точен анализ на доказателствените материали.

         В мотивите на присъдата се съдържат съображенията на решаващият съд по оценка на събраните доказателства,както и на противоречивите такива.Не се установява доказателствата да са изопачени или превратно ценени,нито пък което и да е от тях игнорирано.

         Фактите са правилно установени от РС и при тези факти материалният закон е приложен правилно.

Доводът за явна несправедливост на наказанието се мотивира с отказа да бъде отложено изтърпяването му.В този смисъл е съображението че първата инстанция неоснователно е отказала да приложи института на условното осъждане,при наличието на всички предпоставки.Този довод е подържан пред първата инстанция ,която го е обсъдила и е изложила достатъчно съображения,поради което е приела,че наказанието следва да бъде изтърпяно ефективнори преценка дали е възможно да се приложи чл.66 , следва да се обсъдят внимателно в съвкупност  всички обстоятелства,характеризиращи обществената опасност на деянието и личността на подсъдимия,с оглед на които да се реши дали целите по чл.36 от НК могат да се постигнат без ефективно изтърпяване.Такава преценка по делото е направена. От  доказателствата по делото не може да се направи извод,че подсъдимият  е охарактеризиран изцяло положително в обществото и че целите на наказанието могат да бъдат постигнати с приложение на института на условното осъждане.При това този институт е бил вече прилаган по отношение на него,като не е без значение и факта че е отново за осъждане за шофиране в пияно състояние,а отделно от това и преди, но на глоба.

При тези данни точно е прието,че може да му се въздейства превъзпитателно и възпиращо само посредством ефективното изтърпяване на наказанието.

Що се касае до наложеното наказание на основание чл.343Г от НК то е съобразено както с обществената опасност на деянието която е  висока така и със степента на обществена опасност на дееца.Съдът е наложил наказание ,като е изходил от степента на вината му,то е в рамките на закона и ще превъзпита него и обществото.

Както досъдебното производство и производството пред първата истанция са проведени при спазване на процесуалните правила без да са допуснати съществени нарушения от категорията на посочените в чл.348 ал.3 от НПК,за които въззивната истанция следи служебно

         По изложените съображения и на основание чл.338 от НКП съдът

                                              

Р      Е       Ш      И

ПОТВЪРЖДАВА присъда №48 от 25.05.09г по НДОХ№113/09г на Панагюрският РС.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

ЧЛЕНОВЕ:1.              2.