Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Пазарджик  10.07.2009г.

 

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    Пазарджишки окръжен съд наказателна  колегия в публично заседание  на осми юли през двехиляди и деветата година  в състав

                         

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:Г.ВЕСЕЛИНОВ

                     ЧЛЕНОВЕ: И.ДЖУНЕВА

                               К.ПУНТЕВА

при секретаря  С.П. като разгледа докладваното от съдията И.ДЖУНЕВА ВНЧХД  № 445 /09 г.по описа на Пазарджишки окръжен съд и за да се произнесе взе в предвид следното:

    С присъда №50/01.06.2009г. постановена по НЧХД № 52/09г. по описа на Панагюрски районен съд е призната подсъдимата С. Г.Б. за невиновна в това ,че на 26.08.08г. в жалба до Районна прокуратура гр.Панагюрище ,с копие до Кмета на Общината Панагюрище е разгласила позорни обстоятелства и е преписала престъпление на длъжностно лице –О.А.М. –гл.специалист кадастър и регулация при Общината гр.Панагюрище  и е оправдана по обвинението за извършено престъпление по чл.148 ал.2 във връзка с ал.1 т.3 във връзка с чл.147 ал.1 от НК.Отхвърлен е и предявения граждански иск от М. против подсъдимата за сумата от 1000лв. неимуществени вреди от престъплението.Осъден е тъжителя да заплати сторените по делото разноски от подсъдимата.

    Недоволен от присъдата е останал частният тъжител М. който я обжалва с искането да се отмени и постанови нова осъдителна присъда като се уважи изцяло и предявения граждански иск.Твърди ,че съдебния акт е незаконосъобразен и необоснован.

    Подсъдимата моли да се потвърди присъдата като излага становище в подкрепа на съдебния акт.

    Пред въззивната инстанция не се събраха нови доказателства.

    Съдът като взе в предвид становището на страните в процеса и като провери изцяло така атакувания съдебен акт направи следните изводи:

    Обвинението против подсъдимата е било от частния тъжител в това ,че на инкриминираната дата 26.08.08г. в подадена жалба до РП-Панагюрище и Общ.Панагюрище-Кмета е твърдяла”че тъжителя не е безпристрастен при извършване на измерване в съсобствено дворно място на подсъдимата и други лица,че от работата му са пропищели много хора и че злоупотребява със служебното си положение .Както и ,че му е приписано престъпление ,че не е лицензиран и няма право да извършва описаните услуги по закон.

    По принцип изложеното в тъжбата е доказано и не се оспорва.Съдът обаче ,за да постанови оправдателната си присъда е приел ,че посочените изрази не съдържат твърдения или информация за съществуването на конкретни факти .Те са израз само на субективната оценка на автора на жалбата –подсъдимата.

    Според тъжителят той  е набеден в престъпление с израза” не е лицензиран и по закон няма право да извършва такива услуги..”напълно правилно в тази насока съдът е цитирал решение 80 от 1998г. на ВКС.

    Клеветнически, според тъжителят, са изразите: “Не бях съгласен да е той тъй като с етърва ми работят заедно…Слушала съм от хората че той не е безпристрастен при това …Поискала”…да бъде забранено един път за винаги на лицето М. да извършва дейности които не са му в правомощията  и да злоупотребява със служебното си положение ,тъй като от него са пропищели много хора…”

    Изводите на решаващият съд ,че не е налице от обективна страна състава на престъплението клевета са обосновани и законосъобразни.В тази насока съдът е изложил убедителни мотиви какво може да е предмет на клевета .В нито един от описаните изрази не се разгласяват конкретни факти и обстоятелства.

    В мотивите е изложено ясно и точно и  изключително пълно какво е клевета и защо цитираните изрази не са такива.В такава насока, освен цитираната от съда практика е и правната доктрина “Обида и Клевета “ автор П. Р. издателство “Фенея”/2009г./ стр.54-55.

    В съдебно заседание пълномощникът на тъжителя-жалбоподател пледира ,че е налице обида с изразите “злоупотребява със служебното си положение и от него са пропищели много хора”.Твърди се още и чрез израза от него са пропищели много хора има клевета.

    По отношение на това ,че в израза от него са пропищели много хора няма състав на клевета решаващият съд е дал убедителни и подробни мотиви които настоящият състав споделя.

    Не е налице твърдяното престъпление обида от субективна страна.Няма доказателства по делото от които може да се направи извода ,че подсъдимата е съзнавала ,че тъжителя ще се запознае с жалбата и  ще бъде обиден от посочените по –горе изрази.В тази насока ,за да е налице състава на престъплението обида е необходимо деецът да съзнава обидния характер на изразите и въпреки това да ги употребява по отношение на лицето с цел да бъде то обидено.Тоест деецът следва да съзнава ,че лицето чува или ще прочете обидните изрази и да цели то да ги узнае.В настоящият процес такива доказателства липсват.Няма данни Б. да е съзнавала ,че М. ще прочете жалбата и която тя е адресирала до РП-Панагюрище и с копие до Кмета на Общината.

    При служебната проверка на присъдата съдът не констатира допуснати нарушения на процесуалния или на материалния закон даващи основание за изменението или отменението на съдебния акт.

    Мотивиран от изложеното и на основание чл.338 от НПК съдът

 

 

                      Р   Е   Ш   И  

 

 

    ПОТВРЪЖДАВА присъда №50/01.06.2009г. постановена по НЧХД № 52/09г. по описа на Панагюрски районен съд.

    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                    ЧЛЕНОВЕ