Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Пазарджик,  юли  2009 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пазарджишкият окръжен съд, наказателна колегия в открито съдебно заседание проведено на седми юли през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.Парпулова

ЧЛЕНОВЕ:М. Трънджиева

К.Стоянов

при участието на съдебен секретар К.К. и Зам.окръжният прокурор А.Панков като разгледа докладваното от  съдия  Парпулова ВНОХД № 447 по описа за 2009 г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е въззивно,по реда на Глава двадесет и втора НПК

Делото е образувано по жалба   на защитника на  подсъдимия М.Е.Д. *** против присъда № 29 от 25.05.2009г. постановена по НОХД № 696/2008 г. на Велинградския РС.

            Във въззивната жалба се излагат доводи,че постановената присъда е неправилна- постановена в нарушение на закона,при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и несправедлива.Прави  се искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова,с която подсъдимия да бъде оправдан по обвинението по чл.144 ал.3 НК,като алтернативно се поддържа искане за изменение на присъдата и намаляване размера на наложената  на основание чл.78а ал.1 НК глоба

Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на въззивната  жалба  и иска същата да се остави без уважение,а присъдата на първоинстанционният съд  да се потвърди.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени във въззивната жалба   и като провери законността,обосноваността и справедливостта на обжалваната присъда и при съобразяване с разпоредбите на чл.314  НПК ,прие следното:

С присъда № 29 от 25.05.2009 г. постановена по НОХД № 696/2008 г. Велинградския РС е признал подсъдимия М.Е.Д. за виновен в това,че на 16.07.2008 г. в гр.Велинград се е заканил с убийство на Г.В. М. от гр.Велинград-казал му „ще те накълцам” и замахнал с брадва срещу него,поради което и на основание чл.144 ал.3 във вр.ал.1 НК и чл.78 а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Присъдил е разноски по делото.

Жалбата на подсъдимия Д.  е   подадена в законния срок по чл.319 ал.І от НПК и е допустима,като  разгледана по същество  е   неоснователна

         Първоинстанционният съд  след като е преценил събраните по делото доказателства е приел следната фактическа обстановка:

През 2007 и 2008 г. св.Г. М. работил като полски пазач към Община Велинград.Заедно със св.Р. и М. охранявали засети полски култури и ливади от вандалски набези и кражби.

На 16.07.2008 г. срещнали група роми-св.А. И. М.,И. Х.,М. Р. и А. А. М. и ги препратили да косят трева в м.”Шавара”,извън района който охранявали.Малко по-късно в района на местността „Пъдарница” видели отново четиримата свидетели и ги попитали защо се връщат.Тогава подс.Д. и неговия баща,които имали ранчо в местността започнали да се разправят с двамата пазачи.Подсъдимият Д. се насочил към св.М. с велосипед,извадил брадва,която била на багажника му и след като замахнал заплашително се провикнал към св.М: „Ей сега ще видиш….ще те накълцам,това да не ти е лани…”.

Пострадалия М. се уплашил,но успял веднага да набере по мобилния си апарат РПУ Велинград и съобщил за инцидента.На местопроизшествието пристигнали св.П. и К., които на место съставили предупредителни протоколи към М.Д. и баща му  Е. Д..

След няколко дни,на 19.07.2008 г. при среща между пострадалия М. и подсъдимия Д.  отново се получил инцидент ,като подс.Д. направил заплашителен жест към свидетеля,че ще го „обезглави”.

         За да приеме тази  фактическа обстановка първоинстанционният съд е  кредитирал показанията на пострадалия М.,св.Р.,св. А. И.М.,И. Х.,Мих. Р. и А. А. М.,св.П. и К.,както и писмените доказателства приложени и включени в доказателствения материал по делото.

         От заключението на назначената по делото СПЕ се установява,че подсъдимият Д. е психично здрав.Вещото лице д-р  Т. е категоричен,че по време на инцидента  подсъдимият е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

         Съдът е изложил убедителни мотиви защо е отказал да кредитира обясненията на подсъдимия и показанията на св.Е. Д.-негов баща и св.Д.-негова майка.Обясненията на подсъдимия и показанията на неговите родители са изолирани,продиктувани от изградената защитна теза и опровергаващи се от останалите доказателства,събрани по делото.  

При правилно установената фактическа обстановка първоинстанционният съд  е приел,че  подсъдимият Д. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на чл.144 ал.3 НК,като на  16.07.2008 г. в гр.Велинград се е заканил с убийство на Г. В. М. от гр.Велинград-казал му „ще те накълцам” и замахнал с брадва срещу него.

Фактическите обстоятелства относно деянието,дееца и вината по повдигнатото срещу подсъдимия М.Д. обвинение са установени с допустимите и относими доказателства.

За осъществяване на престъплението по чл.144 ал.III НК от обективна страна се изисква обективиране чрез думи или действия на закана с убийство спрямо определено лице, която е прието от лицето и би могла да възбуди основателен страх за осъществяването.От субективна страна деецът съзнава съдържанието на заканата и че тя е възприета от изплашения като действителна заплаха,като при това дори не е необходимо лицето действително да се е изплашило,а само да съществува основание,че заканата би могла да бъде осъществена.

В случая  безспорно се установява,че подсъдимият се е заканвал с убийство на пострадалия,като е заявил”че ще  те накълцам ”,като е придружил заканата и със заканителни жестове.Съзнавал е,че така отправената закана за убийство се възприема от пострадалата буквално.Приложен е законът,който е следвало да се приложи.

Първоинстанционният съд не е допуснал отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,като е допуснал изменение на обвинението относно датата на извършване на деянието.

Въззивният съд намира,  че законосъобразно съдът е приложил разпоредбата на чл.78 а ал.1 НК,като е освободил подсъдимия Д. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.Налице са законовите предпоставки за приложението на чл.78 а ал.1 НК,а именно: За извършеното от подсъдимия М.Д.  умишлено деяние се предвижда наказание до три години лишаване от свобода.Видно от свидетелството за съдимост подсъдимия   не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност на основание чл.78 а ал.1 НК.От деянието не са причинени имуществени вреди.На подсъдимия Д. е определена глоба в размер на 1000 лв. при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и съобразена с имотното му състояние. Представените пред въззивната инстанция писмени доказателства относно имотното му състояние,вкл. и изплащане на потребителски кредит не дават основание да се направи друг извод.

При служебната проверка на присъдата съгласно чл.314 ал.I НПК въззивният съд не констатира допуснати нарушения от страна на първоинстанционния съд.

Въззивната жалба като неоснователна следва да се остави без уважение и решението на първоинстанционния съд  като обосновано, законосъобразно и справедливо се потвърди.

         По изложените съображения и на основание чл.338 НПК  Пазарджишкият окръжен съд

 

 

Р    Е   Ш    И    :

 

 ПОТВЪРЖДАВА присъда № 29 от 25.05.2009 г. постановена по НОХД № 696/2008 г. на Велинградския районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                         ЧЛЕНОВЕ:1/

 

                                                        2/