Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 № 135

гр.Пазарджик, 1 юли  2009 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пазарджишкият окръжен съд, наказателна колегия в закрито съдебно заседание проведено на тридесети юни през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.Парпулова

ЧЛЕНОВЕ:И.Джунева

К.Стоянов

 

като разгледа докладваното от  съдия  Парпулова ВНЧД № 451 по описа за 2009 г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е въззивно,по реда на Глава двадесет и втора НПК.

Обжалва се определение от 12.06.2009 г. постановено по ЧНД № 2349/2008 г. на Пазарджишкия районен съд.

    В частната въззивна  жалба на  тъжителя Д.Т. *** се развива оплакване за неправилност на определението на първоинстанционния съд,като се твърди,че същото е незаконосъобразно и необосновано.Прави се искане за отмяна на определението.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени в частната жалба  и провери законността на обжалваното определение и при съобразяване с разпоредбите на чл.341 ал.2-345 НПК и прие следното:

        С определение от 12.06.2009 г. постановено по ЧНД № 2349/2008 г. на Пазарджишкия РС е осъдил на основание чл.1980 ал.1 предл.второ НПК Д.Т. да заплати на В.С.Т. сторените разноски по делото в размер на 350 лв.-адвокатско възнаграждение и на С. В. Т.-сумата от 350 лв. адвокатско възнаграждение.

         Въззивният съд намира,че определението на първоинстанционния съд е законосъобразно.НЧХД № 2349/2008 г. по описа на Пазарджишкия РС е водено от тъжителя Д.Т. против подсъдимите В.С.Т. и С. В. Т..

         С протоколно определение от 26.01.2009 г. наказателното производство по делото против С.В. Т. е  прекратено частично и определението е влязло в законна сила на 11.02.2009 г.

         С определение за прекратяване на наказателното производство по делото на  основание чл.24 ал.4 т.1 НПК от 16.04.2009 г.,влязло в сила на 26.05.2009 г.е приключило и по отношение на подсъдимия В.С.Т.

         В двете определения съдът не се е произнесъл по присъждане  разноски по делото.По искане на защитника на двамата подсъдими на основание чл.304 ал.1 т.4 ПК първоинстанционния съд е присъдил в полза на  В.С.Т. и С. В. Т. сторените от тях разноски за адвокатско възнаграждение,които им се следват съгласно чл.190 ал.1 предл.второ НПК-по 350 лв. за всеки един от тях.

         Тъжителят Д.Т.  дължи сторените разноски за адвокатско възнаграждение от двамата подсъдими,тъй като наказателното производство образувано срещу тях  е прекратено.

         Допуснатата техническа грешка от първоинстанционния съд,относно адвокатът защитавал двамата подсъдими в производството по НЧХД № 2349/2008 г.( посочено е в определението като защитник на подсъдимите адв. Ж. Х.,а по делото адвокат на подсъдимите е И.В.) не се отразява на правилността на определението,тъй като разноските се присъждат на подсъдимите,а не на защитникът им.

         Определението на първоинстанционния съд като правилно-обосновано и законосъобразно ,поради което следва да се потвърди,а частната жалба като неоснователна следва да се остави без уважение.В тежест на тъжителя Д.Т. следва да се отнесе и държавната такса за обжалване пред ПОС в размер на 6 лв.,която се дължи съгласно т.12 от Тарифа № 1 към ЗДТ.    

По изложените съображения и на основание чл.345 ал.1 НПК Пазарджишкият окръжен съд

                                 

                            Р   Е   Ш    И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 12.06.2009 г. постановено по ЧНД № 2349/2008 г. на Пазарджишкия районен съд.

ОСЪЖДА Д.Т. *** да заплати по сметка на Окръжен съд Пазарджик сумата от 6 лв.-такса за обжалване.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :1/

 

                                                                2/