Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 № 136

гр.Пазарджик, 1 юли  2009 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пазарджишкият окръжен съд, наказателна колегия в закрито съдебно заседание проведено на първи юли през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.Парпулова

ЧЛЕНОВЕ:И.Джунева

К.Стоянов

като разгледа докладваното от  съдия  Парпулова ВНЧД № 465 по описа за 2009 г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е въззивно,по реда на Глава двадесет и втора НПК.

Обжалва се определение от 09.06.2009 г. постановено по ЧНД № 265/2001 г. на Пазарджишкия районен съд.

    В частната въззивна  жалба на    М.Б.Й. *** чрез защитника й  адв.С. се развива оплакване за неправилност на определението на първоинстанционния съд,като се твърди,че същото е незаконосъобразно и необосновано.Прави се искане за отмяна на определението и постановяване на акт,с който да се отмени допуснатото обезпечение и постанови заличаване на възбрана по реда на чл.402 ал.3 ГПК.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени в частната жалба  и провери законността на обжалваното определение и при съобразяване с разпоредбите на чл.341 ал.2-345 НПК и прие следното:

         С определение от 09.06.2009 г. постановено по ЧНД № 265/2001 г. на Пазарджишкия РС е отхвърлена молбата на М.Б.Й. *** за отмяна на обезпечение на предявен граждански иск от А. Я. за заплащане на сумата от 43 000 лв.-представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди от престъпление по чл.195 ал.1 т.5 НК водено срещу К. А. М. и В. Й. П. чрез налагане на обезпечителна мярка:възбрана върху имот собственост на К. А. М.:1/2 ид.част от апартамент № ** с площ от 60,96 кв.м на * жилищен етаж,бл.3,кв.** в гр.Пазарджик,ул. К.  № 7 ведно с избено помещение № ** с площ 3,13 кв.м.

         Първоинстанционният съд е приел,    че по същото дело с определение от 15.02.2001 г. Пазарджишкият районен съд е допуснал обезпечение на предявен от А. Я. граждански иск  в наказателно производство водено срещу К. А. М. и В. Й. П. сл.д.№ 34/2001  по описа на ОСлС Пазарджик,преобразувано в ДП № 270/2004 г. по описа на НСлС.Наказателното производство се води срещу  К. А. М. и В. Й. П. за извършено от тях престъпление по чл.195 ал.1 т.5 НК,за това,че на 24.12.2000 г. в гр.Белград,Р Сърбия след предварителен сговор са извършили кражба от А. Я.  на 53000 германски марки.

         За да постанови определението с което се допуска обезпечение на граждански иск в наказателния процес,съдът е ценил удостоверение № 552/01.02.2001 г. на Районна прокуратура гр.Пазарджик от което е видно,че пострадалата А. Я. е предявила граждански иск в досъдебното производство(копие от него е приложено и по настоящето дело) на 29.01.2001 г.поради което доводите на защитника на жалбоподателката К. А. М.,че липсва такава молба  по ДП № 270/2004 г. по описа на НСлС са неоснователни.

         Неоснователно е и твърдението,че искът на пострадалата А. Я. е погасен по давност.Съгласно чл.110 ЗЗД с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.Времевите предели на погасителната давност за гражданско правните претенции на пострадалата обаче се определят от първоначалния момент, в който е възникнал вземането им, а именно  24.12.200- г.,когато са действали нормите на стария НПК.

         Пострадалата Я. е заявила претенцията си да предяви граждански иск и да бъде конституирана като граждански ищец при действието на стария НПК като е предявила граждански иск за сумата от 43000 лв. на 29.01.2001 г. когато е било допустимо такова предявяване на граждански иск и в досъдебното производство( вж. чл.60 ал.1  НПК-в редакцията ДВ бр.21/1998 г.)Тази процесуална възможност отпада с последващо изменение на закона ( ДВ бр.50/2003 г.) съгласно която граждански иск може да бъде предявен само в съдебна фаза на наказателното производство.

В случая с предявяване на граждански иск в досъдебното производство  давността е спряла да тече съгласно чл.115 б.”ж” ЗЗД.Изтичането на давността за предявяване на граждански искове е било прекъснато,тъй като за нуждите на наказателния процес –„съдебният процес” включва и досъдебното производство,в което производство съгласно НПК ( отм.) е било възможно предявяване на граждански иск и конституиране на граждански ищец.( вж. в този смисъл решение № 412/17.10.2008 г. ВКС-ІІІ н.о).

От приложените справки по делото е видно,че наказателното производство ДП № 270/2004 г. на НСлС не е приключило,а е възобновено с постановление на Районна прокуратура гр.Пазарджик от 23.03.2009 г.

При тези данни постановеното определение на първоинстанционния съд,с което е отхвърлена молбата на М.Б.Й. за отмяна на обезпечението на предявен граждански иск от А. Я. е правилно-обосновано и законосъобразно и следва да се потвърди.

По изложените съображения и на основание чл.345 ал.1 НПК Пазарджишкият окръжен съд

                                 

                            Р   Е   Ш    И   :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 09.06.2009 г. постановено по ЧНД № 2565/2001 г. на Пазарджишкия районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                      ЧЛЕНОВЕ:1/

                                                                      2/