Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Пазарджик,09.07. 2009 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Пазарджишкият окръжен съд, наказателна  колегия в публично заседание на седми юли през две хиляди и девета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.Парпулова

ЧЛЕНОВЕ:М. Трънджиева

К.Стоянов

 

при  участието на секретаря К.К.  и Зам.окръжният прокурор А.Панков като разгледа докладваното от  председателя,съдия Парпулова ВНАХД № 476  по описа за 2009 г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

        Производството е въззивно,по реда на Глава Двадесет и първа НПК.

Делото е образувано по  въззивен протест на прокурор при РП Пазарджик против решение № 423 от 15.06.2009 г. постановена по НАХД № 1024/2009 г. на Районен съд-Пазарджик.

         Във въззивният протест се изтъкват доводи за неправилност на решението изразила се в несправедливост на наложената глоба.Прави се искане на основание чл.337 ал.2 т.1 НПК за изменение на глобата и нейното увеличаване.

            В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура поддържа протеста и прави искане за изменение на решението,като се увеличи определената.

         Ответникът по протеста не се явява,нередовно призован.Делото се разгледа в негово отсъствие ,в присъствието на служебен защитник,който изрази становище за правилност на решението и поиска потвърждаването му.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени във въззивната жалба и провери законността,обосноваността и справедливостта на обжалваната присъда и при съобразяване с разпоредбите на чл.314 ал.І от НПК прие следното:

С  решение № 423 от 15.06.2009 г. постановено по НАХД № 1024/2009 г. Пазарджишкият районен съд е признал подсъдимия Р.Ф.К. за виновен в това,че на 20.05.2009 г. в гр.Пазарджик без свидетелство за управление на МПС е управлявал лек автомобил „Пежо-406” рег.№  РА *** ВВ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление,поради което и на основание чл.78 а ал.1 НК го е освободил от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343 ал.2 във вр.ал.1 НК и му е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лв. платима в полза на Държавата,по бюджета на съдебната власт.

         Въззивният протест е  подаден в законния срок по чл.319 ал.І от НПК и е допустим,като разгледан по същество е  и основателна.

Първоинстанционният съд въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства е приел следната фактическа обстановка:

Подсъдимият К. не притежава свидетелство за управление на МПС.Въпреки това той многократно е управлявал МПС,за което е санкциониран с влезли в сила наказателни постановления:НП № 765/2008 г.,НП № 1095/2008 г.,НП № 849/2008 г. и НП № 1304/2008 г.,всички издадени от Началника на РУ МВР Пазарджик.

На 20.05.2009  под.К. отново управлявал лек автомобил „Пежо 106” с ДК № РА ** ВВ  по ул.”Градски пазар” в посока ул.”Г.Бенковски” в гр.Пазарджик.Бил забелязан от св.Ш. -служител в РУ МВР Пазарджик,който знаел,че подсъдимият не е правоспособен водач на МПС.С личният си автомобил св.Ш. последвал автомобила ,управляван от подсъдимия и го спрял на ул.”Ген.Гурко”.Била извършена проверка и за пореден път се установило,че подсъдимия не е правоспособен водач на МПС.Установено било,че подсъдимият е санкциониран с НП за управление на МПС без свидетелство за управление.

Фактическите обстоятелства относно деянието,дееца и вината по повдигнатото срещу подсъдимия К. обвинение е установено с допустимите и относими доказателства.

         Първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е признал подсъдимия К. за виновен в осъществяване от обективна и субективна страна на признаците на чл.343в ал.2 НК,тъй като на 20.05.2009 г. в гр.Пазарджик без свидетелство за управление на МПС е управлявал лек автомобил „Пежо-406” рег.№  РА ** ВВ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление.

         При определяне размера на глобата която следва да се наложи на подс.К. за извършеното от него деяние първоинстанционният съд е съобразил направените самопризнания,оказаното съдействие на полицията, чистото му съдебно минало и добрите характеристични данни,както и тежкото семейно и материално положение.

Въззивният съд  не споделя тези  изводи на първоинстанционния съд по следните съображения:подсъдимият е заловен в момента когато е управлявал МПС и самопризнанията му са направени  не от разкаяние,а с оглед конкретната ситуация.В случая не може да се приемат и доводите за оказано съдействие на полицията при положение,че подсъдимият многократно е санкциониран  от полицията за това,че управлява МПС без да притежава свидетелство за управление и на 20.05.2009 за пореден път е бил заловен да шофира МПС.Въззивният съд намира за необосновани и изводите за  тежкото семейно и материално положение на подс.К.,тъй като от приложена справка от ОДП Пазарджик се установява,че  подсъдимия К. е  пребивавал за продължително време в чужбина (напускал пределите на РБългария на 30.09.2004 г. и се е завърнал на 16.12.2007 г.),което сочи за добри материални възможности.Ето защо въззивният съд прие,че размера на наложената глоба следва да се измени,като същата се увеличи от 500 на 1000 лв. в който смисъл се измени и НП.

При служебната проверка на присъдата извън наведените оплаквания във въззивният протест съдът не констатира допуснати нарушения от първоинстанционния съд.

         По изложените съображения и на основание чл.337 ал.2 т.1 НПК  Пазарджишкият окръжен съд

 

Р    Е   Ш    И    :

 

ИЗМЕНЯВА решение № 423 от 15.06.2009 г. постановено по НАХД № 1024/2009 г. на Пазарджишкия районен съд,като УВЕЛИЧАВА размера  на наложената глоба на  подсъдимия Р.Ф.К. ЕГН **********  от 500 лв. на  1000 ( хиляда) лева.

В останалата част потвърждава  решението.

        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

                                                              2/