О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

            ………               10.07.2009 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ОСМИ ЮЛИ ДВЕХИЛЯДИ И ДЕВЕТА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Веселинов

         ЧЛЕНОВЕ: И.Джунева

                             К.Пунтева.

 

СЕКРЕТАР  С.Пискова

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА Пунтева ВЧНД №466  ПО ОПИСА ЗА 2009 ГОДИНА НА ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

Производството е по реда на чл.341,ал.1 от НПК във връзка с глава 21-ва от НПК.

С Определение от 08.06.2009 година,постановено по НЧХД №1010/2009 година, Пазарджишкият районен съд е прекратил наказателното производство по НЧХД №1010/2009  година-на основание чл.24,ал.4,т.2 от НПК.

Срещу така постановеното определение е постъпила въззивна жалба от частния тъжител Е.Я.И.-с оплакване за незаконосъобразност,като се иска отмяната му.Твърди се,че подадената тъжба отговаря на изискванията на чл.81 от НПК и че са отстранени посочените от съда нередовности в нея в дадения срок.Жалбата се поддържа в съдебно заседание.

Ответницата по жалбата М.Н. поддържа становище,че определението на ПРС е правилно.

Пазарджишкият окръжен съд,като обсъди доводите,изложени във въззивната жалба,мотивите на атакуваното съдебно определение и извърши проверка по делото,прие за установено следното:

Така постановеното определение е незаконосъобразно.

Пазарджишкият районен съд е постановил определение,с което е прекратил производството по цитираното по-горе НЧХД,като е приел,че подадената от Е.Я.И. тъжба не отговаря на изискванията на чл.81 от НПК-не съдържала описание на обстоятелствата,при които е извършено престъплението,твърдяно от тъжителката.В тази връзка на тъжителката бил даден 7-дневен срок за отстраняване на тези нередовности, което не било сторено от нея.Прието е също, че ПРС изобщо не е трябвало да оставя без движение тъжбата,а е следвало веднага да прекрати делото, като се позовава на решение на ВКС.

Видно е, че НЧХД №1010/2009 година е образувано по депозирана от Е.Я.И. тъжба срещу М.Л.Н. на 22.05.09г.

В тази тъжба тъжителката твърди, че на 26.11.08г. около 11 часа е била нападната от съседката й Н. в кооперацията, в която живеят и й е било нанесен побой. Сочи уврежданията по тялото си вследствие на този побой. Твърди, че в резултат на побоя са й причинени болки и страдания, като иска подсъдимата Н. да бъде осъдена за извършено престъпление по чл. 130 от НК. Претендира и обезщетение в размер на 1000 лева за претърпените болки и страдания, ведно със законната лихва от датата на увреждането и сторените разноски.

Към тъжбата е приложено съдебно медицинско удостоверение, където са описани телесните увреждания на тъжителката И..

След постъпването на тъжбата съдията докладчик с разпореждане я е оставил без движение, като е приел, че следва да се изложат подробни описания от тъжителката за времето, мястото, начина, средствата и механизма на причиненото й телесно увреждане, както и да внесе 12 лева ДТ. Уведомена е с това разпореждане тъжителката, че тези нередовности следва да ги отстрани в 7-мо дневен срок, в противен случай делото ще бъде прекратено.

Видно е, че до тъжителката е изпратено съобщение, че тъжбата й е оставена без движение.

Това съобщение тъжителката е получила на 01.07.09г.

Следователно последният ден от даденият на тъжителката 7-мо дневен срок за отстраняване на посочените нередовности е 08.06.09г.

В този срок от Е.Я. е постъпило писмено изложение, което не подписано,  с приложена вносна бележка с внесена ДТ в размер на 12 лева.

Преди изтичане на даденият на тъжителката 7-мо дневен срок съдът е прекратил наказателното производство по цитираното НЧХД с обжалваното определение.

Настоящата инстанция намира, че определението е незаконосъобразно.

Съдът счита, че депозираната тъжба от 22.05.09г. се съдържат данни за подателя, за лицето срещу което се подава, същата е писмена и съдържа достатъчно обстоятелства за твърдяното престъпление. Тъжбата е подписана от подателя й и е подадена в 6 месечен срок от деня, в който тъжителката твърди, че й е бил нанесен побой.

Към тъжбата е приложено и писмено доказателство за причинените на тъжителката увреждания.

Единствено към тъжбата не е приложен документ за внесена ДТ, която липса, съгласно трайната практика на ВКС не е основание за прекратяване на наказателното производство по НЧХД.

В този смисъл първоинстанционният съд не е имал основание да оставя без движение тъжбата, като задължава тъжителката да излага обстоятелства за твърдяното престъпление.

Видно е, че дължимата ДТ е била внесена в даденият от съда 7-мо дневен срок, като неоснователно съдът е прекратил наказателното производство по делото приемайки, че с писменото изложение депозирано от Е.И. на 04.06.09г в съда не са отстранени нередовностите на тъжбата, каквито въззивната инстанция приема, че по начало няма, тъй като това изложение не било подписано. 

Определението на съда е незаконосъобразно и поради обстоятелството, че след като съдът е преценил да даде все пак на тъжителката 7-мо дневен срок за отстраняването на посочените от него нередовности е следвало да изчака изтичането на този срок и едва след това евентуално да прекрати производството по делото.

Това не е било сторено от пазарджишкия РС, който в последният ден от този 7-мо дневен срок и преди изтичането му е прекратил производството по НЧХД.

По изложените съображения обжалваното определение на Пазарджишкия РС е незаконосъобразно и следва да се отмени, като делото се върне на Пазарджишкия РС за извършване на следващите се процесуални действия.  Въззивната жалба е основателна.

Воден от горното Пазарджишкият окръжен съд

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ Определение от 08.06.2009 година, постановено по НЧХД №1010/2009година на Пазарджишкия районен съд, с което е прекратено  наказателното производство по НЧХД №1010/2009  година-на основание чл.24, ал.4, т.2 от НПК.

          ВРЪЩА делото на Пазарджишкия районен съд за извършване на следващите се процесуални действия.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                              

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                  2.