О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

 

   2009

 

 Пазарджик

 
 


 Номер                           Година                                  Град                                    

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Пазарджишки  окръжен съд

 

ІІ-ри търговски  състав

 
 


                                                                                                                 

 

2009

8-04-14

8-04-14 888888888888888888

 

 

 
                

на                                                                     Година                                      

 

в публично (закрито ) заседание в  състав:

НЕВЕНА ТАНКОВА

 
                                                                    

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

КАТЯ ПЕНЧЕВА

 
 


                                                      ЧЛЕНОВЕ:                                                    

КРАСИМИР НЕНЧЕВ

 
                                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                                            

 

 
 

Секретар :                                                       

 К. Н.

 
 


като разгледа докладваното от съдията                                                                                   

566

 

2009г.

 
 


в. ч. гр. д.                     по описа за  

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е въззивно , по реда на чл. 274 и сл. от ГПК ,за въззивен  контрол  по отношение на  определение   на първоинстанционния съд.

І. Страни във въззивното производство .

Жалбоподател: “Райфайзенбанк /България/ “ЕАД  със седалище и адрес на управление на дейността  гр.С. , район “ С.” , ул. “Г. “ №  , представлявано от изпълнителния директор Е. М. В. и прокуриста  М. Т. П  .

Ответници по жалбата:  

-Д.А.Т. ***  ;

-Славка И. ***  ;

- търговското дружество   “Ача” ЕООД , със седалище и адрес на управление на дейността   гр. В. , ул. “ О. “ №  , представлявано от едноличния собственик  на капитала  и управител на дружеството С. И. К .  

ІІ. Фактическа страна на правния спор.

Районен съд  Велинград е  сезиран със заявление от 25. 11. 2008г.  , подадено от търговското дружество “Райфайзенбанк /България /“ЕАД  гр. София за издаване на  заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист  против длъжниците   С. И. *** , Д.А.Т. *** и  против търговското дружество   “А.” ЕООД   гр. В.  въз основа  на документ по чл. 417 от ГПК, представляващ “ запис на заповед “.

От съдържанието на представения запис на заповед  се установява ,че негов издател е длъжника С. И. ***,а останалите двама длъжници Д.А.Т. *** и търговското дружество   “А.” ЕООД   гр. В.  са поръчителствали  дълга   ,при условията , при които е поет.  

С разпореждане от  02. 12. 2008г.  районния съд е уважил искането, като е постановил издаването на заповед № 343/02. 12. 2008г. за незабавно изпълнение  и изпълнителен лист от същата дата .  С тези два документа  районния съд е осъдил длъжниците да заплатят  солидарно на кредитора  главница в размер на   21 063 лв., възнаградителна лихва в размер на  2563, 26 лв. за времето от  19. 12. 2007г. до 19. 11. 2008г. , законна лихва върху главницата , считано от  25. 11. 2008г. до окончателното заплащане  и разноски в изпълнителното производство , представляващи  472, 53 лв. ДТ и 812,52 лв. юрисконсулско възнаграждение.

От съдържанието на  приложеното   в. ч. гр. д. № 220/ 2009г. на окръжен съд Пазарджик се установява ,че заповедта за изпълнение е връчена на длъжника Д.А.Т. на 19. 01.2009г.

В срока по чл. 414 ал. ІІ  от ГПК  длъжника  Д.А.Т. е възразил писмено срещу заповедта за изпълнение   с възражението ,че записа на заповед не е предявен за плащане на авалиста.  Отделно от това  този длъжник е обжалвал с частна жалба  разпореждането за издаване на изпълнителен лист.  С определение № 206/ 26. 03. 2009г.  , постановено по в. ч. гр. д. № 220/ 2009г. окръжния съд е потвърдил разпореждането на районния съд .

На 20. 03. 2009г.кредитора Райфайзенбанк /България /“ЕАД  гр. С. , на основание чл. 415  ал. І от ГПК  е подал искова молба против  длъжника Д.А.Т. за установяване на вземането си .

С определение от  13. 04. 2009г. районния съд е спрял принудителното изпълнение на заповедта за незабавно изпълнение и на изпълнителния лист .

Определението на районния съд се обжалва с частна жалба от  кредитора “Райфайзенбанк /България /“ЕАД  гр. С. в частта , в която изпълнението е спряно  по отношение на длъжниците С. И. *** и  “А.” ЕООД   гр. В  . В частната жалба се твърди , че по отношение на тези длъжници спирането на изпълнението е незаконосъобразно . Моли съда в тази част да се отмени определението на районния съд . Сочи доказателства в подкрепа на твърдението си .

Ответниците по частната жалба не са представили писмен отговор  в срока по чл. 276 ал. І от ГПК.

ІІІ. Правни изводи .

Частната жалба е  жалба  е  процесуално допустима, тъй като :

-изхожда от активно  легитимирана страна в процеса ( заявител в заповедното производство); 

- насочена е   против съдебен акт  , който  подлежи на въззивен съдебен  контрол (чл. 274 ал. І т. 2 от ГПК във вр. с чл. 420  ал. ІІІ  от ГПК    ) ;

-подадена е в преклузивния  едноседмичен   срок по чл. 275 ал.І от ГПК    (определението за спиране на изпълнението  е съобщено на страната на  24. 04. 2009г. , а частната жалба е постъпила в  районен съд Велинград на първия работен ден след почивните дни – 07. 05. 2009г.  ) ;

Разгледана по същество частната   жалба се явява основателна .

Няма спор по отношение на факта ,че възражението срещу, заповедта за незабавно изпълнение , издадена на основание чл. 417 т. 9 от ГПК спира изпълнението , за разлика от другите основания (  тези по чл. 417 т. 1-8 от ГПК ) , когато принудителното изпълнение не се спира . Няма спор също така по отношение на факта ,че при хипотезата на чл. 417 т. 9 от ГПК спирането настъпва по силата на самия закон ex  lege” , при което съдът е в правомощието си  да постанови определение за спиране на принудителното изпълнение и без да е сезиран с нарочна молба от длъжника ( както е процедирал в конкретния случай районния съд ) .  Заповедното  производството по чл. 417  от ГПК  се различава от това по чл. 410 от ГПК по изпълнителната сила на заповедта за изпълнение. Заповедта за изпълнение по чл. 411 ал. ІІІ от ГПК не подлежи на незабавно( предварително )  изпълнение и   поради това няма изпълнителна сила.Въз основа на нея  може да се издаде  изпълнителен лист едва след като  влезе в сила – чл. 416 от ГПК. Заповедта за изпълнение по чл. 418 от ГПК подлежи на незабавно(предварително ) изпълнение , поради което се ползва с изпълнителна сила и въз основа на нея се издава изпълнителен лист -  чл. 418 ал. І и ал. ІІ от ГПК. По тази причина при спиране на принудителното изпълнение  в хипотезата на чл.  417 т. 9 от ГПК съдът следва с нарочно определение да прогласи суспендирането на изпълнителния  ефект на заповедта за изпълнение , за да се внесе яснота и да се посочи изрично , че въз основа на заповедта не може да се образува  принудително изпълнение.

Спорният въпрос по делото е по отношение субектите на спряното изпълнение. С обжалваното определение районния съд е спрял изцяло принудителното  изпълнение , като се е мотивирал със солидарната отговорност на длъжниците . Въззивната инстанция намира този извод на районния съд за неправилен ,тъй като не намира  опора в закона .  Поръчителят  при менителничното поръчителство  е солидарно отговорен към приносителя на ценната книга с издателя ( главния длъжник )-  (чл. 485 ал. І от ТЗ и чл. 513 ал. І от ТЗ ) . Уредбата на поръчителната  отговорност при менителницата  е аналогична с тази по  гражданското право( чл. 141 ал. І от ЗЗД) . Солидарната отговорност  от своя страна  дава право на кредитора да насочи изпълнението за  цялото задължение към  когото и да е от длъжниците или към всички  задължени лица    ( чл. 122 от  ЗЗД и чл. 513 ал. ІІ от ТЗ ) .    В конкретния казус кредитора е насочил изпълнението към   всички задължение лица (издателя и поръчителите ) . Начинът , по който кредитора е пожелал да реализира отговорността на длъжниците осъществява   хипотезата на чл. 421  ал. І от ГПК - “ няколко задължени лица “ . Такъв вид задължени лица може да има при солидарната и  при поръчителната отговорност. Текстът на чл. 421 от ГПК  допуска частичното спиране на изпълнение при посочените в него алтернативни  хипотези :

-          когато само някои от длъжниците е поискал спиране на принудителното изпълнение и е представил надлежно обезпечение за кредитора ;

-          когато възражението се отнася само за част от спорното право ;

-          когато представеното обезпечение е частично ;

При тези хипотези законът допуска частично  спиране, както по отношение на  задължените лица  , така и по отношение на задължениетоизпълнението може да бъде спряно само по отношение на някои от задължените лица или само за част от вземането .  

В текста на чл. 421 от  ГПК не е развита хипотезата за спиране на изпълнението при няколко задължени лица , когато само някои от тях са възразили против заповедта за изпълнение.  Тази  хипотеза следва да бъде разрешена според  принципните положения разрешени в текста на чл. 421 от ГПК.  След като закона допуска спиране на изпълнението само по отношение на някои от задължените лица( частично спиране по отношение на длъжниците ) не съществува законова пречка изпълнението да бъде спряно само по отношение на длъжника , който е направил възражение против заповедта за изпълнение.

Съвсем правилно районния съд е повдигнал въпроса за солидарната отговорност на длъжниците , тъй като задължението е поето общо и изпълнението е насочено общо против всички длъжници . Разрешението , което дава текста на чл. 421 ал. І от  ГПК е аналогично с това на чл. 122 ал. ІІІ и чл. 127ал. ІІІ  от ЗЗД  и поставя съществуването на солидарната отговорност  в зависимост от  характера  на   възражението или на обезпечението . Ако  обезпечението е дадено само от някои от длъжниците действието на солидарната отговорност ще бъде дерогирано по отношение на този длъжник , което означава ,че изпълнението ще бъде спряно по отношение на него . По отношение на  останалите  длъжници , които не са поискали спиране на изпълнението и не представили надлежно обезпечение за кредитора изпълнението няма да бъде спряно –така предвижда текста на чл. 421 ал. І от Г ПК. Аналогично е положението и с възражението против заповедта за изпълнение. Ако само някои от длъжниците е направил възражение против заповедта за изпълнение то ще бъде спряно само по отношение на този длъжник , но не и по отношение на останалите длъжници, които не са подали възражение.  Съдът счита , че при тази хипотеза изпълнението може да бъде спряно по отношение на всички солидарни  длъжници , само ако солидарния длъжник е противопоставил на кредитора общи възражения за това , че  присъдената сума не се дължи . От съдържанието на представеното възражение се установява обаче , че длъжника не е направил общи за всички длъжници възражения ,за това че присъдената сума не се дължи , а лични възражения за недължимостта , основаващи се на липсата на предявяване, на записа на заповед по отношение на него .  

Предвид на гореизложеното и на основание чл.278 от ГПК във вр. с чл. 271 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

ОТМЕНЯВА  определението на районен съд Велинград    от 13. 04. 2009г. , постановено по гр. д. № 674/ 2008г. по описа на същия съд  В ЧАСТТА , в която е спряно изпълнението  по изп. д. № 638/ 2008г.по описа на   ЧСИ Н. Т. по отношение на  солидарните длъжници С. И. ***  и търговското дружество   “А.” ЕООД , със седалище и адрес на управление на дейността   гр. В. , ул. “ О. “ №  , представлявано от едноличния собственик  на капитала  и управител на дружеството С. И. К . 

 

 

            Определението е окончателно .  

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ :