О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №823…

 

гр. Пазарджик, 14.07.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на четиридесети юли…..…….….……..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                Председател: Пенка Янева

           Членове: Елеонора Серафимова

                                                         Албена Палова

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.418, ал.4 от ГПК. С разпореждане № 4176/09.06.2009 г., постановено по гр.д. № 1821/2009 г. Пазарджишкият районен съд е отхвърлил молбата на Е.Б.Т. *** дол за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против М.А.М. *** мотив, че представените документи, на които се основава искането, не са измежду посочените в чл.417 от ГПК.

         Така постановеното разпореждане се обжалва в предвидения от закона срок пред Пазарджишкия окръжен съд от Е.Т. с оплаквания за незаконосъобразност. В частната жалба се твърди, че от съвместния анализ на представените два нотариални акта и разписката за платена сума можело да се направи извод, че спорните 50 кв.м. били включени в площта на имота, собственост на молителката, но владението им не й било предадено. Искането е разпореждането на ПРС да бъде отменено, вместо което да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение.

         Ответницата М.М. оспорва частната жалба и моли атакуваното разпореждане да бъде потвърдено.

         Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в частната жалба и като взе предвид становищата на страните, намира обжалвания съдебен акт за допустим, тъй като е постановен от компетентен орган в рамките на неговите правомощия и в изискуемата се от закона форма. Разгледан по същество този акт е и законосъобразен по следните съображения:

         Молбата по чл.417 от ГПК е придружена с два нотариални акта за покупко-продажба, с които молителката се легитимира като собственик на УПИ VІІІ- в кв. по плана на с.В д, издадени през 1999 г. и 2002 г. Представена е и разписка с нотариална заверка на подписите, заверена на 23.07.1999 г., от която е видно, че М.М. е получила сумата 200 000 лв. от К Ц във връзка с предаваемо място от парцел VІІІ- към парцел VІІІ- в кв. по плана на с.В д.

         Въз основа на така представените доказателства не може да се направи безспорен извод за наличие на едно изискуемо вземане в полза на молителката. Напротив, единственият извод, който може да се направи, е за евентуален спор за материално право между страните, който обаче следва да бъде разрешен по общия исков ред. Правилно първоинстанционният съд е приел, че представените писмени доказателства не са измежду изброените в чл.417 от ГПК, защото в т.3 от същия чл.417 се говори за нотариални актове, но във връзка с удостоверяването на съдържащи се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. От съдържанието на представените два нотариални акта не може да се направи извод за вменени на длъжника М.М. подобни задължения към молителката Е.Т.. Такъв извод не може да се направи и от представената разписка за платена сума, поради което правилно и законосъобразно РС-Пазарджик е отказал да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

         По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4176/09.06.2009 г., постановено по гр.д. № 1821/2009 г. Пазарджишкия районен съд.

         Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: