О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №…853

 

гр. Пазарджик, 28.07.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на двадесет и осми юли.…..…..…..…..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                         Председател: Ивета Парпулова

                            Членове: Георги Веселинов

                                                                  Албена Палова

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.402, ал.2 във връзка с чл.274 и сл. от ГПК. С определение 827/02.06.2009 г., постановено по гр.д. № 698/2004 г. П. районен съд е отменил обезпечението, допуснато по гр.д. № 698/2004 г. чрез налагане на обезпечителна мярка – спиране на изпълнението по изп.д. № 39/2004 г. по описа на СИС при РС-П.

         Така постановеното определение се обжалва в законоустановения срок от А.Г.Г. *** с оплаквания за незаконосъобразност. В частната жалба се твърди, че той е изплатил авансово сумата 15 000 лв., за което била приложена разписка, поради което не дължал суми по изпълнителното дело. Моли атакуваното определение да бъде отменено като незаконосъобразно.

         В дадения от съда срок не е постъпил писмен отговор от ответниците Х.Г.Т., Г.Н.М. и В.С.М..

         Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в частната жалба, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства, намира, че обжалваното определение е допустимо, тъй като е постановено в рамките на правомощията на районния съд и в изискуемата се от закона форма.

         Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. С определение от 03.06.2004 г., постановено по гр.д. № 698/2004 г. ПРС е допуснал обезпечение на висящ иск с ищец А.Г. и ответници В.М. и Г.М. чрез налагане на обезпечителна мярка – спиране на изпълнително дело № 39/2004 г. до окончателното приключване на гр.д. № 698/2004 г. на ПРС. Гр.д. № 698/2004 г. е приключило с решение № 1371/2006 г., което е било съобщено на А.Г. на 04.05.2006 г., на Г. и В.М. – на 10.05.2006 г., а на Х.Т. – на 30.05.2006 г. Липсват данни решението да е било обжалвано, поради което следва да се приеме, че е влязло в сила. При тези данни П. районен съд е отменил наложената обезпечителна мярка като е приел, че обезпечителната нужда е отпаднала.

         Определението е правилно. В това производство съдът следва да провери дали е приключило с окончателен съдебен акт делото, по повод на което е наложена съответната обезпечителна мярка и да прецени дали обезпечителната нужда е отпаднала. По тази причина при обжалване на определение, с което обезпечителната мярка е вдигната, могат да бъдат излагани доводи само във връзка с наличието на условия за вдигане на обезпечението. Изложените от частния жалбоподател доводи касаят изпълнителното дело и не могат да бъдат разгледани в настоящото производство. Редът за защита в изпълнителното производство е друг, поради което изложеното възражение за извършено плащане е неотносимо към настоящия спор. При липса на други оплаквания съдът намира обжалваното определение за правилно и законосъобразно, поради което то следва да бъде потвърдено.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение 827/02.06.2009 г., постановено по гр.д. № 698/2004 г. по описа на Пазарджишкия районен съд.

         Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: