О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 883/07.08.2009г.,гр.Пазарджик

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,в закрито заседание на пети август през две хиляди и девета година,в състав:

            Председател:Пенка Янева.

            Членове: Албена Палова.

Мариана Димитрова

като разгледа докладваното от съдия Димитрова В гр.д. № 626 по описа на Съда за 2009 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.278 от ГПК.

            Образувано е по подадена  частна жалба от адв.И.Ц. в качеството му на пълномощник на М.И.П.-***/2008г. по описа на Пазарджишкия районен съд против определение №834/01.06.2009г. ,с което производството по делото е прекратено поради неотстраняване на нередовности в исковата молба, констатирани с протоколно определение от 11.03.2009г. Поддържа се в жалбата,че определението е незаконосъобразно и се иска неговата отмяна. В жалбата се твърди,че съдът не следва служебно да конституира като ответници лица, срещу които не е предявен иск,поради което и няма право да оставя исковата молба  срещу първоначалния ответник без движение,за да се предяви иск и срещу трето лице,изключая случаите на необходимо другарство. С жалбата не се представят доказателства.

            В срока по чл.276,ал.І от ГПК не е постъпил отговор от ответника С.И.Д..

            Пазарджишкият окръжен съд като взе предвид оплакванията в частната жалба,доводите и съображенията,изложени в нея и като разгледа и прецени приложените доказателства по делото приема ,че частната жалба е допустима-подадена от надлежна страна и в законоустановения едноседмичен срок ,а по съществото си е основателна.

            Пазарджишкият районен съд е сезиран с иск с правно основание 108 от ЗС предявен от жалбоподателката в настоящото производство М.И.П. против С.И.Д. *** по плана на с.Хаджиево, обл.Пазарджик,състоящ се от 1 680 кв.м., при съседи: от две страни :улици и имот на н-ци на И. К.. Ищцата извежда като придобивно основание в своя полза: наследство и делба. В срока за отговор ответника С.И.Д. оспорва основателността на така предявения иск, като твърди,че се легитимира като собственик на процесния имот на основание наследство,оставено от И. К.Д. и давностно владение.  В проведеното съдебно заседание на 11.03.2009г. процесуалния представител на ответника –адв.Б. е направила възражение за недопустимост на исковата претенция,тъй като като ответници е следвало да се конституират всички наследници на общия наследодател И. К. Д..  С протоколно определение от същата дата съдът е оставил исковата молба без движение за остраняване на недостатъците по нея, а именно : „ ищцата да представи копие от исковата молба и всички доказателства за изпращане на Ц. И.Я. като наследник на общия наследодател И. К. Д.”, с оглед конституирането й като ответник в производството. Поради неостраняване на недостатъците на исковата молба Пазарджишкият районен съд е постановил обжалваното в настоящото производство определение №834/01.06.2009г. за прекратяване на производството по гр.дело №2617/2008г. описа на същия съд.

            При така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав приема,че изводите,които първоинстанционния съд е направил са неправилни,поради което и определението,с което е прекратено производството по гр.дело №2617/2008г. е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Качеството на страна в гражданския процес се определя от ищеца. Той е този,които определя страните чрез предявения от него иск,като посочва от чие име и срещу кого предявява иска,и съдът не би могъл служебно да стори това. Качеството на страна в гражданския процес може да бъде придобито и в случаите на правоприемство и изменение на страните на иска,но пак ищецът е този,който посочва ответника чрез първоначалния иск. Съдът служебно би могъл да конституира и трето лице като ответник в процеса само в случаите на необходимо другарство, тогава когато съвместната процесуална легитимация е абсолютна процесуална предпоставка ,и за която съдът е длъжен да следи служебно. Това е така тъй като еднаквостта на спорното правоотношение налага еднакво решение спрямо всички другари.  Ако в производството по предявен иск по чл.108 от ЗС се установи ,че не е налице втората предпоставка от фактическия състав на тази норма, а именно :установено от ответника по иска владение върху имота, то това би било основание за отхвърляне на претенцията като неоснователна, а не както първоинстанционния съд е приел,че се касае за предпоставка по допустимостта му и съответно обосноваваща разпореждането му за оставяне на исковата молба без движение,с оглед конституиране и на трети лица, владеещи имота предвид направените възражения от пълномощника на ответника. Вещноправният спор пред първоинстанционния съд не е от такова естество,което би наложило решението по него да бъде еднакво спрямо всички наследници на И. К. Д.,поради което участието на Ц.Я. като ответник не е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на процеса. Съобразно изложените си съображения  настоящият съдебен състав приема,че определението ,с което е прекратено производството пред първоинстанционния съд е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Воден от горното,Пазарджишкият окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение №834/01.06.2009г.,постановено по гр.дело №2617/2008г. по описа на Пазарджишкия районен съд,с което производството по предявен от М.И.П. *** против С.И.Д. *** иск чл.108 от ЗС е прекратено,като незаконосъобразно.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ВКС.

 

 

                                                                                                Председател:

 

                                                                                                            Членове: 1.

 

                                                                                                                             2.