О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №…862

 

гр. Пазарджик, 03.08.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на трети август……………..…..…..…..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                         Председател: ПЕНКА ЯНЕВА

           Членове: АЛБЕНА ПАЛОВА

                                                                  МАРИАНА ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.420, ал.3 от ГПК. С определение от 29.05.2009 г., постановено по гр.д. № 379/2009 г. Велинградският районен съд е спрял изпълнението на заповед за незабавно изпълнение № 246/12.05.2009 г. по образувано изпълнително дело № 166/2009 г. по описа на ДСИ при РС-Велинград. Спирането е извършено на основание чл.420, ал.2 от ГПК във връзка с чл.417, т.9 от ГПК.

         Така постановеното определение е обжалвано в законоустановения срок от Г.Д.В. ***, в полза на когото е издадена заповедта за незабавно изпълнение против Н.А.Ч.. Твърденията са, че към молбата за спиране на изпълнението длъжникът не е приложил никакви доказателства, поради което обжалваният съдебен акт бил непълен и незаконосъобразен. Иска се отмяната на определението за спиране на изпълнителното производство.

         В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от адв.Г. И в качеството му на пълномощник на П И Ч, който счита определението на ВРС за правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

         Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в частната жалба, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства, намира обжалваното определение за допустимо, тъй като е постановено от компетентен съд в рамките на неговите правомощия и предвидената от закона форма. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна по следните съображения:

         Съгласно чл.420, ал.1 от ГПК възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1 - 8 , освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Установява се от доказателствата, приложени по гр.д. № 379/2009 г., че заповедта за незабавно изпълнение е издадена на основание чл.417, т.9 от ГПК въз основа на приложен запис на заповед. Посочената т.9 на чл.417 не е измежду  посочените в чл.420, ал.1 от ГПК случаи, в които възражението срещу заповедта за незабавно изпълнение не спира принудителното изпълнение, т.е. следва да се приеме, че при своевременно подадено възражение против заповед за незабавно изпълнение, издадена на основание чл.417, т.9 от ГПК, изпълнителното производство се спира ex lege и не е нужно представянето на надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Велинградският районен съд е бил сезиран с надлежно искане да бъде съобразена нормата на чл.420, ал.1 от ГПК с оглед на своевременно подаденото възражение против заповедта за незабавно изпълнение, поради което правилно и законосъобразно е постановил определение, с което е констатирал спирането на изпълнителното производство, образувано по изп.д. № 166/2009 г. по описа на ДСИ при РС-Велинград. При липса на други оплаквания за допуснати нарушения Пазарджишкият окръжен съд приема, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение от 29.05.2009 г., постановено по гр.д. № 379/2009 г., с което Велинградският районен съд е спрял изпълнението на заповед за незабавно изпълнение № 246/12.05.2009 г. по образувано изпълнително дело № 166/2009 г. по описа на ДСИ при РС-Велинград.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: