Р Е Ш Е Н И Е

 

№…………/06.08.2009г.,гр.Пазарджик

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданска колегия,в открито заседание на пети август през две хиляди и девета година,в състав:

          Председател:Пенка Янева

          Членове: Албена Палова

Мариана Димитрова.

като разгледа докладваното от съдия М.Д. *** по описа на Съда за 2009 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.258 от ГПК и следващите от  ГПК.

          Обжалва се решение №108/11.06.2009г.,постановено по гр.дело №31/2009г. по описа на Панагюрския районен съд,с което са отхвърлени обективно съединени искове с правно основание чл.344,ал.І,т.1,2 и 3 от КТ ,чл.226,ал.І,т.2 от КТ,чл.222,ал.І от КТ,предявени от Н.Г.И. *** против „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П, представлявано от инж. Т.Л.-управител ,а именно: за отмяна на уволнението му наложено със заповед № 12/20.12.2008г. на управителя на посоченото дружество ,за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност „оператор на водопречиствателна станция”,за присъждане на обезщетения по чл.225,ал.І от КТ ,чл.226,ал.І,т.2 от КТ ,чл.222,ал.І от КТ и чл.54,ал.І от КСО и за осъждането му да заплати на дружеството 350,00 лева-разноски за процесуален представител.

          В жалбата си,подадена в срока по чл.259,ал.І от ГПК Н.Г.И. твърди,че така постановения съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Излага доводи за порочност на решението поради нарушаване на материалния закон и необоснованост. Твърди,че уволнението е извършено без да е налице реално съкращаване в щата на заеманата от него длъжност, както и че не е направен предварително подбор.Излагат се и други доводи, свързани с взаимоотношенията на жалбоподателя с  П Т- „Ръководител външно водосхващане в участъка-ПСПВ с.П к-в „Р”- негов пряк ръководител и за тенденциозно отношение към него. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго по същество на спора, с което се уважат исковите претенции по чл.344,ал.І,т.1,2 и т.3 от КТ.

          В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил отговор от ответника в първоинстанционното производство.

         

- 2 -

 

 

 Пазарджишкият окръжен съд като съобрази наведените от жалбоподателя доводи за незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт и събраните по делото писмени доказателства-поотделно и в съвкупност, прие за установено следното:

          С исковата си молба против „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П, представлявано от инж. Т.Л.-управител ищецът Н.Г.И. *** твърди,че с решение на Пазарджишкият окръжен съд-влязло в законна сила на 04.12.2008г. е признато за незаконно и е отменено уволнението му,постановено със Заповед №9/02.01.2008г. на управителя на ответното дружеството на основание чл.328,ал.І,т.2 от КТ,с мотиви: съкращаване на щата ,и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност „ оператор водопречиствателна станция” в звено „управление –основна дейност –водоснабдяване ПСПВ” . Посочва,че съобщението за възстановяването му на длъжността,заемана преди уволнение е получил на 13.12.2008г. и на 15.12.2008г. е отправил молба до ответника за ползване на полагащия му се платен годишен отпуск за 2008г.  Твърди,че на 19.12.2008г. със заповед на управителя на ответното дружество е възстановен на длъжността преди уволнението,като на следващия ден- 20.12.2008г. отново със заповед на последния е уволнен на основание чл.328,ал.І,т.2 от КТ ,с мотиви: съкращаване на щата,но същата е издадена без предизвестие и не му е връчена. Искането е да се признае за незаконно и отмени уволнението му,да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност,както и да му се присъди обезщетение за времето,през което е останал без работа,а именно: от 20.12.2008г. до датата на възстановяването му на работа.Сочи доказателства в подкрепа на твърденията си.

           Ответникът по исковите претенции „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П, представлявано от инж. Т.Л.-управител оспорва същите като неоснователни,ангажира доказателства.

          Не се спори между страните по делото,че помежду им е съществувало трудово правоотношение,по силата на което  ищецът Н.Г.И. е изпълнявал длъжността  „оператор водопречиствателна станция”. Това трудово правоотношение е било прекратено със Заповед №9/02.01.2008г. на управителя на ответното дружество на основание чл.328,ал.І,т.2 от КТ, с мотиви : съкращаване в щата, но с Решение постановено на 26.09.2008г. от ПОС, с което е отменено решението на ПРС, по гр.дело № 45/2008г. уволнението на ищеца е признато за незаконно и е отменено, както и е възстановен на заеманата от него длъжност преди уволнението. Съобщението по реда на чл.345,ал.І от КТ е получено от Н.И. на 12.12.2008г.  По

- 3 -

 

 

делото липсват доказателства, че жалбоподателя в настоящото производство след тази дата-12.12.2008г- реално е възстановен на заеманата длъжност -но този факт не се спори в процеса.

          Считано от 20.12.2008г. ,със Заповед №12/20.12.2008г. на управителя на ответното дружество трудовото правоотношение между страните отново е прекратено на същото правно основание : чл.328,т.2 от КТ и с мотиви: съкращаване на щата. Заповедта е редовно връчена на 23.12.2008г.

          Със Заповед №43/26.11.2007г. управителят на дружеството е наредил да се изготви ново щатно разписание поради влошено финансово състояние на фирмата,което да влезе в сила ,считано от 01.12.2007г.

          При съпоставка на старото щатно разписание в сила от 01.12.2006г., с новото щатно разписание,в сила от 01.12.2007г. и двете утвърдени от управителя на ответното предприятие се установява,че единствено е намалена бройката на длъжността „ оператор водопречиствателна станция”,като от 12 щатни бройки е премахната 1 щатна бройка.

          Със Заповед №43/19.12.2008г. управителят на ответно дружество е назначил комисия в състав: Т М-председател и П Т и П Ю-членове,която да извърши подбор на работниците в структурно звено ПСПВ-Панагюрски колонии, по следните критерии: образование, стаж,квалификация и справяне с възложените задачи,като даде предложение за прекратяване на трудовото правоотношение от същото звено.

          Приложена по делото е Справка №1 изготвена към заповед №43/19.12.2008г., в която  е констатирано,че по зададените критерии: образование,стаж и справяне с възложените задачи са оценени осем служителя-без да е посочена длъжността ,която заемат ,всички имащи една и съща степен на образование, различен стаж, и е констатирано,че единствено ищецът не се справя с възложените му задачи.

          При така възприетото за установено в процеса Пазарджишкият окръжен съд приема,че предявения иск с правно основание чл.344,ал.І,т.1 от КТ е основателен, при следните съображения, обосноваващи този извод:

          Уволнението на въззиваемия-ищец в първоинстанционното производство извършено на основание съкращаване на щата-чл.328,ал.,т.2-предложение второ от КТ е незаконно.При спор за законността на уволнението ,извършено на посоченото основание в тежест на работодателя е да докаже реално съкращение на щата,извършено от компетентен орган,по съответния ред,предхождащо уволнението. За да е налице реално съкращаване на щата трябва или фактически да се премахне бройката от съществуващите такива за дадена длъжност ,или да се премахне трудовата функция. Работодателят следва да установи, че е съкратена единствената щатна бройка и единствената трудова функция,която е изпълнявал уволнения работник

- 4 -

 

 

/служител,за да не е задължен да извърши подбор,или че е извършил подбор ,и съответно да докаже неговата законосъобразност. Установи се по делото-от събраните писмени доказателства,че длъжността ,на която работи ищеца,а именно: „оператор водопречиствателна станция” се изпълнява общо от 12 работника. С оглед новото щатно разписание- в сила от 01.12.2007г. щатът на тази длъжност е намален с една бройка. Следователно и предвид изложеното по-горе с оглед императивната разпоредба на чл.329 от КТ при такова съкращаване , при което длъжността се запазва,но се намалява броя на работниците/служителите ,които я изпълняват работодателят е длъжен да извърши подбор между всичките тези работници/ служители ,като уволни онзи от тях,който има най-ниска квалификация и работи най-лошо. По делото не се ангажират доказателства,че подбор между работниците,изпълняващи длъжността „оператор водопречиствателна станция” е извършен.  Дори и съдът да приеме,че със заповед № 43/19.12.008г. са зададени критерии,съобразно които да се извърши подбор между работниците изпълняващи тази длъжност по никакъв начин,не се установи ,че това е сторено. В приложената справка №1 няма посочени каквито и да било съображения по какви критерии е направена оценка на всеки един от работниците –като тук е мястото е да се отбележи ,че оценката е направена на 8 работника, без изрично да е посочена длъжността ,която изпълняват, а съобразно щатното разписание ,както се посочи и по-горе длъжността „оператор водопречиствателна станция” се изпълнява от 12 работника/ служителя. По делото липсват доказателства,а и такива не се ангажират от страна на ответното дружество, дори няма изложени от него доводи,на какво основание е приел,че именно ищецът следва да бъде уволнен,така както го задължава разпоредбата на чл.329 от КТ, а именно: за да останат на работа онези работници и служителя,които имат по-висока квалификация и работят по-добре.  По делото не се установи,че ищецът Н.И. отговоря на условията за да бъде прекратено трудовото му правоотношение на това основание: съкращаване на щата-чл.328,ал.,т.2 от КТ. Неизпълнението на изискването на закона от страна на работодателя да извърши подбор по критериите,посочени в чл.329 от КТ ,когато пристъпва към уволнение поради съкращаване на щата при положение,че не се касае за премахване трудовите функции на длъжността,заемана само и единствено от едно лице, води до незаконност на уволнението. В този смисъл Пазарджишкият окръжен съд намира,че уволнението е незаконно и като такова следва да се отмени. Постановявайки обратното, приемайки,че е налице законно прекратяване на трудовото правоотношение Панагюрският районен съд е постановил неправилно решение- в противоречие с императивните материалноправни

 

-  5 -

 

норми, за това и в тази част решението следва да бъде отменено и се постанови ново,с което се уважи исковата претенция на ищеца по чл.344,ал.І,т.1 от КТ.

          Предвид действащото щатно разписание от 01.12.2007г.,така и с оглед мотивите на уволнителната заповед ищецът Н.И. е уволнен от длъжността „оператор водопречиствателна станция” в структурното звено ”Управление-основна дейност-водоснабдяване ПСПВ” и на тази длъжност следва да бъде възстановен на работа следва признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна.Ето защо в тази част обжалваното първоинстанционно решение е неправилно и като такова ще следва да се отмени като се уважи и исковата претенция по чл.344,ал.І,т.2 от КТ.

          По отношение на обжалване на решението в частта,с която е отхвърлена исковата претенция по чл.225,ал.І от КТ Съдът приема,че жалбата е основателна, но по съображения различни от изложените в нея. Съдът счита,че Панагюрският районен съд се е произнесъл по нередовна искова молба –съобразно разпоредбите на чл.127,т.3 и т.5 от ГПК. Ищецът с молба-допълнение към исковата молба от 02.02.2008г. е посочил размера на получаваното от него месечно брутно трудово възнаграждение в размер на 250,00 лева за периода 02.01.2008г.-19.12.2008г. И въпреки,че първоинстанционния съд в мотивите на определението си от 17.03.2009г е приел, че тази молба е неотносима към разглеждания от него спор, а следва да се приложи по друго гражданско дело -№324/2008г. по описа на същия съд, е приел като база за изчисляване на размера на обезщетението по чл.225,ал.І от КТ именно този размер на трудовото възнаграждение,несъобразявайки обстоятелството,че касае и период ,различен от този,с който е сезиран.Този размер на брутното трудово възнаграждение на ищеца и  период неотносим за претенцията по чл.225,ал.І от КТ ,с която Панагюрският районен съд е бил сезиран е бил приет за установен от него,но искът отхвърлен като неоснователен,с оглед обусловеността му от главния иск по чл.344,ал.І,т.1 от КТ. Произнасяйки се обаче с решение по съществото на такъв иск първоинстанционния съд е постановил един недопустим съдебен акт, тъй като се е произнесъл по нередовна искова молба.  В тази част първоинстанционното решение ще следва да се обезсили и делото се върне  на първоинстанционния съд,който следва да предприеме действия по отстраняване на нередовностите на исковата молба съобразно разп. на чл.127 и сл. от ГПК,а именно: ищецът да конкретизира размера на получаваното от него брутно трудово възнаграждение, размера на претендираното обезщетение по чл.225,ал.І от КТ ,както и периода, за който се отнася.

          Панагюрският районен съд се е произнесъл и по искове с правно основание чл.226,ал.І,т.2 от КТ, чл.222,ал.І от КТ и чл.54,ал.І от КСО ,с каквито искове не е бил сезиран.Следва да се отбележи ,че нито в исковата молба ,нито в хода на производството са предявени искове на посочените правни основания.

- 6 -

 

 

Няма изложени въобще обстоятелства, очертаващи претенции на ищеца ,които съдът би могъл да приведе и квалифицира под посочените правни норми, както и няма направени такива искания до приключване на устните състезания.Но, настоящия съдебен състав съобразявайки,че производство е въззивно и предвид разпоредбата на чл.269 от ГПК приема,че обхвата на решението  му е ограничен от рамките на жалбата. Предмет на жалбата са отделни части на първоинстанцинното решение, поради което и настоящия съдебен състав дължи отговор само на част от спорното материално право въведено с исковата молба, и по аргумент на изложеното не дължи произнасяне по исковете по чл.226,ал.І,т.2 от КТ, чл.222,ал.І от КТ и чл.54,ал.І от КСО-предмет на първоинстанционното решение,още повече приемайки и съобразно чл.269 от ГПК,че решението е валидно-постановено от компетентен съдебен състав и в писмена форма.

          Съдът не присъжда разноски в полза на жалбоподателя и за двете инстанции,тъй като по делото не са представени доказателства за сторени такива. В тежест на ответника с оглед изхода на делото следва да се присъди държавна такса в размер на 60,00 лева- по 30,00 лева-за всеки един от уважените искове.

Воден от горното,Пазарджишкият окръжен съд

 

Р     Е      Ш      И  :

 

ОТМЕНЯ решение №108/11.06.2009г.,постановено по гр.дело №31/2009г. по описа на Панагюрския районен съд,с което са отхвърлени обективно съединените искове с правно основание чл.344,ал.І,т.1 и т.2 от КТ ,предявени от Н.Г.И. *** против „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П, представлявано от инж. Т.Л.-управител за отмяна на уволнението му,наложено със Заповед №12/20.12.2008г. на инж. Т.Л.-управител на „В и к-П”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П и за възстановяване на заеманата от него преди уволнението длъжност „ оператор водопречиствателна станция”,в структурно звено  „”Управление-основна дейност-водоснабдяване ПСПВ”,както и в частта,с която е осъден да заплати съдебно-деловодни разноски в размер на 350,00 лева в полза на ответното дружество, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА  за незаконно уволнението на Н.Г.И. ***,с ЕГН ********** ,наложено със Заповед №12/20.12.2008г. на инж. Т.Л.-управител на „В и к-П”ЕООД,със седалище и адрес на управление:

 

- 7 -

 

гр.П,обл.П на основание чл.328,ал.І,т.2,предл.второ от КТ ,с мотиви: съкращаване на щата и ОТМЕНЯ уволнението,наложено с посочената заповед.

ВЪЗСТАНОВЯВА Н.Г.И. ***,с ЕГН ********** на длъжността „оператор водопречиствателна станция”,в структурно звено  ”Управление-основна дейност-водоснабдяване ПСПВ”  на „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П.

ОБЕЗСИЛВА решение №108/11.06.2009г.,постановено по гр.дело №31/2009г. по описа на Панагюрския районен съд в частта, с която е отхвърлен предявения от Н.Г.И. *** против „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П, представлявано от инж. Т.Л.-управител иск с правно основание чл.344,ал.І,т.3 от КТ във вр. с чл.225,ал.І от КТ и ВРЪЩА делото на първоинстанциония съд за произнасяне по предявения иск ,след предприемане на действия по отстраняване на нередовностите в исковата молба,  в останалата необжалвана част решението е влязло в законна сила.

ОСЪЖДА „В и к”ЕООД,със седалище и адрес на управление: гр.П,обл.П, представлявано от инж. Т.Л.-управител да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 60,00 /шестдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС.

 

 

 

                                                                             Председател:

 

                                                                                      Членове: 1.

 

                                                                                                     2.