Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

 

№…395/07.08.2009г. гр. Пазарджик

 

В       ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, въззивен състав,  в открито заседание на 05.08.2009 година в  състав:                                                                                                                                                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Янева

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Катя Пенчева

                                                                           Албена  Палова

                                                                                                

При секретаря Д.Н.  ,като разгледа докладваното от съдия Я. *** /2009 година,  по описа на съда , за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е въззивно по реда на чл.258 от ГПК.

Образувано е по подадена жалба от адвокат Н.С. в качеството и на пълномощник на М.Т.  против решение № 484/29.05.2009 година  постановено по гр.дело № 796/2009 година на пазарджишкия районен съд,с което са отхвърлени предявените обективно съединени искове от М.Т. против Професионална гимназия по механоелектротехника гр.П с правно основание (чл.344 ал.1 т.1,2,3 и във връзка с чл.225 ал.1 от КТ и са присъдени разноски по делото в полза на ответника .

Подържа се в жалбата,че така постановеното решение е   неправилно ,поради нарушение на материалния закон и необосновано ,тъй като първоинстанционният съд неправилно бил приел,че са налице визираните предпоставки в чл.328 ал.1 т.10 от КТ във връзка с § 5 от ПЗР на КСО за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата-жалбоподателката по настоящото дело.

Иска се отменяване на решението и постановяване на друго по същество с което да се уважат предявените искове с присъждане на разноските .

С жалбата не са представени и искани нови доказателства по смисъла на чл.266 от ГПК.

В срока по чл. 263 ал.1 от ГПК не е постъпил отговор от ответника и не е подадена насрещна жалба.

В постъпилото пред настоящата инстанция писмено становище от ответника по жалбата се подържа,че решението на първоинстанционния съд е обосновано и законосъобразно и следва да се потвърди.

Съдът като съобрази основателността на оплакванията изложени в жалбата  и доразвити в писмените бележки на адвокат С.,становището на ответника,събраните по делото доказателства обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,прие следното:

Жалбата е процесуално допустима.Подадена е от легитимирана страна и в срока по чл.259 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е и основателна по следните съображения:

Производството пред Районен съд гр.Пазарджик е образувано по искова молба на М.Т..Ищцата твърди,че до 29.01.2009 година работела при ответника като учител по теоретично обучение за ПН „Машиностроене”, по валидно сключен трудов договор,като със заповед № 648/27.01.2009 година на директора на  гимназията ,трудовото и правоотношение било прекратено на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ във връзка с § 5 от ПЗР на КСО.

Счита ,че прекратяването на трудовото и правоотношение е незаконно,тъй като не са налице изискванията на т.10 поради това,че към момента на издаването на заповедта не е била навършила необходимата възраст по чл.68 от КСО както и ,че позоваването на § 5 от ПЗР на КСО за по ранно пенсиониране на учителите не се прилага  по едностранна воля на работодателя,а при изявено желание на работника.

Претендира от съда да постанови решение с което да бъде отменено уволнението и като незаконно ,да бъде възстановена на заеманата длъжност и да и се присъди обезщетение за оставането и без работа в резултат на незаконното уволнение в размер на 4 762.74 лв.Претендира и разноските направени по делото.

В подкрепа на иска са представени писмени доказателства.

Ответникът,чрез процесуалният си представител –адвокат К.С. е оспорил предявените искове,с твърдението ,че уволнението е законно ,тъй като са налице изискванията на чл.328 ал.1 т.10 от КТ във връзка с § 5 от ПЗР на КСО,приложението на който е право на работодателя ,като се имало предвид представените писмени доказателства –писма и заповед на МНП-РИ гр.П.

Окръжният съд намира,че при разглеждането на спора ,първоинстанционният съд е събрал сочените от страните и съотносими към спора доказателства.Въз основа на тях е изградил изводи за неоснователност на предявените обективно съединени искове ,които обаче настоящата инстанция не споделя.

Пред окръжния съд не са ангажирани нови доказателства .

След преценка на изложените от страните твърдения,наведените доводи  и възражения и анализ на събраните доказателства в процеса ,настоящата инстанция приема за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно между страните,а в тази насока са и събраните писмени доказателства-копие от трудовата книжка на ищцата и заповед № 648/27.01.2009 година ,че ищцата е работила като учите по теоретична подготовка в ответната гимназия ,като с посочената заповед е прекратено трудовото и правоотношение на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ във връзка с § 5 от ПЗР на КСО-поради придобиване право на пенсия по § 5 .

Безспорно е и обстоятелството ,че към 28.01.2009 година  жалбоподателката има 29 години 4 месеца и 27 дни учителски стаж .В този смисъл е представеното удостоверение № 169/13.03.2009 година издадено от ПГ по механоелектротехника гр.Пазарджик.

Установено е също така,че получаваното от Т. трудово възнаграждение е в размер на 793.79 лв. ,обстоятелство което не е оспорено от ответника  и което първоинстантционният съд с оглед направеното изявление от адвокат К.С., с протокола за проведеното заседание на 21.04.2009 година ,съдът е приел за безспорно установено .

Не е спорно също така,че след уволнението ,ищцата не е започвала работа по друго трудово правоотношение ,както и ,че с уведомително писмо № 1144/19.12.2008 година на ищцата е отправено предизвестие за прекратяване на трудовото и правоотношение съгласно чл.326 ал.2 от КТ  във връзка с чл.328 ал.1 т.10 от КТ и § 5 от ПЗР на КСО.

Към момента на уволнението ищцата е била навършила 57 години и 9 месеца .

По делото като доказателство са представени и заповед  от 15.02.2007 година на Началника на РИО гр.П и писмо изх.№ 837/18.07.2008 година на РИО П ,съгласно които на директорите на държавни и общински училища е наредено да се възползват от правната възможност на чл.328 ал.1 т.10 от КТ и я прилагат за прекратяване на трудовите правоотношения с учителите ,придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст  след приключване на учебните занятия-след приключване на учебната година ,освен при заявено желание това да стане преди това.,като с посоченото писмо са уведомени Директорите по тяхна преценка да пенсионират педагогически персонал ,отговарящ на § 5 от ПЗР на КСО ,без да е заявено желание от тяхна страна.

Именно по този начин е постъпил работодателя в настоящия случай.От ищцата не е било заявено желание за пенсиониране  при условията на § 5 ,но независимо от това Директора на гимназията в съответствие с посоченият § 5 ,на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ е прекратил трудовото правоотношение на ищцата.

При така изложената фактическа обстановка,съдът приема за установено от правна страна следното:

Съдът е сезиран с предявени обективно съединени искове по чл.344 ал.1 т.1,2,3 във връзка с чл.225 ал.1 от КТ ,предявени в срока по чл.358 ал.1 т.3 от КТ.

Искът по чл.344 ал.1 т.1 от КТ  за признаване на уволнението за незаконно е главният иск в настоящото производство ,като основателността на останалите обективно съединени искове по т.2 и 3 във връзка с чл.225 ал.1 от КТ  е обусловена от неговата основателност.

Настоящата инстанция ,съобразявайки се със събраните и обсъдени по-горе писмени доказателства по делото,намира ,че предявеният главен иск е основателен и доказан .

Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение безспорно е установено по делото ,че ищцата-жалбоподателката в настоящото производство е била навършила 57 години и 9 месеца ,тъй като същата е родена на 15.04.1951 година .Следователно за нея са налице предпоставките за по ранно пенсиониране по § 5 от ПЗР на КСО като спорен остава въпросът,дали предвиденото в тази разпоредба е правна възможност на работодателя или зависи от волята на работника или служителя,в конкретния случай от волята на ищцата.настоящият състав намира,че прекратяването на трудовото правоотношение  на това основание  не е право на работодателя ,а зависи от желанието на работника,респективно на служителя.

Изрично в самият  § 5 е предвидено,че учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при посочените предпоставки ,тоест ,същите могат,ако желаят да се пенсионират по-рано ,като от друга страна,работодателят не може да им откаже .Тоест ,преценката дали да се прекрати трудовото правоотношение по-рано  или не ,не е предоставена на работодателя ,а зависи от волята на работника ,поради което и неговото съгласие за това е необходимо. Тяхно субективно право е да преценят дали да се възползват от тази възможност за по-ранно пенсиониране  или не.

В конкретния случай такова заявено съгласие от страна на ищцата по делото липсва.При това положение ,работодателят не може ,на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ да прекрати трудовото правоотношение на учител,който е придобил правото на пенсиониране при условията на § 5 ,но не е изразил желание за такова по-ранно пенсиониране , даже и да са налице изискванията на чл.68 от КСО.

От изложеното и извода,че незаконосъобразно е прекратеното трудовото правоотношение с жалбоподателката и уволнението и на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ във връзка с § 5 от ПЗР на КСО е незаконно и следва да се отмени  .

Предвид основателността на главния иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ ,основателен се явява и обусловеният от него иск по чл.344 ал.1 т.2 за възстановяване на М.Т. на заеманата преди уволнението длъжност.

Основателен се явява и обективно съединеният иск по т.3 във връзка с чл.225 ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за времето през което е останала без работа в резултат на незаконното уволнение.

Безспорно е установено по делото и този факт с оглед изявлението на ответника,първоинстанционият съд е приел за установен ,че брутното трудово възнаграждение на ищцата за месеца предхождащ уволнението е в размер на 793.79 лв. или за 6 месеца обезщетението е в размер на 4 762.74 лв.

С оглед на така изложените съображения в настоящите мотиви ,окръжният съд намира,че като е приел ,че исковете са неоснователни и ги е отхвърлил ,първоинстанционният съд е постановил един  валиден  и допустим съдебен акт ,но по съществото си необоснован и незаконосъобразен,който ще следва да се отмени и вместо него се постанови друго решение по-същество с което се уважат обективно съединените искове за отмяна на уволнението като незаконно,за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за присъждане на обезщетение за оставане без работа в резултат на незаконното уволнение за 6 месеца в размер на 4 762.74 лв.

С оглед изхода на делото по подадената жалба,на жалбоподателката ще следва да се присъдят и направените разноски за двете инстанции в размер на 300/триста/ лв.,а ответникът се осъди да заплати ДТ в полза на бюджета на Съдебната власт в размер на по 30 лв. за всеки един от неоценяемите искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1 и 2 от КТ и ДТ по т.3 във връзка с чл.225 ал.1 от КТ в размер на 190.51 лв. или общо ДТ в размер на 250.51 лв.

По изложените съображения и на основание чл. 271 от ГПК,пазарджишкият окръжен съд,

 

                          Р               Е              Ш            И   :

 

ОТМЕНЯВА изцяло  решение № 484/29.05.2009 година ,постановено по гр.дело № 796/2009 година по описа на Пазарджишкия районен съд,вместо което ПОСТАНОВЯВА:

По предявените обективно съединени искове от М.К.Т. *** против Професионална гимназия по механоелектротехника  гр.П ,представлявана от директора и М.С. с правно основание чл.344 ал.1 т.1,2,3 във връзка с чл.225 ал.1 от КТ съдът :

ПРИЗНАВА  за НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ уволнението наложено на М.К.Т. *** със заповед № 648/27.01.2009 година на Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника гр.П – М. Д  ,на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ във връзка с § 5 от ПЗР на КСО.

ВЪЗСТАНОВЯВА  М.К.Т. с п.а. на заеманата длъжност преди уволнението – учител по теоретично обучение за ПН”Машиностроене”.

ОСЪЖДА Професионална гимназия по механоелектротехника гр.П ,представлявана от М.С. –д. ,да заплати на М.К.Т.  сумата от 4 762.74 лв.-представляваща обезщетение за оставането и без работа в резултат на незаконното уволнение ,както и направените и разноски за двете инстанции в размер на 300/триста/ лв. ,както и да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт ДТ в размер на 250.51 лв./двеста и петдесет лева и 0.51 ст./

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС  в едномесечен срок считано от 07.08.2009 година ,която дата е обявена от съда с протокола съставен на 05.08.2009 година по настоящото дело.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ :