О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…871………/03.08.2009г.,гр.Пазарджик

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,в закрито заседание на трети август през две хиляди и девета година,в състав:

            Председател:Пенка Янева

                                                                                                                    членове: Албена Палова

Мариана  Димитрова

като разгледа докладваното от съдия М.Д. *** по описа на Съда за 2009 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.278 от ГПК във вр. с чл.420,ал.ІІІ от ГПК.

            Образувано е по частна жалба,подадена от З.М.З. ***-заявител в производството по реда на чл.417 от ГПК ,по което е образувано гр.дело №333/2009г. по описа на Велинградския районен съд  против определение №311 от 10.06.2009г.,постановено по посоченото гр. дело,с което Велинградският районен съд е спрял изпълнението на заповед за незабавно изпълнение №240/21.04.2009г. по образуваното изпълнително дело №310/2009г. по описа на ЧСИ с рег.№ Н Т с район на действие Окръжен съд –П. В частната жалба се излагат съображения за незаконосъобразност на посоченото определение, тъй като не са налице изискуемите се от закона предпоставки за спиране на изпълнението по образуваното изпълнително дело,въз основа на издадената в негова полза заповед за незабавно изпълнение,както и че няма приложени доказателства към възражението на длъжника,обосноваващи спирането на изпълнителното производство.Моли съда да отмени обжалваното определение като незаконосъобразно.

            В отговора си по частната жалба Н.А.Ч.-длъжник в производството по реда на чл.417 от ГПК,чрез пълномощника си –адв. И-САК изразява становище,че определението на Велинградския районен съд ,с което е прогласено спиране на изпълнението по изп.дело № 310/2009г. по описа на ЧСИ рег.№ Н Т е законосъобразно,тъй като спирането на принудителното изпълнение настъпва по силата на закона в хипотезата на чл.417,т.9 от ГПК.

            Пазарджишкият окръжен съд като взе предвид доводите и съображенията,изложени в частната жалба и като разгледа и прецени приложените доказателства по делото приема ,че частната жалба подадена по реда на чл.420,ал.ІІІ от ГПК-срещу подлежащ на обжалване съдебен акт,от процесуално легитимирано за това лице,имащо интерес от обжалването, в преклузивния едноседмичен срок за това е процесуално допустима,и разгледана по същество е основателна. Съображенията на съда,обосноваващи този извод са следните:

            Установи се по делото, че със заявление вх.№696/15.04.2009г. изх. от З.М.З. *** Велинградският районен съд е сезиран с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение против Н.А.Ч. ***  за сумата в размер  лева-дължима по запис на заповед издаден на 02.10.2007г.  в гр.Велинград с падеж: 01.11.2007г. и за сумата в размер на  лева-разноски в производството по реда на чл.417 от ГПК.Към заявлението е приложен запис на заповед ,издаден на 02.10.2007г.-като документ ,удостоверяващ претендираното вземане, съобразно който Н.А.Ч. се е задължила безусловно и неотменимо да заплати на З.М.З. сумата в размер на  лева- платима на 01.11.2007г.

            Със Заповед №240/21.04.2009г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК,постановена по  ч.гр.дело № 333/2009г. по описа на ВРС Съдът е разпоредил Н.А.Ч. *** да заплати на З.М.З. *** в размер на  лева-дължима по запис на заповед,изд. на 02.10.2007г. и сумата в размер на  лева-разноски по делото.На същата дата -21.04.2009г. е издаден изпълнителен лист въз основа на посочената заповед за незабавно изпълнение.

            На 14.05.2009г.  по делото е депозирано възражение от длъжника Н.А. Ч по реда на чл.414 от ГПК,а с молба от 28.05.2009г. същата  е поискала спиране на изпълнението по изп.дело №310/2009г. по описа на ЧСИ Н Т.

            С определение №311 от 10.06.2009г., постановено по ч.гр.дело №333/2009г. по описа на ВРС-обжалвано в настоящото производството,Велинградският районен съд е спрял изпълнението на заповед за незабавно изпълнение №240/21.04.2009г. по образуваното изпълнително дело №310/2009г. по описа на ЧСИ с рег.№ Н Т с район на действие Окръжен съд –П.

            Предвид така установеното Съдът съобрази следното: Принудителното изпълнение, инициирано въз основа на заповед за незабавно изпълнение се спира само в хипотезата на чл.420 от ГПК, а именно: Подаденото от длъжника възражение против заповедта за незабавно изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите на чл.417,т.1-8 от ГПК ,освен ако длъжникът представи надлежно обезпечение на кредитора по реда на чл.180 и чл.181 от ЗЗД.  Но, ако основанието за издаване на заповедта за незабавно изпълнение е запис на заповед или менителница-чл.417,т.9 от ГПК  подаденото от длъжника в установения срок възражение против заповедта за незабавно изпълнение спира принудителното изпълнение без да е нужно да представя обезпечение. И макар в този случай – принудителното изпълнение да е спряно по силата на закона-само въз основа на депозирано от длъжника възражение против заповедта за незабавно изпълнение,издадена на основание чл.417,т.9 от ГПК  Съдът следва да предприеме процесуални действия за да осигури предвидените в закона последици от спирането-а именно :да постанови определение за спиране на принудителното изпълнение. Установи се по делото,че длъжника е подал възражение против заповедта за изпълнение  в законоустановения двуседмичен срок, считано от 02.05.2009г.,а именно на 14.05.2009г.Въз основа на него Велинградският районен съд правилно и законосъобразно с определение 10.06.2009г., постановено по ч.гр.дело №333/2009г. по описа на ВРС е спрял принудителното изпълнението по изпълнително дело №310/2009г. по описа на ЧСИ с рег.№ Н Т с район на действие Окръжен съд –П,тъй като заповед за незабавно изпълнение №240/21.04.2009г. е издадена на основание-посочено в чл.417,т.9 от ГПК ,а именно: запис на заповед ,изд. на 02.10.2007г- и спирането на принудителното изпълнение настъпва по силата на закона.  С оглед изложеното П окръжен съд приема,че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горното,П окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №311,постановено на 10.06.2009г. по ч.гр.дело №333/2009г. по описа на ВРС ,с което е спряно принудителното изпълнение на заповед за незабавно изпълнение №240/21.04.2009г. ,издадена по ч.гр.дело №333/2009г. по описа на ВРС ,въз  основа на която е образувано изпълнително дело №310/2009г. по описа на ЧСИ с рег.№ Н Т с район на действие Окръжен съд –П.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред ВКС.

 

 

                                                                                                Председател:

 

 

                                                                                                            Членове: 1.

 

                                                                                                                             2.