О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №863

 

гр. Пазарджик, 03.08.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на трети август…………..…..…..…..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                         Председател: Пенка  Янева

           Членове: Албена Палова

                                                                  Мариана Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. С определение от 20.05.2009 г., постановено по гр.д. № 1998/2009 г. Пазарджишкият районен съд е оставил без разглеждане предявения от Г И Г в качеството му на управител на „Перфект-НГ”ООД със седалище и адрес на управление с.И, обл.Пазарджик против „Фавола”ЕООД със седалище и адрес на управление с.И, ул.”Д и в” № 26 иск и е прекратил производството по делото. В мотивите на своето определение съдът е приел, че е сезиран с иск с правно основание чл.75 от ЗС за нарушено владение, но тъй като не било установено ответникът да е завладял имота по неправомерен начин и така да е нарушил владението на ищеца, то искът се явявал недопустим.

         Така постановеното определение се обжалва в законоустановения срок пред Пазарджишкия окръжен съд с оплаквания за незаконосъобразност от Г ИГ в качеството му на управител на „Перфект-НГ”ООД. В жалбата се твърди, че съдът е дал неправилно квалификация на предявения иск като бил приел, че се касае за иск с правно основание чл.356 от ГПК, освен това неправилно не било допуснато изменение на иска чрез преминаването към осъдителен по чл.108 от ЗС, тъй като изменението било направено в установения от ГПК срок. Искането е атакуваното определение да бъде отменено.

         В дадения от съда срок не е постъпил писмен отговор от ответника.

         Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в частната жалба, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства, приема обжалвания съдебен акт за допустим, тъй като е постановен от компетентен съд в рамките на неговите правомощия и изискваната от закона форма.

         Разгледана по същество обаче частната жалба е основателна по следните съображения:

         За да прекрати производството по делото, първоинстанционният съд е приел, че не било установено от събраните доказателства ответникът да е завладял имота по неправомерен начин. Предпоставките за успешно провеждане на иск с правно основание чл.75 от ЗС са налично фактическо владение за лицето, което търси правна защита и продължителност на владението поне 6 месеца, като доказателствената тежест за доказване на тези предпоставки пада върху ищеца. Ответник по иска е лицето, извършило самоуправното лишаване на владелеца от фактическата власт върху имота, като той може да се брани с възражения, изключващи самоволния характер на действията, довели до отнемане на владението от ищеца или възражения, свързани с продължителността на ищцовото владение. Тези предпоставки обаче са материалноправни, свързани с успешното провеждане на иска, а не процесуалноправни, касаещи неговата допустимост. В конкретния случай съдът е изложил доводи, касаещи съществото на спора, но вместо да постанови решение, е прекратил производството, без да разгледа иска, с който е сезиран. Постъпвайки по този начин, районният съд е постановил един незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а делото следва да бъде върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените в мотивите указания.

         Окръжният съд намира, че не следва да се произнася по възражението в частната жалба, касаещо изменението на иска, тъй като този въпрос вече е обсъждан в определение на ПОС, постановено по в.ч.гр.д. № 166/2009 г.

         По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ определение от 20.05.2009 г., постановено по гр.д. № 1998/2009 г., с което Пазарджишкият районен съд е оставил без разглеждане предявения от Г И Г в качеството му на управител на „Перфект-НГ”ООД със седалище и адрес на управление с.И, обл.Пазарджик против „Фавола”ЕООД със седалище и адрес на управление с.И ул.”Д и в” № 26 иск и е прекратил производството по делото.

         ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Определението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: