О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…881………/07.08.2009г.,гр.Пазарджик

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,в закрито заседание на пети август през две хиляди и девета година,в състав:

            Председател:Пенка Янева

            Членове: Албена Палова Мариана Димитрова

като разгледа докладваното от съдия Д. *** по описа на Съда за 2009 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.278 от ГПК във вр. с чл.419,ал.І от ГПК.

            Образувано е по частна жалба,подадена от В.И.Д. *** и „Т”ООД,със седалище и адрес на управление: гр.С,обл.П,ул.”И В”№15А, представлявано от В.Д. против разпореждане за незабавно изпълнение,постановено по гр.дело №1588/2009г. по описа на Районен съд-П, с което е уважено заявлението на ЕТ”М Р-М”,гр.С за незабавно изпълнение и е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК  № 994/19.05.2009г.В частната жалба се релевират доводи за неправилност на атакуваното разпореждане.Развити са съображения за нищожност на записа на заповед –послужил като основание за издаването на заповедта за незабавно изпълнение, тъй като същия е издаден за обезпечаване на вземане на заявителя по Договор от 01.08.2007г.

Моли Съда да отмени обжалваното разпореждане,с което е издадена заповед за незабавно изпълнение  № 994/19.05.2009г.

            Ответникът по жалбата ЕТ”М Р-М”,  представляван от собственика М Р,чрез процесуалния си представител-мл.адв.П оспорва жалбата.

            Пазарджишкият окръжен съд като взе предвид оплакванията в частната жалба,доводите и съображенията,изложени в нея и като разгледа и прецени приложените доказателства по делото приема ,че частната жалба е допустима-подадена от легитимирано лице-длъжникът в производството по реда на чл.417 от ГПК и в законоустановения двуседмичен срок ,а по съществото си е неоснователна.

            Установи се по делото, че със заявление вх.№3153/16.05.2009г.,изх. от ЕТ”М Р-М”,  представляван от собственика М Р Пазарджишкият районен съд е сезиран с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение против „Т”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.С,обл.П, ул.”И В”№15А, представлявано от В.Д. и против  В.И.Д. ***  за сумата в размер на 100 000,00 лева-дължима по запис на заповед,изд. на 01.08.2008г. ,както и сумата в размер на 2 000,00 лева-представляваща държавна такса и 1 700,00 лева-възнаграждение за адвокат в производството по реда на чл.417 от ГПК.Към заявлението е приложен запис на заповед ,издаден на 01.08.2007г.-като документ ,удостоверяващ претендираното вземане, съобразно който В.И.Д.  като управител на „Т”ООД,със седалище и адрес на управление: гр.С,обл.П, ул.”И В”№15А се е задължил безусловно и неотменимо да заплати на ЕТ”М Р-М”,  представляван от собственика М Р сумата в размер на 100 000 лева,платима - с падеж: 01.08.2008г. Записа на заповед е авалиран от В.И.Д. и е предявен за плащане на 01.08.2008г.

            С разпореждане от 19.05.2009г. Пазарджишкият районен съд е уважил заявлението за незабавно изпълнение и е издал Заповед №994 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК / 19.05.2009г., като на 28.05.2009г. заявителят е получил заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

            С оглед така установеното следва да се има предвид следното:

            Производството по издаване на изпълнителен лист е формално и едностранно.В това производство съдът ограничава проверката си върху правната валидност от гледна точка на формата и съдържанието на представеното със заявлението несъдебно изпълнително основание,т.е дали актът въз основа на който се иска издаване на изпълнителен лист е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаването му. В настоящия случай това изпълнително основание е представения със заявлението запис на заповед издаден на 01.08.2008г. и при това положение  съдът следва да извърши проверка относно формалните реквизити на записа на заповед по чл.535 и чл.536 от ТЗ,тъй като те са условие за неговата действителност и липсата на някой от реквизитите е пречка за пораждане на правните му последици: настъпил ли е падежът на инкорпорираното в ценната книга вземане, заявлението изхожда ли от лицето,посочено като поемател по записа на заповед и срещу кого се иска издаване на заповедта за изпълнение. Пазарджишкият районен съд е приел,че приложения към заявлението запис на заповед е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжниците В.И.Д. *** и „Т”ООД,със седалище и адрес на управление: гр.С, обл.П,ул.”И В”№15А, представлявано от В.Д.. Този извод е правилен. Настоящия съдебен състав приема,че записа на заповед от 01.08.2007г. съдържа всички формални реквизити на ценната книга съобразно чл.535 от ТЗ и не са налице непълноти на съдържанието по смисъла на чл.536 от ТЗ, поради което е редовен от външна страна.  Прието е и валидно задължение , тъй като е налице надлежна менителнична правоспособност на издателя на записа на заповед.Падежът на представения запис на заповед е посочен на определена дата: 01.08.2008г.,поради което не е необходимо наличието на предявяването му като предпоставка, обосноваваща подлежащо на изпълнение вземане.

Предвид изложените си съображения настоящият съдебен състав приема,че обжалваното разпореждане за издаване на заповед за незабавно изпълнение на Пазарджишкият районен съд е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Несъстоятелни са доводите на жалбоподателите за недължимост на посочената в записа на заповед сума,тъй като със същия се обезпечава вземане на заявителя по договор от 01.08.2007г.,както и предвид тази му обезпечителна функция записа на заповед е нищожен и не би могъл да бъде годно основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение. В производството по чл.417 от ГПК проверка относно същността на подлежащото на изпълнение вземане е недопустима.В това производство съдът не следва да извършва други проверки,освен да констатира редовността на документа от външна страна.Действително длъжникът по менителничен документ, издаден да обезпечи едно възникнало задължение на издателя може да възрази,че задължението му е платено или погасено, но това възражение би било предмет на разглеждане в друго производство. Като от друга страна сам по себе фактът ,че менителничният ефект е издаден с гаранционна функция не лишава притежателя му от претенцията за плащане по реда на чл.417 от ГПК.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав  прима,че частната жалба е неоснователна ,а обжалваното разпореждане за незабавно изпълнение ,като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Воден от горното,Пазарджишкият окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане ,постановено по гр.дело №1588/2009г. по описа на Пазарджишкият районен съд, с което е издадена заповед за незабавно изпълнение № 994 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК/ 19.05.2009г. в полза на ЕТ”М Р-М”,гр.С, обл. П,представляван от собственика М Р против „Т”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.С,обл.П, ул.”И В”№15А, представлявано от В.Д. и против  В.И.Д. ***  за сумата в размер на 100 000,00 лева-дължима по запис на заповед,изд. на 01.08.2008г.и за сумата в размер на 3 700,00 лева-представляваща съдебно-деловодни разноски.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                Председател:

 

                                                                                                            Членове: 1.

 

                                                                                                                             2.