О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 861

 

гр. Пазарджик, 03.08.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на трети август……………..…..…..…..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                         Председател: Пенка Янева

          Членове: Албена Палова

                                                                  Мариана Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. С протоколно определение от 07.07.2009 г., постановено по гр.д. № 1394/2009 г. Пазарджишкият районен съд е спрял производството по гр.д. № 1394/2009 г. на основание чл.229, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК до приключване на производството по НЧХД № 525/2009 г. по описа на ПРС.

         Така постановеното определение се обжалва в предвидения от закона срок пред Пазарджишкия окръжен съд с оплаквания за незаконосъобразност от адв. К. К. в качеството й на пълномощник на „Хаглайтнер България” ЕООД, ответник в първоинстанционното производство. В частната жалба се твърди, че производството по ЧНХД № 525/2009 г. не се намира в отношения на преюдициалност по отношение на гр.д. № 1394/2009 г., тъй като тъжбата е против управителя на дружеството-работодател в качеството му на физическо лице, а трудовото правоотношение е възникнало между ищеца и ответното дружество. Моли обжалваното определение да бъде отменено, а делото да бъде върнато за продължаване на процесуалните действия.

         Против така подадената частна жалба в законоустановения срок е постъпил писмен отговор от адв.А. М. в качеството му на пълномощник на ищеца В. Л. А.. Счита определението, предмет на обжалване, за правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

         Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в частната жалба, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства, намира обжалваното определение за допустимо, тъй като е постановено в рамките на компетентността на районния съд и в изискуемата се от закона форма.

         Разгледана по същество частната жалба е основателна по следните съображения:

         Първоинстанционният съд е сезиран с искове, намиращи правното си основание в чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 и чл.225, ал.1 от КТ. Ищецът обжалва наложено дисциплинарно наказание – дисциплинарно уволнение за неявяване на работа на 04.09.2009 г., 05.09.2009 г. и на 08.09.2009 г., наложено му на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ, като в исковата молба излага доводи относно неспазване на процедурата по налагане на дисциплинарното наказание. Във връзка с доказване на причините, поради които не се бил явил на работа на 04.09.2008 г. сочи гласни доказателства. Пред районния съд са представени доказателства за образувано наказателно дело от частен характер против управителя на дружеството-работодател, който бил отправил заплахи против работниците. Твърденията на ищеца са, че именно тези заплахи били причината за неявяването му на работа на 04.09.2009 г. При тези данни районният съд е приел, че е налице преюдициалност на образуваното наказателно дело по отношение на висящия граждански процес и е спрял производството по гр.д. № 1934/2009 г. до приключване с окончателен съдебен акт на наказателното производство.

         Така направеният извод е незаконосъобразен. Правилен е доводът, изложен в частната жалба, че страна в наказателното производство е управителят на дружеството – работодател, който е подсъдим в качеството му физическо лице. Гласните доказателства могат да бъдат изслушани в гражданския процес и да бъдат съобразени наред с другите събрани по делото доказателства, като за целта не е нужно да бъде приключило наказателното производство. Това е така, тъй като оплакванията в исковата молба са за неспазване на процедурата по налагане на дисциплинарното наказание, към която наказателното производство няма никакво отношение и от неговия изход не зависи изхода на трудовоправния спор. Първоинстанционният съд не е съобразил и обстоятелството, че наказанието е наложено за неявяване на работа в продължение на три дни, а самият ищец в исковата си молба твърди, че отправените от управителя заплахи са причина да не се яви на работа само на 04.09.2008 г. Не на последно място следва да се отбележи, че престъпните обстоятелства не са открити в гражданския процес, а наказателното производство е инициирано от група работници, които са подали тъжба преди завеждане на гражданското дело, но измежду тях не е ищецът. Следва да се отбележи също така, че районният съд е спрял производството и преди да е получил безспорни доказателства, че е образувано наказателно производство, тъй като пред него е представено само копие от тъжба, от която не може да се направи безспорен извод, че е образувано наказателно дело. Предвид на този факт, както и на факта, че между гражданското и наказателното производство не е налице отношение на преюдициалност, настоящият съдебен състав намира обжалваното определение за незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено, а делото следва да бъде върнато на Пазарджишкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.07.2009 г., постановено по гр.д. № 1394/2009 г., с което Пазарджишкият районен съд е спрял производството по гр.д. № 1394/2009 г. на основание чл.229, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК до приключване на производството по НЧХД № 525/2009 г. по описа на ПРС.

         ВРЪЩА гр.д. № 1394/2009 г. Пазарджишкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: