О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 874

 

гр. Пазарджик, 05.08.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на пети август……..………..…..…..…..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                         Председател: Пенка Янева

                    Членове: Албена Палова

                                                                  Мариана Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.435, ал.1 във връзка с чл.274 и сл. от ГПК. С резолюция от 09.06.2009 г. ДСИ при РС-Велинград е оставил без движение искането на Л.Б. да бъде прекратено изп.д. № 165/2009 г.

         Така постановеният акт се обжалва в предвидения от закона срок пред Пазарджишкия окръжен съд с оплаквания за незаконосъобразност от взискателя Л.Б.. В частната жалба се твърди, че сумите по изпълнителното дело са събрани и изплатени и няма причина да бъде отказано прекратяването му. Моли актът на ДСИ при РС-Велинград да бъде отменен.

         Ответникът Общински съвет-Велинград не е дал писмен отговор на частната жалба в указания му срок.

         Пазарджишкият окръжен съд намира, че актът, който се обжалва в настоящото производство, е недопустим, поради което се явява недопустима и частната жалба. Установява се от събраните по изп.д. № 165/2009 г. доказателства, че с молба от 05.06.2009 г. взискателят Л.Б. е поискал изпълнителното производство да бъде прекратено поради това, че си е получил дължимите суми. Вместо да се произнесе с надлежен акт, ДСИ е написал върху молбата резолюция „Без движение” и не е указал на молителя какви са причините да се обездвижи молбата му, нито му е дал срок за отстраняване на нередовности в нея. И до момента обаче по тази молба няма произнасяне на ДСИ, който е длъжен да се произнесе по искането с надлежен акт. От своя страна резолюциите по движението на делото не подлежат на самостоятелно обжалване, поради което частната жалба се явява недопустима, а производството, образувано пред ПОС следва да бъде прекратено.

         След връщане на делото във ВРС ДСИ следва да се произнесе изрично по молбата за прекратяване на изпълнителното производство, който акт след съобщаването му ще подлежи на обжалване по реда на чл.435, ал.1 от ГПК.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.Б. *** против резолюция на ДСИ при Велинградския районен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 671/2009 г. по описа на ПОС.

         Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: