Р Е Ш Е Н И Е  4

 

гр. Пазарджик, 06.10.2009 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Пазарджишкият   окръжен  съд,   гражданска  колегия,   в   открито

заседание седми септември………..……............…………………….

през две хиляди и девета година...........................................в  състав:

 

                                Председател: ПЕНКА ЯНЕВА

                     Членове: ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА

                                                         АЛБЕНА ПАЛОВА

 

при секретар………….......................…......…… .и в присъствието на

прокурор Стефан Ятев…..….....…….като разгледа докладваното от

окръжен съдия Албена Палова..…….……..адм. дело № 24 по описа

за 2005 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.118 от КСО във връзка с чл.33 и сл. от ЗАП. С мотивирано решение № 12126/22.12.2004 г. директорът на ТП на НОИ е потвърдил сумата 387.12 лв., от които 320.37 лв. – главница и 66.75 лв. – лихви по справка обр.К-26 за изплатеното парично обезщетение за временна неработоспособност по отменения болничен лист и начислената лихва.

         Така постановеното решение се обжалва в законоустановения срок от д-р Б.А.З. *** и д-р Ж.П.Ж. *** с оплаквания за незаконосъобразност. В жалбата си твърдят, че ревизионният акт е издаден преди влизане в сила на решението на ТЕЛК, с което са отменени болничните листове, за което решение те не били уведомени. Твърдят също, че не са изследвани всички факти и обстоятелства, при които е издаден отмененият болничен лист и неявяването на лицето за освидетелстване не може да им се вмени във вина. Молят след установяване на твърденията, посочени в жалбата, атакуваното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.

         Жалбата се поддържа и в съдебно заседание, като в подкрепа на твърдените обстоятелства се сочат доказателства.

         Ответникът ТП на НОИ – РУСО – П поддържа жалбата чрез своя процесуален пълномощник и моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

         Представителят на Окръжна прокуратура-П дава мнение, че жалбата е неоснователна.

         Окръжният съд, след като се запозна с твърденията, изложени в жалбата, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства и при спазване разпоредбата на чл.188 /отм./ от ГПК, прие за установено следното:

         Безспорно се установява от събраните по делото писмени доказателства, че БЛ № 9110544/27.11.2003 г. е издаден от жалбоподателите д-р З. и д-р Ж. на лицето Д И Б във връзка с проведеното й болнично лечение. С решение № 1110 от заседание № 87/10.05.2004 г. на ТЕЛК-гр.П болничният лист е отменен поради неявяването й пред ТЕЛК.Липсват данни по делото решението на ТЕЛК да е било съобщено на жалбоподателите. Обжалваното мотивирано решение е постановено на 22.12.2004 без да е дадена възможност на жалбоподателите да обжалват решението на ТЕЛК пред НЕЛК. Това те са направили след постановяване на обжалваното мотивирано решение с жалба № 187/11.01.2005 г., като решението на НЕЛК, с което е потвърдено решението на ТЕЛК е постановено едва на 26.06.2009 г.

         Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът намира жалбата за допустима, а разгледана по същество – за основателна по следните съображения:

         Съгласно чл.110, ал.1, т.1 от КСО Контролните органи на Националния осигурителен институт съставят на физическите лица или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от невнесени осигурителни вноски, от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание или от отменени актове на медицинската експертиза и др.

         Безспорно е установено от извършената финансова ревизия, че на лицето Д И Б, на което е бил издаден процесният болничен лист, е било изплатено обезщетение за временна нетрудоспособност поради болест в размер на 320.37 лв., които са изтеглени от бюджета. Това означава, че действително е причинена щета на държавното обществено осигуряване, тъй като болничният лист, въз основа на който е изплатено обезщетението, е отменен.

         Жалбата обаче е основателна поради това, че мотивираното решение е издадено без да е налице влязъл в сила административен акт – решение на ТЕЛК, с което е отменен процесният болничен лист. Това е така, тъй като видно от събраните по делото доказателства това решение на ТЕЛК не е било съобщено на жалбоподателите по никакъв начин и те са били лишени от възможността да защитят своите права пред висшестоящия административен орган – НЕЛК на основание чл.112, ал.1 във връзка с чл.103, ал.2 от Закона за здравето. Независимо от това, че през 2009 г. НЕЛК е потвърдила решението на ТЕЛК, действията на директора на РУ”СО”-П по издаване на мотивирано решение въз основа на невлязъл в сила административен акт не могат да бъдат санирани, тъй като към момента на издаване на мотивираното решение, предмет на обжалване в настоящото производство, решението на ТЕЛК, с което е отменен болничният лист дори не е било съобщено на жалбоподателите.

         При тези данни съдът намира, че обжалваното мотивирано решение е неправилно, поради което то следва да бъде отменено.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

Р      Е      Ш      И      :

 

         ОТМЕНЯ мотивирано решение № 12126/22.12.2004 г. директорът на ТП на НОИ е потвърдил сумата 387.12 лв., от които 320.37 лв. – главница и 66.75 лв. – лихви по справка обр.К-26 за изплатеното парично обезщетение за временна неработоспособност по отменения болничен лист и начислената лихва.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: