О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

               

 

Номер                    08.10.2009г.                  гр. Пазарджик                               

 

                               

 

 

            ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, трети въззивен граждански състав, на  втори октомври две хиляди и девета година в закрито заседание, в следния състав:

                                                                    

                                                          Председател: Минка Трънджиева                                

    Членове: Венцислав Маратилов                                        

 Мариана Димитрова

 

при участието на   секретаря………, като разгледа докладваното от съдията Маратилов въззивно гр.д.№ 509   по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:   

            Производството е по реда на чл.248 ал.1 от Гражданския процесуален кодекс.

          В срока за касационно обжалване на въззивно решение №362 от 06.07.2009г. на Пазарджишки окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 509/2009г. по описа на същия съд, са постъпили молби от страните в производството, съответно от И.П. и Р.Х.  като жалбоподатели в производството пред въззивната инстанция и от ответника по жалбата „Евенгелос Наскопулос” ЕООД, чрез пълномощниците им, с искане да бъде допълнено решението като им бъдат присъдени направените в производството разноски.

Въззивните жалбоподатели претендират сумата от 435лв, от която 335лв разноски за И.П. и 100лв за Р.  Х., за което са представени съответно списъци по чл.80 от ГПК.

Към молба на дружеството-ответник в производството пред въззивната инстанция също се претендира присъждане на разноски по представен списък в размер на 300лв

         В  срока по чл.248 ал.2 от ГПК  са  постъпили отговори и от двете  страни като считат, че претенциите на съответната противна страна за присъждане на разноски са неоснователни.

         Пазарджишкият окръжен съд, за да се произнесе взе в предвид следното:

         Със свое решение №362 от 06.07.2009г. постановено по в.гр.д.№ 509/2009г., по подадена въззивна жалба от И.Г.П. и Р.И.Х.,*** , Окръжният съд е отменил изцяло решението на Пазарджишки районен съд №407 от 30.04. 2009г. постановено по гр.д.№315/2007г. в производство по чл.32 ал.2 от Закона за собствеността, за определяне начин на реално ползване, вместо което е определил друг начин на реално ползване на поземлен имот №744, включен в УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв.386, по плана на гр.Пазарджик, с площ от 331.30кв.м. по цифров модел, а по нот. акт 234кв.м. по вариант първи от основното заключение на инж. В. В. по съдебно-техническа експертиза от 12.03.2008г./ по скица №3, лист №62 от досието по гр.д.№315/2007г. по описа на Пазарджишки районен съд/ между дружеството и И.П., и е отхвърлен иска за определяне начин на реално ползване по отношение на Р.Х.. 

         Както с въззивната жалба, така и в постъпилото възражение от ответната страна са направени искания от страните за  присъждане на направените по делото разноски и за двете инстанции, като с решението си, окръжният съд не е присъдил такива.

         Видно от приложените списъци с направени разноски по чл.80 от ГПК, И.П. е направил такива общо в размер на 335лв,  Р.Х. е направила разноски в размер на 100лв, а търговското дружество -300лв.

Съдът като съобрази характера и естеството на спора предмет на производството, а именно, че се касае за осъществявана от съда в рамките на правораздавателната му компетентност,  съдебна администрация досежно определяне начин на реално ползване между съсобственици на недвижим имот, счита, че в случая разноски не се дължат, а същите остават за сметка на всяка от страните  така както ги е направила.

Това е така, защото независимо какъв е изхода на делото с него в крайна сметка се решава по един или друг начин по какъв ред и при какви условия всеки един от съсобствениците ще реализира на практика правото си да ползва съсобствения имот. Тъй като се касае за реализиране на права на всички съсобственици, то всичките се явяват заинтересовани от изхода на делото, поради което в крайна сметка цели удовлетворяването и гарантирането на интересите на всичките страни. При тази взаимовръзка между правата на страните-съсобственици и решаване на спора не реда на същинско исково производство,   а като производство на спорна администрация и с оглед целта на това производство да удовлетвори правата на всички съсобственици, то следва да се приеме, че разноски не се следва да бъдат присъждани на която и да било страна в процеса, включително и на тази спрямо която иска за реално ползване е отхвърлен.

Затова въззивният съд счита, че ще следва да остави без уважение  исканията за допълване на решението на въззивната инстанция с присъждане на разноски в полза на която и да е  от страните в процеса.

Водим от горното и на основание чл.248 ал.3 във връзка с ал.1 от ГПК, Пазарджишкият окръжен съд

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

        

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите на И.Г.П. и Р.И.Х.,***  участващи като жалбоподатели в производството пред въззивната инстанция, и на  „Евенгелос Наскопулос” ЕООД, със седалище  и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул.”Димитър Петков” №1, ет.1, с адрес за призоваване в гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №1, чрез адв. Й.Д., ответник по въззивната жалба,  за допълване на въззивно решение №362 от 06.07.2009г. на Пазарджишки окръжен съд, постановено по в.гр.д.№509/2009г., за присъждане на съдебно-деловодни разноски, направени от страните по спора.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

Председател:                                 Членове:1.               2.