Р Е Ш Е Н И Е №428

гр. Пазарджик, 01.10.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение  в открито заседание   на десети септември през двехиляди  и  девета  година…………..…..в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя Пенчева

                                               ЧЛЕНОВЕ: Илиана Димитрова

                                                          Борислав ИЛИЕВ

при секретаря Г.М., като разгледа докладваното                        от съдия Димитрова в. гр. дело № 393/2009 г., за да се произнесе,                       взе предвид следното:                 

            Производството е въззивно - по реда на чл. 196 и сл. във вр. с чл.218з от ГПК /отм./.

            С решение на ВКС по гр( д. № 122/2008 г. е отменено въззивно решение на Пазарджишкия районен съд по в. гр. д. № 649/2007 г. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав. Въззивното производство е образувано по жалбата на И. и Г. ***/2004 г. на Пазарджишкия районен съд, по което е постановено решение за отхвърляне на исковете им, предявени против Г. и М. П. В жалбата са изложени оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост на решението.

            Преди насрочване и провеждане на открито заседание по делото, по указания на касационната инстанция, исковата молба е оставена без движение  за уточняване вида на търсената защита, чрез прецизиране петитума на иска, както и за допълване и уточняване обстоятелствата, на които се основава съответния иск /основанието за възникване на претендираните от ищците права/. В законния срок ищците за изпълнили дадените от съда указания с писмена молба, като в съдебно заседание заявяват, че поддържат както нея, така и самата въззивна жалба, като искат отмяна на първоинстанционното решение и уважаване на исковете, така както са заявени пред настоящата инстанция, след оставяне на исковата молба без движение.

            Със спомената молба ищците уточняват, че предявяват осъдителен иск за собственост на осн. чл. 108 от ЗС по отношение на процесния имот, представляващ 10 кв. м. от таванско помещение, чието точно местонахождение е описано и уточнено още пред първоинстанционния съд. Твърдят, че са собственици на спорния имот /част от таванско помещение/ и по указание съда сочат на какво основание са възникнали правата му върху него. Искат след признаване на тези права ответниците да бъдат осъдени да им предат владението върху процесните 10 кв. м. както и да се осъдят да участват заедно с ищците, “при равни начала в преграждането и присъединяването на същите 10 кв. м.” към средното таванско помещение, което ищците владеят понастоящем. 

            Ответниците оспорват жалбата, като считат така предявения против тях иск по чл. 108 от ЗС за неоснователен и искат да бъде отхвърлен.

            С обжалваното решение обаче не е разгледан осъдителен иск за ревандикация на процесния имот, а е отхвърлен иска за реално изпълнение на облигационно задължение, изразяващо се в предаване ползването на процесните 10 кв. м. от таванското помещение на основание сключен между страните договор.  Отхвърлено е и второто искане – за осъждане на ответниците да участват в реалното присъединяване на тази площ от таванския етаж към помещението, владяно от ищците. В това искане не внесена промяна при настоящото разглеждане на делото, но следва да се има предвид, че то е обусловено от главния иск, с който се претендира ревандикация на същата част от недвижимия имот. Само претенцията по             чл. 108 от ЗС бъде доказана и уважена би съществувал правен интерес от искането за осъждане на ответниците да извършат исканите действия /да участват в присъединяването на спорната площ към помещението на ищците/.

            Въззивният съд не следва да се произнася по същество по предявения иск за защита на вещни права върху процесния имот, който е надлежно предявен след направените уточнения, тъй като такъв иск не е разгледан от първата съдебно инстанция, чието решение се обжалва. Съдебния акт е недопустим и подлежи на обезсилване на осн. чл. 209 от ГПК /отм./, като делото се върне да ново разглеждане от друг състав на районния съд, който да се произнесе по предявения осъдителен иск за собственост, а с оглед изхода от него - и по акцесорния иск за извършване на определени действия от ответниците, след преценка за неговата допустимост.

По изложените съображения и на осн. чл. 209 от ГПК /отм/ Пазарджишкият окръжен съд

                                        Р    Е    Ш   И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 876, постановено от Пазарджишкия районен съд по гр. д. 1141/2004 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на предявените искове от друг състав на същия съд.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаване на препис от същото от страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.