Р  Е    Ш   Е    Н    И    Е

 

№…440……/06.10.2009г. гр. Пазарджик

 

В       ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

                             ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на  седми септември две хиляди и деветата година в открито заседание в следния състав:                                                                                                                                                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ЯНЕВА

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА

                                                                        АЛБЕНА ПАЛОВА

                                                                               

 

          Секретар: В.Б.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия СЕРАФИМОВА В.гр.д.№ 550 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и следващите от ГПК.

Обжалва се решение №109/15.04.2009г. постановено по гр.д.№ 486/2008г. по описа на Пещерския  РС, с което е отменено решение №484 от 13.12.1999г. постановено по гр.д.№639/1999г. по описа на Пещерския РС, с което е допусната поправка в датата на раждане в Удостоверение за раждане на молителя Б.Н.Ж.,*** ЕГН **********, роден на ***г., като се счита, че е роден на ***г., като е поставено и препис от решение да се изпрати на Община П за издаване на нов акт за раждане, в който да се впише рождена дата 0***. и е прекратено производството в частта му, с която е образувано против Общината гр.П.

В жалбата си, подадена в срока по чл.259 ал.1 от ГПК, Б.Н.Ж. ***  чрез процесуалния си представител адв.И Ц от ПзАК твърди, че така постановеният съдебен акт е недопустим и по същество незаконосъобразен. Според процесуалния представител, няма процедура, по която един съд да отмени сам свое решение. Прокуратурата не разполагала с иск за отмяна на съдебно решение. По същество се твърди, че процесното решение постановено от Пещерския РС било отменено само въз основа на това, че Общината П не била надлежно призована. Това било обстоятелство, на което можело да се позове единствено нередовно призованата страна и в никакъв случай не било основание за отмяна на влязло в сила решение по молба на прокуратурата. Искането е да се обезсили решението на РС Пещера като недопустимо или ако се приеме, че искът е допустим, обжалваното решение да бъде отменено и постановено друго по съществото на спора, с което се отхвърли предявеният от РП гр.Пещера иск.  

В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил отговор от ищеца в първоинстанционното производство РП гр.Пещера.

Настоящият въззивен състав като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност при спазване разпоредбите на чл. 269 и сл. от ГПК  прие следното:

С оглед обстоятелството, че настоящето производство е въззивно, от приложимата в конкретния случай разпоредба на чл.269 от ГПК следва, че обхвата му е ограничен от посоченото в жалбата, като служебно съдът е длъжен да се произнесе единствено относно валидността на обжалвания съдебен акт.

Съобразявайки изложеното настоящият съдебен състав намира, че атакуваното решение е постановено от компетентен съдебен състав и в съответната форма, поради което и същото се явява валидно. Решението е постановено и по процесуално допустим иск. Наведените от жалбоподателя Ж. чрез процесуалния му пълномощник доводи относно недопустимост на постановеното от Пещерския РС решение не се споделят от настоящия въззивен състав. Настоящето производство е образувано по реда на чл.537 ал.3 от ГПК, който визира възможността за прокурора да предяви иск за отмяна / унищожаване/ на незаконен охранителен акт, който в конкретния случай е решение №484 от 13.12.1999г. постановено по гр.д.№639/1999г. по описа на Пещерския РС, с което е допусната поправка в датата на раждане в акта за раждане на въззивника Ж.. Искът се насочва срещу лицата, за които атакувания охранителен акт е породил изгодни правни последици и поради това правилно и законосъобразно производството по гр.д.№486/2009г. по описа на Пещерския РС е прекратено по отношение на Общината Пещера. Изложеното мотивира извода, че обжалваното съдебно решение е постановено по допустим иск на Прокуратурата, разгледан по надлежния процесуален ред, поради което и е процесуално допустимо.

По същество обжалвания съдебен акт е обоснован и законосъобразен.

Предявеният иск е с правно основание чл.537 ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК.

Пещерския РС е сезиран с иск на РП гр.П за отмяна на решение №484/13.12.1999г. постановено по гр.д.№639/1999г. по описа на Пещерския РС, с което е допусната поправка в датата на ражгдане на молителя Б.Н.Ж. *** с ЕГН **********, роден на ***г., като се счита, че същия е роден на ***г.. Искът е насочен против Б.Ж. ***. Подържа се в исковата молба, че посоченото решение е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила , тъй като в проведеното производство не са били призовавани РП – П и Общината гр.П. Сочат се доказателства.

Становището на ответникът Б.Ж. е, че предявеният иск е недопустим, а по съществото си неоснователен. Развива доводи, че са налице предпоставките за допускане на промяна на датата на раждане отразена в акта му за раждане.

Общината гр.П не е взела становище по иска, като производството по отношение на нея е прекратено с обжалваното първоинстанционно решение.

От анализът на приетите от Пещерския РС писмени доказателства се установява, че безспорно РП-П и Общината гр.П не са призовавани и не са участвали в производството по гр.д.№639/1999г. по описа на Пещерския РС.

Така възприетото за установено в процеса мотивира извода, че предявеният иск е основателен.

Наведените в въззивника доводи в обратния  смисъл са необосновани. Досежно твърденията на процесуалния му пълномощник за недопустимост на обжалвания съдебен акт въззивния състав изложи доводите си по – горе в мотивите на настоящето решението.

Относно останалите доводи касаещи съществото на спора съображенията на въззивния състав са следните: Производството за установяване на факти с правно значение, каквато е поправката на дата на раждане записана погрешно в акта за раждане, към релевантния момент се е провеждало по реда на чл.436 и следващите от ГПК /отм./. Съгласно чл.438 ал.1 и ал.2 б.”б” от ГПК в това производство се призовават заинтересованите от установяването на факта лица, организации и учреждения, както и прокурора. В конкретния случай това са Общината гр.П и РП гр.П, които , както бе установено, не са призовавани за участие в процеса. Посочената процесуална норма е императивна и затова неспазването й води до незаконосъобразност на охранителния акт, издаден в производство с допуснато нарушение на визирания ред.  В такъв смисъл е и константната практика на ВКС. Предвид изложеното въззивният състав приема, че атакуваното съдебно решение постановено по гр.д.№639/1999г. по описа на Пещерския РС е незаконосъобразно и като такова ще следва да бъде отменено по реда на чл.537 ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК.

В такъв смисъл са и изводите на първоинстанционния съд и затова постановения от него съдебен акт като обоснован и законосъобразен ще следва да бъде потвърден.

Воден от горното и на основание чл.272 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

                  

                                       Р       Е       Ш     И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №109/15.04.2009г. постановено по гр.д.№ 486/2008г. по описа на Пещерския  РС, като законосъобразно.

Решението е неокончателно и подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: