-  1  -

 

    Р      Е     Ш      Е      Н      И      Е          №430

 

                                     гр.Пазарджик  02.10.2009 год.

 

                                  в   името   на   народа

 

Пазарджишки окръжен съд  -  гражданска   колегия  четвърти състав-  в публичното заседание  на десети септември  

през  двехиляди  и  девета  година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : Славейка Костадинова 

                                                           ЧЛЕНОВЕ : Илиана Димитрова 

                                                                               Борислав Илиев 

при секретаря  Г.М.  като разгледа докладваното  от   член съдия   Б. ИЛИЕВ  в.гр.д.№557/09год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.258 и следващите от ГПК.

С решение на Пазарджишки районен съд  №175 от 04.03.2009г. постановено по гр.д.2171/08г. e осъдена Е.С.П. ***,с ЕГН ********** да заплати на Г.И.Т.,с ЕГН ********** и В.И.Т.,с ЕГН **********,***,със съдебен адрес: гр.София,ул.”Никола Обрешков”№2 сумата в размер на 929,13 / деветстотин двадесет и девет и 0,13/  лева,от която 885,02 лева-представляваща стойността на консумирана ел.енергия по фактура №29146603/31.01.2008г. на стойност 300,00 лева; фактура №29284271/29.02.2008г. на стойност 302,87 лева; фактура №29485077/ 31.03. 2008г. на стойност 163,34 лева и по фактура №29636156/30.04.2008г. на стойност 118,61 лева ,за периода 06.12.2007г.-04.04.2008г., и 44,11 лева-лихви за просрочие,ведно със законната лихва считано от 24.10.2008г. до окончателното й изплащане, да заплати сумата в размер на 508,00 /петстотин и осем/ лева-представляваща стойността на врата -1 бр. на стойност 450,00 лева и тоалетни казанчета-2 бр. на стойност 58,00 лева ,ведно със законната лихва считано от 24.10.2008г. до окончателното й изплащане,както и да заплати сумата в размер на 257,50 /двеста петдесет и седем и 0,50/ лева-представляваща сторени съдебно-деловодни разноски.

  Така постановеното решение е обжалвано в частите относно присъдената сума в р-р на 118,61лв. представляваща стойността на консумирана ел.енергия за м.април 2008г. и присъдената сума в р-р на 508лв. представляваща стойността на врата -1бр. на стойност 450лв. и тоалетни казанчета-2бр. на стойност 58лв.  с оплаквания за необоснованост и незаконосъобразно по съображения изложени в жалбата.Моли да се отмени решението в обжалваните части и се отхвърлят предявените искове .Сочи доказателства.

  В срока по чл.263 от ГПК   е постъпил отговор от ответника .

  Окръжният съд  ,като прецени валидността и допустимостта на обжалваното решение и неговата правилност съобразно оплакванията във въззивната жалба,намира следното:

Въззивната жалба е процесуално допустима.

Разгледана по същество,въззивната жалба е частично основателна.

 Предявявайки иска си против Е.С.П. ищците Г.И.Т. и В.И.Т.,*** в твърдят,че са съпрузи, като с нотариално заверено пълномощно рег. № 5662 от 02.03.2007 г. ищецът е упълномощил съпругата си да извършва всякакви действия по управление на следния недвижим имот: масивна триетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ 4963, за който е отреден парцел Х-4963, кв. 403 по плана на гр. П, ул. „Т” № 4, който имот е лична негова собственост ,придобит преди брака. Твърдят,че на 05.03.2007 г. между В.И.Т. в качеството й на наемодател и ответницата Е.С.П. в качеството й на наемател е сключен договор за отдаване под наем на същия  недвижим имот:,като на 06.02.2008г., поради изтичане срока на договора и поради неизпълнение задължението на ответницата като наемател да заплаща наемната цена за наетия имот съгласно уговорените в договора срок и начин на плащане.С Нотариална покана рег. № 489 по регистъра на Нотариус Ю Вова, регистрационен номер № 436 на нотариалната камара с район на действие РС гр. П, ищцата е уведомила ответницата ,че желае сключения помежду им договор за наем да бъде прекратен с изтичането на срока му на 05.03.2008 г, и с нотариалната покана  връчена на ответницата на 04.03.2008 г. същата освободила наетия от нея имот едва на 19.04.2008 г.При направената справка в ЕВН „Б Е” – КЕЦ П, се установило, че ответницата не е заплатила консумираната електроенергия за периода от м. януари 2008 г. до прекъсване на електрозахранването на 25.03.2008 г. ,поради което се е наложило да заплатят сумите за ползваната електроенергия за посочения период ведно с начислените лихви в размер на сумата 766,65 лева, при допуснато разсрочено плащане, с остатък за плащане на сумата 150 лева,която сума са заплатили на 14.10.2008 г., ведно с начислените лихви в размер на 162,58 лв.Освен това при освобождаване на наетия имот от ответницата са констатирали, че е разбита вратата на спалнята, за което последната е обяснила, че синът й се е заключил в спалнята и затова се наложило да разбие вратата. Ответницата отказвала да заплати така причинената вреда на имота, поради което се е наложило да извършат поправката със свои средства на стойност 450,00 лева. Констатирали са също така и повреди на двете тоалетни казанчета, което наложило закупуването на нови такива за сумата в размер на 58,00 лева. Посочват,че закупуването на нови тоалетни казанчета се наложило, тъй като за този модел тоалетни казанчета, се оказало, че няма резервни части.Претендират ответницата да им заплати сумата в размер на 1437,23 лева, представляваща 929,23 лева - консумирана и неплатена електроенергия за периода от м. януари. 2008 г. до 25.03.2008 г. и 508,00 лева-представляваща стойността на причинените повреди на наетия от ответницата имот.Претендират присъждане на законната лихва и сторените съдебно-деловодни разноски..Сочат доказателства.

Ответницата неоспорва така предявените искове,оспорва претенциите по размер, доказателства.

 Окръжният съд намира,че решението на Районния съд в частта с която е уважен иска за заплащане на консумирана електроенергия лихви за просрочие и законни лихви   е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено,като съгласно възможността която има по чл.272 от ГПК съдът препраща към мотивите на първоинстанционния съд.

  В допълнение към мотивите на Районния съд съобразявайки оплакванията във въззивната жалба Окръжният съд приема следното:

   От събраните по делото доказателства ,дадените обяснения от отв.Е.П. се установи,че като наемател на имота на ищеца Г.Т. ,тя не е изпълнила задължението си по чл.8,т.2 от договора -да заплаща ползваната от нея ел.енергия за периода от 01.01.2008г. до освобождаването на имота 19.04.2008г.,поради което на 25.03.2008г. ел.захранването е било прекъснато.От представените доказателства-справка от “ЕВН-Б” и разписки за внесени от Г.Т. суми за ползваната от Е.П. ел.енергия ,както  от заключението на изслушаната съд.икономическа експертиза се установи,че ищеца Г.Т. е заплатил дължимата от отв. ел.енергия  в р-р на 885,02лв. и 44,11лв. лихви за просрочие. до 25.03.2008г. 

По тези съображения съдът намира,че решението на Районния съд ,с което е уважен предявения иск  за заплащане на консумирана електроенергия лихви за просрочие и законни лихви   е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Решението на Районния съд в частите с които е уважен иска за заплащане на сумата в р-р на 508лв. представляваща стойността на врата-1бр. на стойност 450лв. и тоалетни казанчета-2бр. на стойност 58лв. ,ведно със законната лихва считано от 24.10.08г. до окончателното и изплащане е неправилно и незаконосъобразно ,по следните съображения:

По делото се установи и не се спори,че ответницата е предала  на наемодателя отдадения и под наем недвижим имот като от гласните  доказателства събрани по делото се установи ,че поради заключване на една от вратите се е наложило  да бъде разбита нейната брава .В тази връзка по делото не се установи по категоричен начин  необходимостта от подмяна на цялата врата с друга  и то различна от останалите -изработена от по-скъп материал-МДФ.Относно състоянието на подменените тоалетни казанчета съдът кредитира показанията на разпитаната свидетелка И.П. ,живееща на същия адрес която установява,че същите са били повредени още при наемането на жилището от ответницата ,обстоятелство което не се установява от св.показания на разпитания св.Г, поради което съдът намира,че същите са подлежали на подмяна и не са повредени от ответницата по делото

В предвид на изложеното съдът намира,че следва да се отмени решението на първоинстанционния съд в посочената част,вместо което се постанови ново с което се отхвърлят предявените искове по съображения изложени по-горе.    

 

По изложените съображения Пазарджишкият Окръжен съд   

 

                    Р                    Е                    Ш                      И                      :

 

     ОТМЕНЯВА  решение №175 от 04.03.09г. постановено по  гр.д.№2171/2008г. по описа на  Пазарджишкия районен съд в частите с които   е осъдена Е.С.П. ***,с ЕГН ********** да заплати на Г.И.Т.,с ЕГН ********** и В.И.Т.,с ЕГН **********,***,със съдебен адрес: гр.С,ул.”Н О”№2 сумата в размер на 508,00 /петстотин и осем/ лева-представляваща стойността на врата -1 бр. на стойност 450,00 лева и тоалетни казанчета-2 бр. на стойност 58,00 лева ,ведно със законната лихва считано от 24.10.2008г. до окончателното й изплащане вместо което постановява :

     ОТХВЪРЛЯ иска на Г.И.Т.,с ЕГН ********** и В.И.Т.,с ЕГН **********,***,със съдебен адрес: гр.С,ул. ”Н О”№2 против Е.С.П. ***, с ЕГН ********** за заплащане на  сумата в размер на 508,00 /петстотин и осем/ лева-представляваща стойността на врата -1 бр. на стойност 450,00 лева и тоалетни казанчета-2 бр. на стойност 58,00 лева ,ведно със законната лихва считано от 24.10.2008г. до окончателното й изплащане.           

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част . 

 Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването на страните..

 

 Председател  :                                                      Членове: 1.                 2.