Р       Е       Ш       Е       Н       И      Е         431

гр. Пазарджик, 02.10.2009 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в открито заседание на десети    септември   през две хиляди и девета    година  в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЛАВЕЙКА КОСТАДИНОВА                                                           ЧЛЕНОВЕ: ИЛИАНА ДИМИТРОВА

                                                              БОРИСЛАВ ИЛИЕВ

при секретаря Г. М. и в присъствието на прокурора ..................... като разгледа докладваното от съдия Б.Илиев  гр. д. N 648 по описа          за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по чл. 240, ал.1 от ГПК – за отмяна на неприсъствено решение.

          Постъпила е молба от адвокат И.Ц., в качеството  на пълномощник на ответника по гр. д. № 1677/2008 г. на Пазарджишкия районен съд, за отмяна на постановеното срещу него неприсъствено решение по чл.238, ал.1 от ГПК. С решението  е осъдeн “К.”АД със седалище и адрес на управление гр.С, ул.”Ст.К”№2 представлявано от В.Гда заплати на Т. Н.Г. *** сумата в р-р на 20 000лв.-представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от тр.злополука-ампутация на втори пръст на дясна ръка,настъпила на 22.05.2008г.,ведно със законната лихва считано от 22.05.2008г. до окончателното изплащане,както и сумата в р-р на 750лв. съдебно-деловодни разноски. , а в полза на Държавата –Д.Т. в р-р на 800лв.  и в полза на РС Пазарджик сумата в р-р на 95лв. възнаграждение за експерт.

         Искането е да отмяна на постановеното неприсъствено решение и връщане на делото на първоинстанционния съд за провеждане на следващите се процесуални действия, след надлежното им призоваване за открито съдебно заседание. Първото от основанията, на които се иска отмяна на решението е посочено изрично, освен че са изложени кореспондиращите му обстоятелства – 240, ал.1, т. 2 от ГПК.Твърди, че за съдебно заседание състояло се на 24.02.2009г. е подал молба до РС Пазарджик ,с която е искал възстановяване на срока за отговор на и.м. поради нередовно връчване на съдебни книжа на представляваното от него дружество.След получаване на уведомление за изготвено съдебно решение е констатирал,че тази молба липсва по делото и по тази причина съдът е постановил неприсъствено решение.Другото основание    на което се позовава процесуалния пълномощник на ответника е нередовното му призоваване  и нередовно връчване на съдебни книжа, в смисъл, че всички съобщения по делото са изпращани до “К.”АД –П,а не до “К.”АД *** ,което е основание за отмяна на решението .

     Молбата се оспорва от противната страна – ищец в първоинстанционното производство, по чието искане е постановено атакуваното неприсъствено решение.

     Съдът, след като се запозна с доводите на двете страни и данните по делото, в съответствие с правомощията си по чл.240, ал.1 от ГПК, намира, че молбата за отмята е процесуално допустима ,но неоснователна.

     В настоящия случай съдът е сезиран с допустима по новия ГПК молба за отмяна, предвидена като извънредно средство за защита срещу постановени от първоинстанциония съд неприсъствени решения.

     Молбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена .

         Установи се по делото от приложеното  първо съобщение адресирано до “К”АД–П-изпратено на адрес  гр.П,ул.”Ско ш”№12,че върху същото с резолюция от съдията докладчик е разпоредено да се изпрати ново  съобщение на адреса на управление на дружеството съобразно регистрацията му,а именно гр.С. Повторно изпратените съобщение и призовки  до “К.”АД ,които в наименованието на дружеството съдържат Пазарджик са получени на последния посочен в търговския регистър адрес гр.С, С,ул.”Ст.К”№2 ,като същите са връчени  и оформени по надлежен ред  с посочване имената и длъжността на получателя ..В същите освен това се съдържа указание за законните последици от неявяването, по конкретно – за възможността на бъде постановено неприсъствено решение за отхвърляне на иска или да се прекрати делото с присъждане на разноските в полза на ответника. Т.е макар формално да е било добавено в наименованието на ответното дружество-Пазарджик ,няма основание да се приеме,че връчените съобщение и призовки не съдържат името и адреса на дружеството ответник още по-вече,че  същите са оформени и връчена по надлежен ред ,а в съдържанието на призовката  е посочен адреса за призоваване на ответника , мястото и времето на заседание, номерът на делото и както е в настоящия случай   - указание за последиците от неявяването в съдебно заседание.

     Другото сочено от молителя основание по чл. 240, ал.1, т.2 от ГПК не е налице. В тази връзка по делото не се представеха доказателства за наличието на подадена молба до РС Пазарджик за с.з на 24.02.2009г. с която е поискано възстановяване на срока за отговор на исковата молба ,поради нередовно връчване на съдебните книжа.Още по-вече ,че по делото не се ангажираха доказателства в подкрепа на твърдението,че получената призовка е връчена и оформена от дл.лице ,което не е служител на дружеството ответник .

Предвид на това, че не се установи наличието на нито едно от сочените основанията за отмяна по чл. 240, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, подадената молба от процесуалния пълномощник на ответника ще следва да се отхвърли като неоснователна.

     По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

 

                    Р              Е              Ш           И           :

 

          ОТХВЪРЛЯ  молбата на    адв.И.Ц.-процесуален пълномощник  на ответника по гр. д. № 1677/2008 г. на Пазарджишкия районен съд, за отмяна на постановеното срещу него неприсъствено решение.

 

             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.