Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 437…………/02.10.2009г.,гр.Пазарджик

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданска колегия, трети въззивен състав,в открито заседание на шестнадесети септември през две хиляди и девета година,в следния състав:

          Председател: Минка Трънджиева

          членове: Венцислав Маратилов

Мариана Д.

като разгледа докладваното от съдия Мариана Д. *** по описа на Съда за 2009 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./ във вр. с § 2,ал.І от ПЗР на ГПК.

          Обжалва се решение №379/24.04.2009г.,постановено по гр.дело №2836/2007г. по описа на Пазарджишкия районен съд в частта,с която са отхвърлени предявените от П.С.Г. и Т.Т.Г.,***  против Н.С.Г. *** и Р.С. *** отрицателно установителни искове за собственост за приемане за установено по отношение на Н.Г.,че не е придобила собствеността върху приземния етаж от жилищна сграда,построена в упи ХІІІ- в кв.9 по плана на гр.П по силата на покупко-продажба,оформена с нотариален акт №151,т.ІІ,нот.дело №/1999г. ,и Р.Г. не е придобила собствеността върху приземния етаж на същата сграда по силата на завещание.

          В жалбата си,подадена в срока по чл.197 от ГПК /отм./ П.С.Г. и Т.Т.Г. твърдят,че така постановеният съдебен акт  в обжалваната част е неправилен поради съществено нарушаване на съдопроизводствените правила,необоснованост и в противоречие с материалния закон. Посочват,че по отношение на приземния етаж-предмет на исковата претенция първоинстанционният съд е приел,че същия не представлява самостоятелен обект на собственост и за това не би могъл да бъде предмет както на сделката с нотариален акт №151/1999г. ,така и на завещанието от 05.08.19996г., но в противоречие с този си извод съдът е постановил отхвърлителен диспозитив на решението си.Молят съда да отмени решението в обжалваните части и да постанови друго по същество на спора, с което се уважат исковите претенции по чл.97,ал.І от ГПК /отм./В срока по чл.201 от ГПК /отм./ ответниците в първоинстанционното производство не представят възражения и неангажират доказателства.

Пазарджишкият окръжен съд като съобрази наведените от жалбоподателите  доводи за незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт ,преди да пристъпи към разглеждане и решаване на спора по същество,извърши проверка за валидността на атакуваното решение,при която проверка констатира следното:

Предявени са отрицателно установителни искове,намиращи правното си основание в чл.97,ал.І от ГПК /отм./.

Жалбоподателите П.С.Г. и Т.Т.Г.,***-ищци в първоинстанционното производство в исковата си молба против Н.С.Г. и Р.С.П. твърдят ,че ответницата по иска Н.Г. основава правото си на собственост върху масивен гараж със застроена площ от 18 кв.м.,построен в упи ХІІІ- в кв. по плана на гр.Пазарджик  въз основа на саморъчно завещание от 05.08.1996г. от Стоянка Н.Г., обявено на 14.11.2003г.  Посочват,че с това завещание са завещани на ответницата Н.Г. още първия етаж от  къщата ,както и ¼ ид.част от дворното място. Освен това със същото завещание на ответницата Р.П.  са завещани приземния етаж от същата жилищна сграда и ¼ ид.част от дворното място.  Жалбоподателите посочват ,че приземния етаж е бил предмет и на друга разпоредителна сделка в полза на ответницата Н.Г., а именно: покупко-продажба, извършена с нотариален акт №,т.ІІ от 03.06.1999г. Жалбоподателите твърдят,че така извършените действия по разпореждане с описаните недвижими имоти са недействителни, тъй като праводателката С Г.-починала на 04.04.2000г. не е била собственик на дворното място и гаража към момента на смъртта си,тъй като върху дворното място е имала учредено само право на строеж, а гаража е тяхна собственост. На следващо място: посочват,че приземния етаж не е самостоятелен обект на собственост, поради което е недопустимо да е  предмет на завет или прехвърлителна сделка отделно от жилището,към което принадлежи. Ето защо молят съда да постанови решение,с което да приеме за установено по отношение на Н.Г.,че същата не е придобила собствеността върху приземния /избен/ етаж от жилищната сграда в упи ХІІІ-3 в кв.9 по плана на гр.Пазарджик на основание покупко-продажба ,извършена с нотариален акт №,т.ІІ/03.06.1999г. , както и че ответницата Р.П. не е придобила собствеността върху същия имот- въз основа на завещание от 05.08.1996г. от С Г..

Ответниците са оспорили така предявените искове.

С решението си –предмет на обжалване първоинстанционния съд в мотивите си е приел,че исковете по чл.97,ал.І от ГПК/отм/ са основателни,а с диспозитива си ги е отхвърлил като неоснователни.

Съобразявайки изложено настоящата въззивна инстанция приема,че решението в обжалвана част е нищожно,тъй като е налице непреодолимо противоречие и то в диспозитива на съдебното решение, което не позволява да бъде изведена истинската воля на съда дори по пътя на тълкуването.Нищожно решение е всяко решение на съда ,което не дава възможност да бъде припознато като валиден съдебен акт,поради липса на надлежно волеизявление. Липса на волеизявление е налице ,когато решението е толкова неразбираемо,че неговия смисъл не би могъл да се извлече дори при тълкуване.Решението е единство от мотиви и диспозитив,но противоречията в диспозитива,които не представляват явна фактическа грешка,водят до невъзможност за безспорно извеждане истинската воля на съда,съответно до прилагането на решението и такова решение следва да се приема за нищожно.

Предвид изложеното настоящият въззивен състав приема,че при условията на чл.209,ал.ІІ от ГПК/отм./ решението в обжалваната му част следва да бъде прогласено като нищожно и делото върнато на първоинстанционния съд за постановяване на ново решение.

Воден от горното,Пазарджишкият окръжен съд

 

Р     Е      Ш      И  :

 

ПРОГЛАСЯВА нищожността на решение №379/ 24.04.2009г., постановено по гр.дело №2836/2007г. по описа на Пазарджишкия районен съд в частта,с която е отхвърлен предявения от П.С.Г. и Т.Т.Г.,***  против н.С.Г. *** и Р.С. *** отрицателен установителен иск за собственост за приемане за установено по отношение на Н.Г.,че не е придобила собствеността върху приземния етаж от жилищна сграда,построена в упи ХІІІ-в кв.9 по плана на гр.Пазарджик по силата на покупко-продажба,оформена с нотариален акт №151,т.ІІ,нот.дело №/1999г. ,и Р.Г. не е придобила собствеността върху приземния етаж на същата сграда по силата на завещание.

ВРЪЩА гр.дело №2836/2007г. по описа на ПРС на Пазарджишкия районен съд на друг състав на същия съд за постановяване на решение по предявените искове.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС.

 

 

 

                                                                             Председател:

 

                                                                                      Членове: 1.

 

                                                                                                     2.