Р Е Ш Е Н И Е

     451          09.10 .2009 год. , гр.Пазарджик

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 Пазарджишки  окръжен  съд , гражданска  колегия ,трети въззивен състав, в  публично заседание на седми октомври  през две хиляди и девета година в състав:

 

 

 

                                                           

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Трънджиева  

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Маратилов                                                                                                                  

                                                                                   Мариана Димитрова

                                                                                         

 

при секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното от съдия Трънджиева  В гр.д. №   765 по описа за 2009 година ,за да се произнесе ,взе предвид следното :

 

 

                Производството е  по чл.196  и следващите от ГПК/отм./.

С решение на Панагюрски районен съд  № 116 от 19.06.2009 година ,постановено по гр.д.№ 70 по описа на  съда за 2008 година е допусната съдебна делба на следния недвижим имот, находящ се в гр.Панагюрище, площад „20-ти Април” № 1, представляващ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ с обща площ 388.83 /триста осемдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., в това число – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПТЕКА, с площ 262.23 /двеста шестдесет и две цяло и двадесет и три стотни/  кв.м., състояща се от зала, складово помещение, миялно, асистентско, кабинет на управителя, санитарен възел и коридор; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – САНИТАРЕН МАГАЗИН /ОПТИКА/ с площ от 50.10 /петдесет цяло и десет стотни/ кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – НОЩНА АПТЕКА с площ 24 /двадесет и четири/ кв.м. и принадлежащото към тях МАЗЕ с площ 52.10 /петдесет и две цяло и десет стотни/ кв.м., ведно със съответната идеална част от правото на строеж върху терена, както и от общите части на сградата, които имоти се намират в партерния етаж на триетажна жилищна сграда, построена върху общинска земя в УПИ /п/ І /едно римски/ – жилищен блок, заснет с кадастрален № 1802 /хиляда осемстотин и две/ в кв.27 /двадесет и седем/ по действащия дворищнорегулационен план на гр.Панагюрище, при съседи на УПИ /п/ І-Жилищен блок: изток и север – площад 20-ти април, запад – общински терен и юг – УПИ /п/ ІІ-Поща,

Между СЪСОБСТВЕНИЦИ Г.А.П., ЕГН **********; Б.В.Х.,***, ЕГН **********, Б.В.Х.,***, ЕГН ********** и У.Ш.Х., родена на ***г. в Улцен, Германия; П.С.Ц. *** Хаджисимеонов № 18, ЕГН **********; С.С.Ц. ***, ЕГН **********, Ц.А.О. ***, ЕГН **********, Г. ***, ЕГН **********; Ц.А.Ц. ***П. Хаджисимеонов № 23, ЕГН **********; М.С.Р. ***П. Хаджисимеонов № 23, ЕГН **********, Р.С. ***, Южен район, ул.Никола Райнов № 1, ет.5, ЕГН **********, А.Д.А. ***, ЕГН ********** и Б.Д.А. ***, ЕГН **********,

ПРИ КВОТИ  - Г.А.П.,– 2.74 % идеални части, Б.В.Х.- 1 % идеални части,  Б.В.Х. и У.Ш.Х. общо – 20% идеални части, П.С.Ц. – 10.955 % идеални части, С.С.Ц. – 10.955 % идеални части, Ц.А.О. – 21.33% идеални части, Г.Б.О.– 28.09% идеални части, Ц.А.Ц. – 1/3 от 2.191 % идеални части, М.С.Р. – 1/3 от 2.191 % идеални части, Р.С.Б.– 1/3 от 2.191 % идеални части, А.Д.А. – 1.3695% идеални части и Б.Д.А. – 1.3695% идеални части.

В установения от закона срок така постановеното решение е обжалвано само от  Ц.О. и то , в частта,относно определяне квотите на съделителите и още по-точно :твърди ,че  неправилно са определени правата за нея и за съделителя Г.О..Твърди,че от представените нотариални актове,които подробно е обсъдила ,като се отчете принципа на имуществената общност ,нейните права възлизат на 28,255 %,а тези на Г.О.,който от изложените обстоятелства се разбира ,че и е съпруг – на  21,33% идеални части от имота.

Писмено становище е постъпило само от С.Ц..В това становище ,той е изложил само ,че няма претенции относно дяловете на жалбоподателката и бившия и съпруг.В съдебно заседание адв.Б. е изразил становището си като пълномощник на Б.Х. и У.Х..той намира ,че жалбата е неоснователна.въпросът за правата бил въпрос на точни изчисления от съда и според  него са определени правилно.

Съдът,като прецени валидността и допустимостта на решението в обжалваната част ,за да се произнесе по съществото на спора ,взе предвид следното:

Производството е делбено, в първа фаза по допускане на делбата.

В исковата молба, подадена от Г.А. ***, срещу  Б.В.Х. ***, П.С.Ц. ***, С.С.Ц. ***, Ц.А.О. *** и Г. ***, се твърди, че недвижим имот, находящ се в гр.Панагюрище, площад „20-ти Април” № 1, представляващ търговски обекти с обща площ 388.83 кв.м., в това число – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПТЕКА, с площ 262.23 кв.м., състояща се от зала, складово помещение, миално, аситентско, кабинет на управителя, санитарен възел и коридор; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – САНИТАРЕН МАГАЗИН /ОПТИКА/ с площ от 50.10кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – НОЩНА АПТЕКА с площ 24 кв.м. и принадлежащото към тях МАЗЕ с площ 52.10 кв.м., ведно със съответната идеална част от правото на строеж върху терена, както и общите части на сградата, които имоти се намират в партерния етаж на триетажна жилищна сграда, построена върху общинска земя в УПИ І – жилищен блок, заснет с кадастрален № 1802 в кв.27 по действащия дворищнорегулационен план на гр.Панагюрище, при съседи на УПИ І-Жилищен блок: изток и север – площад 20-ти април, запад – общински терен и юг – УПИ ІІ-Поща, е съсобствен между страните. Тъй като не могли доброволно да поделят имота, молят да бъде извършена съдебна делба.

В хода на процеса като ответници са конституирани Ц.А.Ц. ***, М.С.Р. ***, Р.С. ***, У.Ш.Х., както и А.Д.А. и Б.Д.А.,***.

В съдебно заседание, ищецът – Г.П. не се явява. Надлежно упълномощеният му процесуален представител поддържа иска за делба и моли да бъде допусната при квотите, посочени в исковата молба.

Процесуалния представител на ответниците Б.Х. и У.Х., назначен по реда на чл.50, ал.2 от ГПК /отм./, намира, че искът за делба е основателен и същата следва да бъде допусната при квотите, посочени в исковата молба.

Ответникът П.Ц. не се явява, надлежно упълномощения му процесуален представител моли делбата да бъде допусната при квотите, посочени в исковата молба.

Ответниците Г.Б.О. и Ц.А.О., не се явяват. Депозират писмено становище по делото, в което заявяват, че са съгласни с предявения иск за делба, молят същата да бъде допусната при поисканите от ищеца квоти.

Ответниците С.С.Ц., Ц.А.Ц., М.С.Р. и Р.С.Б. чрез процесуалния си представител намират иска за основателен и молят да бъде допусната делбата при посочените квоти.

Ответниците А.А. и Б.А. не възразяват да бъде допусната и извършена делбата.

Съдът,като прецени всички събрани доказателства по делото и доводите на страните ,прие за установено следното:

Първоначално в исковата молба е направено искане за допускане на делбата ,като са посочени права за всеки от съделителите и общо за Ц.О. и Г.О..И двамата са изразили становище ,че иска е основателен ,така ,както е предявен.Съдът е допуснал делбата ,като е определил права за всеки от тях,в размер малко по-малък от претендирания.

Жалбата е само в частта,с която са определени права за жалбоподателката и този съделител.По отношение на правата на останалите съделители не се поставят въпроси и не се излагат оплаквания в жалбата.Съобразявайки обаче характера на производството – делбено такова ,съдът  обсъди  общо въпроса ,при какви права следва да бъде допуснат до делба имота.

С решение № 9755 от 17.12.2001г., постановено по адм.д.№ 7601/2001г. на ВАС, е признато правото на обезщетение със собственост по реда на чл.2, ал.1, т.1 от ЗОСОИ в аптечно помещение, намиращо се на партерния етаж на триетажна жилищна сграда, построена върху дворно място – парцел І, кв.97 по плана на гр.Панагюрище от 1980г.,  на наследниците на С. Ц., А.Ц. и С. Ц.,***.

С решение № 1301 от 17.02.2004г., постановено по адм.д.№ 10708/2001г. на ВАС, е определена съсобственост със заинтересованото лице - “Аптечно Пазарджик” АД, при квота за наследниците на Ц. 43.82 % ид. части. С решението са определени и индивидуалните квоти от признатото право на обезщетение, както следва – за С. П. Ц. – 10.955% ид.ч., за С. С. Ц. – 2.191 % ид.ч., за С. Т. О. – 1.095% ид.ч., за С. Т. О. – 1.095% ид.ч., за Л. Н. Е. Г. - 1.095% ид.ч., за И. Н. М. - 1.095% ид.ч., за Р. С. М. - 1.095% ид.ч., за Ц. С. Я. - 1.095% ид.ч., за Т. А. К. – 0.73% ид.ч., за Р.А. С. - 0.73% ид.ч., за П. А. С. - 0.73% ид.ч., за М.А. Д. – 2.738% ид.ч., за П. Н. К. – 1.369% ид.ч., за А.Н. К. - 1.369% ид.ч., за М. Ц. Г. - 1.369% ид.ч., за Р. Я. П. - 0.457% ид.ч., за Ц. А.П. - 0.457% ид.ч., за Г.А.П. - 0.457% ид.ч., за А.Д.А. – 1.3695% ид.ч., за Б.Д.А. - 1.3695% ид.ч. и за С.С.Ц. – 10.955% ид.ч.

Не се спори по делото и от представените удостоверения № 2 от 04.01.2005г. и № 1347 от 06.10.2006г., изд.от Община Панагюрище, се установява, че имотът, описан в решение № 9755 от 17.12.2001г. и решение № 1301 от 17.02.2004г. на ВАС, представлява 43.82% ид.части от аптечно помещение с обща площ 388.83 кв.м., включващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПТЕКА, с площ 262.23 кв.м., състояща се от зала, складово помещение, миално, аситентско, кабинет на управителя, санитарен възел и коридор; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – САНИТАРЕН МАГАЗИН /ОПТИКА/ с площ от 50.10кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – НОЩНА АПТЕКА с площ 24 кв.м. и принадлежащото към тях МАЗЕ с площ 52.10 кв.м., които имоти се намират в партерния етаж на триетажна жилищна сграда, построена върху общинска земя в УПИ І – жилищен блок, заснет с кадастрален № 1802 в кв.27 по действащия дворищнорегулационен план на гр.Панагюрище, при съседи на УПИ І-Жилищен блок, изток и север – площад 20-ти април, запад – общински терен и юг – УПИ ІІ-Поща. Със Заповед № 504 от 27.10.2004г. имотът е отписан от актовите книги.

 С нотариален акт за покупко продажба № 70, т.1, рег.№ 815, дело № 43 от 2006г. на Нотариус рег.№ 390 при НК, А.Д.А. и Б.Д.А.,***, са закупили от съсобственика си – “Ню Фам” АД, гр.София, в равни части, останалите 56.18 % ид.части от търговските обекти с обща площ 388.83 кв.м., в това число – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПТЕКА, с площ 262.23 кв.м., състояща се от зала, складово помещение, миялно, асистентско, кабинет на управителя, санитарен възел и коридор; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – САНИТАРЕН МАГАЗИН /ОПТИКА/ с площ от 50.10 кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – НОЩНА АПТЕКА с площ 24 кв.м. и принадлежащото към тях МАЗЕ с площ 52.10 кв.м., ведно със съответната идеална част от правото на строеж върху терена, както и общите части на сградата, които имоти се намират в партерния етаж на триетажна жилищна сграда, построена върху общинска земя в УПИ І – жилищен блок, заснет с кадастрален № 1802 в кв.27 по действащия дворищнорегулационен план на гр.Панагюрище, при съседи на УПИ І-Жилищен блок: изток и север – площад 20-ти април, запад – общински терен и юг – УПИ ІІ-Поща.

С  нотариален акт № 97, т.ІV, рег. № 5435, дело № 560 от 2006г. на нотариус рег.№ 390 при НК, М. Г., Р. П. и Ц. А.П., са продали на съсобственика си Г.А.П., собствените си - първата 1.369 %, другите двама – по 0.457%, идеални части от процесния недвижим имот.

Не се спори по делото и от представените констативен нотариален акт №69, т.ІІІ, рег.№ 4074, дело № 373 от 2006г. и нотариален акт № 44, т.ІІІ, рег.№ 3885, нот.д.№ 355 от 2006г., двата на нотариус рег.№ 390 при НК,  се установява, че П.С.Ц. е придобил по наследство и с покупко – продажба, дяла на наследодателя си С. П. Ц. от процесния недвижим имот, представляващ 10.955% идеални части, съгласно решение № 1301 от 17.02.2004г., постановено по адм.д.№ 10708/2001г. на ВАС.

Не се спори по делото и от представеното удостоверение за наследници № 570 от 07.04.2008г., изд. От Община Панагюрище, се установява, че С. С. Ц., с определена квота, съгласно Решение № 1301 от 17.02.2004г. на ВАС, в съсобствеността 2.191% идеални части, е починал на 19.10.2004г. и е оставил наследници Ц.А.Ц. – съпруга, и две деца – М.С.Р. и Р.С.Б.. По силата на наследственото правоприемство, неговият дял в съсобствеността е преминал в патримониума на неговите наследници.

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 71, т.І, рег.№ 817, нот.д.№ 44 от 2006 на Нотариус рег.№ 390 от НК, А.Д.А. и Б.Д.А. са дарили на Ц.А.О. ***8.09% идеални части от недвижимия имот, и на А. Б. А. ***8.09% идеални части.

С нотариален акт да покупко – продажба № 41, т.ІІІ, рег.№ 2843, нот.д.№ 332 от 2007г. на нотариус раг.№ 390 при НК, А. Б. А. *** е продала на Г. ***, придобитите от нея дялове в съсобствения имот, а именно 28.09% ид.части.

С нотариален акт за покупко – продажба № 2, т.ІІІ, рег.№ 3538, дело № 321 от 2006г. на Нотариус рег.№ 390 при НК, С. Т. О., С. Т. О., Л. Н. Е. Г., И. Н. М., Р. С.М., Ц. С. Я., Т.А. К., Р.А. С., П. А. С., М.А. Д., П. Н. К. и А. Н. К., са продали на Ц.А.О. ***, собствените си идеални части от процесния недвижим имот, определени им с решение № 1301 от 17.02.2004г.  на ВАС, а именно – общо 14.24 % идеални части.

С нотариален акт № 152, т.ІV, рег.№ 5653, нот.д.№ 605/ 2006г. и нотариален акт № 151, т.ІV, рег.№ 5651, нот.д.№ 604/2006г., двата на нотариус рег.№ 390 при НК, Ц.А.О. е продала 20% ид.ч. и дарила 1% идеални части от правата си в съсобствеността на Б.В.Х.. Видно от представения по делото акт за граждански брак от 03.06.1983г. на СНС, към датата на придобиване на идеалните части от процесния недвижим имот, Б.Х. е бил в брак с У.Ш.Х..

Като се съобразят всички тези доказателства,неоспорени по какъвто и да е начин от страните ,то правата на страните ,без Г.О. и Ц.О. са определени точно такива ,каквито са действително в съсобствеността.

По отношение на тези двама съделители – неправилно са разпределени правата между самите тях.Видно е от описаните нотариални актове,че Г.О. е придобивал права за себе си и в качеството си на пълномощник на Ц.О..От своя страна като страна по сделка ,Ц.О. е придобивала права по дарение,което я прави изключителен собственик без оглед на семейното и положение,като е извършвала и разпореждане със свои права.

Тъй като липсват конкретни доказателства по делото ,че тези двама съделители са съпрузи,то и съдът не е определил правата ,съобразявайки принципа на имуществената общност.

Видно е от исковата молба,че иска за делба е предявен ,като са посочени общо правата на тези съделители.те с обща молба са изразили становището си ,че не оспорват иска за делба.

От жалбата ,както и от писмения отговор  може да се направи извод,че тези двама съделители са били съпрузи към момента на извършване на сделките.

Поради това придобиваните по възмезден начин части от делбения имот ,без значение на чие име ,са придобити при условията на имуществена общност.Ц.О. е придобила по силата на дарение в своя изключителна собственост 28,09 % от делбения имот с нот.акт.№71 от 2006 година.част от тези права в размер на 21% тя е дарила на Б.Х. с нот.акт № 151 от 2006 година – или притежаваните лично от нея права възлизат на 7,09% ид.части.Останалите сделки – с нотариален акт № 2 и № 41 са възмездни и в първата от тях Г.О. е действал като пълномощник на Ц.О. ,а с втората е придобивал права  като купувач.Общо правата придобити по двете сделки при условията на имуществена общност са  в размер на 42,33% ид.части или за всеки от съпрузите по 21,165% ид.части.В такъв размер са и правата на съделителя Г.О. ,при които следва да бъде допусната делба.Относно съделителката Ц.О. следва да се съобразят и притежаваните от нея по дарение права,което прави  за нея – права в съсобствеността в размер на 28,255 % ид.части от имота.

По изложените съображения,съдът намира ,че решението ,в обжалваната част,с която са определени правата на съделителите в делбата е порочно,тъй като неправилно са определени права за двама от съделителите и следва да бъде отменено,като с постановеното ново решение – правата на останалите съделители следва да се определят такива,каквито ги е приел и Районния съд,а по отношение на съделителите Ц.О. и Г.О. да се определят права в съсобствеността ,при които да се извърши делбата ,така както са приети от въззивния съд.

По изложените съображения Пазарджишки окръжен съд

 

 

                                  Р   Е   Ш   И

 

ОТМЕНЯ решение на Панагюрски районен съд  № 116 от 19.06.2009 година ,постановено по гр.д.№ 70 по описа на  съда за 2008,в частта,с която са определени правата на съделителите в допуснатия до делба съсобствен недвижим имот.

ОПРЕДЕЛЯ  правата на съделителите ,при които следва да се извърши делбата както следва:  за Г.А.П.,– 2.74 % идеални части, Б.В.Х.- 1 % идеални части,  Б.В.Х. и У.Ш.Х. общо – 20% идеални части, П.С.Ц. – 10.955 % идеални части, С.С.Ц. – 10.955 % идеални части, Ц.А.О. – 28,255 % идеални части, Г.Б.О.– 21,165% идеални части, Ц.А.Ц. – 0,73% идеални части, М.С.Р. – 0,73% идеални части, Р.С.Б.– 0,73 % идеални части, А.Д.А. – 1.3695% идеални части и Б.Д.А. – 1.3695% идеални части.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                2.