О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

               

 

Номер     1030               07.10.2009г.                  гр. Пазарджик                               

 

                               

 

 

            ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, трети въззивен граждански състав, на  втори октомври две хиляди и девета година в закрито заседание, в следния състав:

                                                                    

                                                          Председател: Минка Трънджиева                                

    Членове: Венцислав Маратилов                                        

 Мариана Димитрова

 

при участието на   секретаря………, като разгледа докладваното от съдията Маратилов въззивно ч. гр.д.№ 787    по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:   

            Производството е по реда на чл.577 ал.2 във връзка с ал.1 и чл.274, ал.1, т.2 от Гражданския процесуален кодекс.

         Обжалван е отказ на съдията по вписванията при Пещерски районен съд постановен с определение от 04.09.2009г. да впише договор №ДОГ-128/01.09.2009г. за учредяване право на пристрояване, сключен  между Община Пещера и Щ. и Е. Т..

         В частната жалба, подадена в срока по чл.275 ал.1 от ГПК от Щ. и Е. Т., се излагат доводи за порочност на определението като неправилно поради нарушаване на материалния закон и необоснованост. Твърди се, че съдията по вписванията е обсъждал и основавал отказа си на факти и обстоятелства които са неотносими и не влизат в предмета на проверката която по закон следва да бъде извършена от него и определена в чл.4 и чл.6 от Правилника за вписванията. Според частните жалбоподатели, съдията по вписванията е обсъждал действителността на акта, който е заявен за вписване, което излиза извън неговите правомощия от една страна, а от друга ако има спор от такъв характер, то същият следва да бъде разрешен в едно исково производство, но не и в настоящото охранително производство по вписването на процесния договор. Моли да се отмени отказа на съдията по вписванията.Сочи доказателства.

         Пазарджишкият окръжен съд провери валидността, допустимостта и правилността на обжалвания акт на съдията по вписванията, при което констатира следното:

         Обжалваното определение с което е отказано вписването на цитирания договор, постановено от съдията по вписванията при Пещерски районен съд е валидно и допустимо.  Съдията по вписванията е постановил този акт в рамките на своята правораздавателна компетентност и в предвидената от закона форма, по надлежно направено искане за вписване на договор за учредяване право на пристрояване.

         Касае се за направено искане  за вписване по реда на Правилника за вписванията, на сключен на 01.09.2009г. между Община Пещера от една страна, и  от Щ. и Е. ***,  от друга страна, договор за учредяване право на пристрояване в размер на 12кв.м. към съществуваща  вилна сграда със застроена площ от 68кв.м., имот пл.№., УПИ-.-вилно застрояване в кв.10 по ПУП на летовище ”Св.Константин”, землище на гр.Пещера.

         Обжалваното определение с което е отказано вписване на процесния договор е неправилно. 

За да откаже да постанови вписване на процесния договор, съдията по вписванията приема, че учреденото право на пристрояване в полза на Т. надхвърля максимално допустимия размер, определен с решение на Общинския съвет гр.Пещера, взето под №556 от 28.12.2006г. от 20кв.м. и след като с предходен договор от 19.05.2009г. на същите лица е учредено от Общината право на пристрояване в същия имот на 20кв.м., като е направен извода, че този втори договор е сключен в нарушение на ограничението прието с решението на Общинския съвет и затова следва да се откаже неговото вписване. 

Тези доводи, изтъкнати от съдията по вписванията като основание да постанови отказа си са в противоречие със закона и са необосновани и не могат да бъдат споделени.

Дори това да е така, съдията по вписванията има точно определени рамки в които е длъжен да извършва проверка на подлежащия за вписване акт, което е предвидено в Правилника за вписванията. Това е нормативния акт който очертава пределите на правомощията на съдията по вписванията. Те се ограничават в това да провери дали представения пред него акт е от категорията на тези предвидени в чл.4 от Правилника за вписванията които да подлежат на вписване и дали отговаря на изискванията на чл.6 от гледна точка на съдържанието си и задължителните реквизити които акта следва да има.

В случая  съдията по вписванията е извършвал преценка на други обстоятелства, но не и на тези които са му вменени по силата на закона и които е длъжен да провери.

Това налага да се отмени  отказа на съдията по вписванията и преписката да му се върне обратно за извършване на проверка дали процесния договор отговаря на изискванията на чл.4 и чл.6 от Правилника за вписванията, за да бъде вписан, след което да се произнесе  със съответния акт.

Водим от горното и на основание чл.278 ал.2 от ГПК, Пазарджишкият окръжен съд

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отменя определение от 04.09.2009г. на съдията по вписванията при Пещерски районен съд с което е постановен отказ да се впише договор №ДОГ-128/01.09.2009г. за учредяване право на пристрояване в размер на 12кв.м. към съществуваща  вилна сграда със застроена площ от 68кв.м., имот пл.№., УПИ-…-вилно застрояване в кв.. по ПУП на летовище ”Св.Константин”, землище на гр.Пещера, сключен между Община Пещера от една страна, и Щ. и Е. Т., от друга, двамата от гр.Пещера.

         Връща преписката на съдията по вписванията при Пещерски районен съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.

         Определението  не  подлежи на касационно обжалване.

 

         Председател:                        Членове:1.               2.