О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

               

 

Номер     1031              07.10.2009г.                  гр. Пазарджик                               

 

                               

 

 

            ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, трети въззивен граждански състав, на  втори октомври две хиляди и девета година в закрито заседание, в следния състав:

                                                                    

                                                          Председател: Минка Трънджиева                                

    Членове: Венцислав Маратилов                                        

 Мариана Димитрова

 

при участието на   секретаря………, като разгледа докладваното от съдията Маратилов въззивно ч. гр.д.№ 801   по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:   

            Производството е по реда на чл.274 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с чл.18 от Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗСДН/.

         Обжалвана е заповед за незабавна защита от 24.08.2009г., издадена от Пазарджишки районен съд по реда на чл.18 от ЗЗСДН, постановена по гр.д.№2586/2009г. с която е наложена мярка за защита срещу домашно насилие като е задължен А.А.Б., с ЕГН-********** *** да се въздържа от извършването на домашно насилие по отношение на З.В.Б., с ЕГН-********** ***, както и да не се приближава до местата за социални контакти на същата за срок от 2месеца.

         В частната жалба, подадена от А.Б. в срока по чл.275 ал.1 от ГПК се излагат доводи за порочност на акта на съда поради нарушаване на съдопроизводствените правила, необоснованост и допуснати нарушения на материалния закон. Твърди се, че преди да се издаде процесната заповед за незабавна защита, съдът не е изискал от полицейските органи обясненията на извършителя, протокола за наложените спешни мерки за защита, че заповедта е издадена на основание на разпореждане на съда от 21.08.2009г. от закрито заседание, но самото разпореждане касае единствено насрочването на делото в открито заседание и че липсва акт на съда, от който да е видно, че в закрито заседание е разгледана молбата за незабавна защита с обсъждане на предпоставките за наличие или липса на обстоятелства за издаването й. Прави се анализ на представените доказателства, като се акцентира върху противоречията в твърденията на пострадалата относно времето, мястото и начина на извършване на твърдения акт на домашно насилие срещу нея, от една страна, и от друга-констатациите в медицинското свидетелство, които били за увреждания причинени от действие с твърд, тъп предмет чрез удар с или върху такъв, докато пострадалата твърдяла , че била бита с шамари и ритници, поради което не се налагало издаване на заповед за незабавна защита поради неспазена процедура, липсата на последваща пряка и непосредствена опасност за живота или за здравето на пострадалата  както и наличието на обосновано съмнение относно извършения акт на домашно насилие. На последно място, като довод за незаконосъобразност на заповедта се твърди, че в същата било посочено, че окончателния срок на наложената мярка за защита ще бъде определен с решението по делото, което означавало, че съдът е предрешил изхода на спора без да са събрани в открито заседание доказателства по случая, без да е изслушано становището на  другата страна и неговите доказателствени искания, което представлявало съществено нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон при издаването на обжалваната заповед. Искането е да се отмени същата.

         Ответникът по частната жалба  З.Б. не взима становище.

         Пазарджишкият окръжен съд за да се произнесе взе в предвид следното:

         Предмет на обжалване е издадена заповед за незабавна защита, с посоченото по-горе съдържание, като преди постановяването й, с нарочно разпореждане, макар и написано на ръка и намиращо се на „гърба” на листа от делото, съдържащ  протокола от 21.08.2009г. за  избор на докладчик, съдът е  разпоредил издаването на процесната заповед с посочване на конкретните мерки за закрила от домашно насилие, които са възпроизведени в последствие в самата заповед за незабавна защита.

         Съдът като съобрази разпоредбите на ЗЗСДН,  правилата на ГПК към които закона препраща за неуредените в него въпроси, както и правната доктрина, намира, че частната жалбата е процесуално недопустима поради липса на предмет на обжалване.

         Постановеният съдебен акт не е от категорията на онези актове, изрично предвидени в чл.17 от ЗЗСДН, които да подлежат на самостоятелно обжалване. Съгласно чл.17 ал.1 от ЗЗСДН на обжалване пред окръжния съд, чието решение е окончателно,  подлежи решението на районния съд с което в открито заседание се разрешава по същество въпроса има ли  или не установен и доказан акт на домашно насилие и ако има колко и какви мерки за защита съдът налага, както и за какъв срок от време те ще действат като въз основа на това решение се издава и съответната заповед за защита, тоест, на обжалване подлежи решението на съда с което той се произнася по съществото на спора след изслушване на страните и събиране на всички допустими, относими и необходими за изясняването на фактическата обстановка доказателства.

          В конкретния случай обжалваната заповед за незабавно изпълнение няма такъв характер. С нея не се разрешава спора по същество между страните. Тя има временен, краткотраен характер и нейното действие е ограничено  до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

         Следователно касае  се за  акт, който няма самостоятелен статут и не подлежи на самостоятелно обжалване извън обжалването на самото решение на съда, постановено по реда на чл.17 от ЗЗСДН.

         От друга страна, производството по ЗЗСДН се характеризира с бързина като целта е във възможно най-кратки срокове да се стигне до окончателен съдебен акт по съществото на спора. Да се допусне възможността заповедта за незабавно изпълнение да подлежи на самостоятелно обжалване, означава по-горната инстанция предварително да  предреши спора, преди да се е стигнало до постановяването на окончателен съдебен акт по реда на чл.17 от Закона, което е недопустимо.

         В разпоредбите на ГПК също не се съдържат изрични разпоредби или такива, които по пътя на тълкуването да дават основание да се приеме, че процесната заповед за незабавна защита може да подлежи на самостоятелно обжалване.

С издаването на заповедта за незабавна защита нито се прегражда по-нататъшното развитие на производството за защита от домашно насилие, нито е предвидено в закона, че може да бъде обжалвана. Мерките за защита имат спешен и привременен характер, поради което и по аргумент от чл. 274, ал. 1 от ГПК, във връзка с § 1 ЗР на ЗЗСДН, заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване.

         С оглед на изложеното, въззивният съд намира, че частната жалба следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима поради принципна необжалваемост на посочения акт на съда, и производството по делото да се прекрати.

         Жалбоподателят ще следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 15лв във връзка с така подадената от него частна жалба, на основание чл.19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в сила от 01.03.2008г.

         Водим от горното, Пазарджишкият окръжен съд

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима въззивната частна жалба  с вх.№5600 от 01.09.2009г., подадена от А.А.Б. ***, чрез процесуалния си представител адв. А. Л. К. ***, офис №4, против заповед за незабавна защита от 24.08.2009г., издадена от Пазарджишки районен съд по реда на чл.18 от ЗЗСДН, постановена по гр.д.№2586/2009г. по описа на същия съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно ч.гр.д.№801/2009г. по описа на Пазарджишки окръжен съд.

         Осъжда А.А.Б., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 15лв /петнадесет лева/.

         Определението с което е прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

        

Председател:                                 Членове:1.               2.