О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………/09.10.2009г.,гр.Пазарджик

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито заседание на девети октомври през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                        Председател: Мина Трънджиева

                                         Членове: Венцислав Маратилов

                                                                         Мариана Димитрова

 

 

като разгледа докладваното от съдия Трънджиева ч.гр.дело №813 по описа на съда за 2009 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по подадена частна жалба от А.П.П., А.П.П., К.П.Б., В.И.Ц., Д.И.С. – като наследници на А. П.; Г.И.П., И.Д.П., С.Д.П., П.Т.П. – като наследници на И.Д.П.; М.Т.Б., Д.Т.Т., А.П.П., Б.П.П., Л.Т.П. – като наследници на А. П., чрез пълномощника си адв. Н.М. против определение, постановено в съдебно заседание на Велинградски районен съд от 14.07.2009г., с което производството по гр.д. №16/2009г. по отношение на ответника “П.”ООД, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.“Р.” № , представлявано от П.Н.К. е прекратено.

Въззивната страна-жалбоподател счита, че атакуваното определение е неправилно и моли същото да бъде отменено като вместо него Окръжния съд постанови друго, посредством което да разпореди продължаване на съдопроизводствените действия по иска срещу ответника “П.”ООД. Поддържа се в жалбата, че предявения срещу “П.”ООД иск е евентуален, с оглед на което първоинстанционният съд дължал произнасяне по него едва след произнасяне по главния. Сочи се, че решение от 27.02.2004г. по гр.д. № 275/2003г. на Велинградски районен съд, оставено в сила от Пазарджишки окръжен съд, потвърдено от ВКС, формирало сила на пресъдено нещо само по отношение на тогава посоченото в исковата молба по делото, чийто предмет според жалбоподателите бил отнет без законово основание или не по установения законен ред недвижим имот, записан в разписната книга към плана от 26.07.1957г. Излагат доводи, считайки за правопораждащ юридически факт, от който ищците черпят права по делото заповедта от 17.02.1966г., по силата на която спорният имот се преотреждал за училище. Оспорва се наличието на сила на пресъдено нещо, тъй като ищците обосновавали правата си с друг факт. Твърди се, че ищците не получили обезщетение, каквото всъщност било дължимо, за да е валидно отчуждаването. Поддържа се, че заповедта от 15.04.1953г. на Министъра на комуналното стопанство и благоустройство не е породила вещноправен ефект. Излагат се допълнителни съображения в този смисъл.

Постъпил е отговор на частната жалба от “П.”ООД, представлявано от П.Н.К., чрез пълномощника адв. К. П., с който моли жалбата да бъде оставена без уважение, а атакуваното определение – оставено в сила.

Поддържа се становище, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение правилно и законосъобразно. Твърди се, че предявеният иск с правно основание чл. 108 от ЗС срещу “П.”ООД е недопустим, поради погасено право на иск. Налице била отрицателна процесуална предпоставка като пречка за повторен иск между същите страни относно същия правен спор. Посочва се, че ищците по гр.д. №16/2009г. по описа на Велинградски районен съд  са същите лица, по отношение на които е отхвърлен иск с правно основание чл. 108 ЗС с решение на Велинградски районен съд от 27.02.2004г. по гр.д. №275/2003г., оставено в сила с решение № 109/02.03.2007г., влязло в законна сила на 18.12.2008г. с решение по гр.д. № 3095/2007г. на ВКС, ІІІ г.о. и е установено, че не са собственици на имот пл. № 6955, нито на парцел ХХVІІІ-6955 по плана на гр. Велинград. Развиват се допълнителни доводи за неоснователност на частната жалба.

         Пазарджишкият окръжен съд като взе предвид оплакванията в частната жалба, доводите и съображенията, изложени в нея и като разгледа и прецени приложените доказателства по делото приема, че частната жалба е допустима - подадена от надлежна страна и в законоустановения едноседмичен срок.

Разгледана по същество,  частната жалба се явява неоснователна.

Велинградски районен съд е сезиран с иск с правно основание чл. 108 от ЗС от ищцовата страна-жалбоподател в настоящото производство против “В.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. В., ул. “Х. А.” № , представлявано от П.Н.К. и против “П.”ООД, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.“Р.” № , представлявано от П.Н.К.. В исковата си молба ищците сочат, че предявяват иска по отношение на втория ответник “П.”ООД при условията на евентуалност. Искат признаване собствеността върху недвижим имот – имот пл. № 6955, включен в парцел ХХVІІІ – търговия и услуги в кадастралния план на гр. В., одобрен със заповед на кмета на В. от 2002г. и регулационния план, одобрен с решение на Общ. съвет - гр. В. от 2004г., който имот се владее от “В.”ЕООД, искат осъждане същото дружество да предаде владението. Представени са от страните писмени доказателства, които са приети по делото в съдебно заседание от 14.07.2009г. В отговора си на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК ответното дружество “В.” ЕООД, посочва че е собственик на УПИ ХХVІІІ – търговия и услуги в кв. 104 по плана на гр. В. по силата на нотариален акт № 147, т.V, рег.№5234, нот.д.№888/2005г. на нотариус Г. Х. с рег. № 156 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие РС В. В отговора на “П.”ООД по чл. 131 ГПК се изтъква, че предявеният от ищците иск с правно основание чл. 108 ЗС е недопустим поради погасено право на такъв иск и в този смисъл наличие на процесуална пречка за повторен процес между същите страни относно същия спор като се изреждат съображенията за това, включително и съдебните актове пораждащи силата на пресъдено нещо между страните.

         Първоинстанционния съд след като е съобразил тези обстоятелства  и предвид изразените от сраните в съдебно заседание становища, е постановил атакуваното в настоящото производство протоколно определение, като е счел, че между ответното дружество “П.”ООД и ищците за същият имот и на същото основание вече има влязло в сила решение.

При така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав приема,че изводите, които първоинстанционния съд е направил са правилни, поради което и протоколното определение, с което е  прекратено по отношение на ответника “П.”ООД производството по гр.дело №16/2009г. по описа на Велинградски районен съд е законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Несъстоятелни са доводите на жалбоподателите в настоящото производство, че тъй като иска срещу “П.”ООД бил предявен като евентуален, то съдът дължал произнасяне по него едва след произнасяне по главния иск. Дори да се приеме, че предявената искова претенция по отношение на “П.”ООД е обективно съединена като евентуална такава, това не означава, че разглеждането й като цяло ще се осъществи след произнасянето по главния иск, т.е. след разглеждане на иска срещу “В.”ЕООД. Напротив – искът срещу “П.”ООД се смята предявен и затова висящ, поради което съдът е длъжен да извърши всички съдопроизводствени действия, насочени към разглеждането му по същество, в това число и да извърши проверка за наличието на процесуалните предпоставки за съществуването правото на иск по отношение на този ответник.

 Видно от становището на жалбоподателите, изразено в частната жалба, същите считат, че правото им на собственост в настоящото дело имало за правопораждащ юридически факт заповед от 17.02.1966г., с която спорният имот се преотреждал за училище.

Пазарджишкият окръжен съд намира, че изложеното съображение не кореспондира с предмета на спора, очертан с исковата претенция по гр.д.№16/2009г. на Велинградски районен съд. Исковата молба, която жалбоподателите пред настоящата инстанция, са предявили пред Велинградски районен съд, определя като спорен предмет ревандикацията на  недвижим имот – имот пл.№ 6955, включен в парцел ХХVІІІ - търговия и услуги в кадастралния план на гр. В., одобрен със заповед на кмета на В. от 2002г. и регулационния план, одобрен с решение на Общ. Съвет - гр. В. от 2004г.

  Настоящият съдебен състав като съобрази представените като доказателства по делото съдебни решения констатира, че изложеният в исковата претенция предмет на спора по делото е идентичен с този, който е охарактеризирал и предметния обхват на решение на Велинградски районен съд от 27.02.2004г. по гр.д. №275/2003г., оставено в сила с решение № 109/02.03.2007г., влязло в законна сила на 18.12.2008г. с решение по гр.д. № 3095/2007г. на ВКС, ІІІ г.о., Същият съдебен акт има сила на пресъдено нещо между ищците по настоящото дело и ответника “П.”ООД и на същото основание. Тази извод е мотивирал и определението на първоинстанционния съд за прекратяване на делото по отношение на ответника “П.”ООД. Между ответното дружество “П.”ООД и ищците по гр.д.№16/2009г. на Велинградски районен съд за същият имот и на същото основание има вече влязло в сила решение.

Атакуваното определение на първоинстанционния съд е правилно. Наличието на сила на пресъдено нещо в настоящия случай обуславя и недопустимост на иска по чл. 108 ЗС по отношение на ответника “П.”ООД, с оглед на което съдопроизводствените действия на Велинградски районен съд са законосъобразни. Влязлото в сила съдебно решение по гр.д. №275/2003г. на Велинградски районен съд, с което е отхвърлен иска по чл. 108 от ЗС против “П.”ООД формира сила на пресъдено нещо между страните, че ищците по настоящото дело не са собственици на имот пл.№ 6955, включен в парцел ХХVІІІ- търговия и услуги в кадастралния план на гр. В., одобрен със заповед на кмета на В. от 2002г. и регулационния план, одобрен с решение на Общ. Съвет - гр. В. от 2004г., на твърдяното от тях основание и пререшаването на този правен спор е процесуално недопустимо съгласно чл. 299, ал. 1 от ГПК поради непререшаемост на спора, с оглед на което и производството по делото по отношение на този ответник правилно е прекратено. Както се посочи вече, решението е влязло в сила и по този начин в отношенията между страните във връзка със собствеността върху имота е създадена сила на присъдено нещо.

По изложените съображения Пазарджишки окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в съдебно заседание на Велинградски районен съд от 14.07.2009г., с което производството по гр.д. №16/2009г. по описа на съда по отношение на ответника “П.”ООД, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.“Р.” № , представлявано от П.Н.К. е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на определението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.