Р Е Ш Е Н И Е

  1036          09.10.2009 год. , гр.Пазарджик

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 Пазарджишки  окръжен  съд , гражданска  колегия ,трети въззивен състав, в закрито заседание на девети октомври  през две хиляди и девета година в състав:

 

 

 

                                                            

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Трънджиева

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Маратилов

                                                                                    Мариана Димитрова

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         

 

като разгледа докладваното от съдия Трънджиева в.гр.д. № 821 по описа за 2009 година и за да се произнесе ,взе предвид следното :

 

 

         Производството е по чл.435 и следващите от ГПК.

         Обжалвано е  постановление за възлагане на частен съдебен изпълнител Т. от 6.07.2009 година  по изп.дело  №421/2007 година.

         Постановлението е обжалвано от „Т.” ЕООД ,длъжник по изпълнителното дело.

         Твърди се,че при извършването на публичната продан са допуснати съществени процесуални нарушения,поради което моли обжалваното постановление да бъде отменено.

         С молба от 25.06.2009 година поискали от съдебния изпълнител да пренасочи публичната продан,позовавайки се на изменението на разпоредбата на чл.468 от ГПК /ДВ. Бр.42/2009 год./ относно началната цена,от която следва да започне публичната продан.Тъй като такова пренасрочване не било извършено публичната продан започнала от цена 50%.

         Това съответно довело до обявяване за купувач на лице,което предложило по-ниска  цена.

         Според жалбоподателят Съдебният изпълнител нарушил и разпоредбата на чл.492 ал.2 от ГПК във връзка с чл.489 ал.І от ГПК.Посоченото вече нарушение довело и до намаляване на задатъка,тъй като били внесени 10% от началната цена за публичната продан – 50% от стойността на имота.

         Било опорочено и наддаването при проведената публична продан,като видно от удостоверение,което жалбоподателят представя по делото,съществено била нарушена разпоредбата на чл.492 ал.І от ГПК.Наддавателните предложения били отворени не в помещение в сградата на съда,а в офиса на ЧСИ.

         В постановлението за възлагане липсвало и основание.В постановлението като такова била посочена разпоредбата на чл.492 ал.І изр.5 от ГПК ,а действителното правно основание била разпоредбата на 496 ал.І от ГПК.

         Постъпило е писмено възражение от взискателя в производството – който е обявен и за купувач с обжалваното постановление.Излагат се доводи за недопустимост на жалбата,както и доводи  относно законосъобразността на действията на съдебния изпълнител.

         Съдебният изпълнител Т. е изложил мотиви по обжалваните действия,както по отношение на приложимия закон ,така и относно оплакванията за реда и начина ,по който са били отворени наддавателните предложения.

         Окръжният съд,като разгледа жалбата въз основа на данните от изпълнителното дело и представените от страните доказателства ,намери следното:

         Жалбата е допустима ,но неоснователна.

         Изпълнително дело № 421/2007 година е  образувано пред ЧСИ Т. по молба на „П.и.б.” АД като взискател и  длъжник „Т.” ЕООД за принудително изпълнение на присъдени парични вземания.Изпълнението е насочено върху недвижими имоти,върху които е учредена ипотека,обезпечаваща вземането на банката.Сред тези имоти е и поземлен имот № 036020 с площ 12,490 дка в м.”Юрта” в землището на с.Аканджиево,ведно с построена в имота сграда „свинарник”.

         Изпълнението е насочено върху тези имоти и с обявление от 22.05.2009 година е насрочена публична продан за имота в землището на с.Аканджиево  от 25.05.2009-25.06.2009 година.Публичната продан е обявена при цена ,определена при условията на чл.485 от ГПК – 50% от продажната ,а именно 23 469,00 за конкретния имот.

         На 25.06.2009 година до частния съдебен изпълнител е постъпила молба от жалбоподателя,в която се прави искане за пренасрочването на публичната продан,като това искане се обосновава с настъпилата законодателна промяна – изменение на разпоредбата на чл.485 ал.І от ГПК ,публикувано в ДВ бр.42 от 5.06.2009 година.ЧСИ е счел тази молба за неоснователна и е продължил действията по извършване на публичната продан.

         Публичната продан е извършена,като на  26.06.2009 година е съставен протокол  от ЧСИ  за  обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач.В протокола е отразено,че в присъствието на представител на взискателя,който е  направил и единственото наддавателно предложение, в сградата на Районния съд Пазарджик е  отворено и обявено това предложение и  взискателя е обявен  за купувач.Постановлението за възлагане на недвижимия имот е с дата 6.07.2009 година и в него като правно основание за възлагане на имота е посочена разпоредбата на чл.492 ал.І от ГПК.

         Жалбата против постановлението за възлагане е постъпила на 28.07.2009 година ,като от  книжата по делото е видно,че съобщаването му е извършено от жалбоподателя на 24.07.2009 година.

         При тези данни ,съдът намира жалбата за допустима.

         На първо място жалбата е подадена в предвидения от закона едноседмичен срок за обжалване.

         Разпоредбата на чл.435 ал.ІІІ от ГПК е предвидила възможността  постановлението за възлагане да бъде обжалвано от длъжника,поради това,че наддаването  при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложена на най-високата предложена цена.

         Основната част от изложените в жалбата доводи всъщност са доводи,че наддаването не е извършено надлежно,поради което жалбата е допустима.

         Разгледана по същество обаче,тя е неоснователна.

         За да  обоснове първите си две оплаквания за нарушение на процедурата ,жалбоподателят се позовава на нарушение,изразяващо се според него на неправилното прилагане на закона – чл.485 от ГПК от съдебният изпълнител.

         Въззивният съд намира,че тези оплаквания са неоснователни.Публичната продан е започнала при действието на разпоредбата на чл.485  във връзка с чл.468  от ГПК в редакцията им преди изменението  на ГПК ,публикувано в ДВ бр.42 от 6.09.2009 година и влязло в сила  на 09.06.2009 година.Според тези текстове  началната цена на публичната продан е 50% от пазарната цена.Тъй като липсват преходни разпоредби  при това изменение на процесуалния закон,то няма основание да се подържа,че действието ,към момента на извършването му е било незаконосъобразно и е следвало да бъде обявена нова публична продан с друга начална цена,съобразена с настъпилото законодателно изменение .В този смисъл наддаването на тази публична продан не е било опорочено нито поради обявяване на по-ниска от установената в закона начална цена ,нито поради внасяне на по-нисък по размер задатък.

         Излагат се и доводи ,че процедурата по наддаването е опорочена ,тъй като наддавателните предложния били отворени не в сградата на съда ,а в офиса  на ЧСИ.Приложено е удостоверение,подписано от председателя на РС Пазарджик,че няма данни в регистъра на съда за постъпило искане от ЧСИ Торнев за предоставяне на помещение за провеждане  на публична продан на 26.06.2009 година.Въпреки,че в протокола е отразено ,че наддавателните предложения са отворени в сградата на РС ,в писменото си становище ЧСИ не оспорва,че е направил това в своята кантора,като обяснява поведението си с отказа на съда да му предостави помещение и със съгласието на  наддавачите.

         Поставя се въпроса за какво нарушение се касае ,с какви последици и относимо ли е това оплакване към  хипотеза на чл.435 ал.ІІІ от ГПК.Безспорно се касае за относимо оплакване,както и безспорно е налице нарушение на разпоредбата на чл.492 от ГПК. За да направи изводи за последиците от такова нарушение,съдът съобрази мотивите на законодателя за приемане на такава норма. С цел да бъде гарантирана прозрачността на действията на частните съдебни изпълнители, е предвидено протоколът, установяващ надлежното разгласяване на проданта, да подлежи на регистрация в районния съд, проданта да се извършва чрез тайни наддавателни предложения, както и досега, но предложенията да се подават в канцеларията на районния съд, което ще се отразява във входящия регистър на съда, и обявяването на постъпилите наддавателни предложения също да става в сградата на районния съд. Така комбинацията от тайно наддаване с писмени наддавателни предложения, публично обявявани в сградата на районния съд, и явно наддаване с устни наддавателни предложения с фиксирана стъпка създава гаранция, че при всяка отделна продан ще бъде постигана възможно най-високата цена на пазара.

         Това са мотивите на законодателя ,за да приеме  текстновете в този смисъл.

         В конкретния случай публичната продан е  проведена ,според тези правила ,тъй като наддавателните предложения са постъпили и регистрирани  по надлежния ред и спор по този въпрос не е възникнал.Пак в конкретния случай има едно единствено наддавателно предложение и то постъпило от взискателя в изпълнителното производство.Макар и да е налице формалното нарушение – обявяване извън сградата на съда,то с оглед конкретните условия,целта на изпълнителното производство и  съобразно това ,че жалбоподател е длъжника,въззивният съд намира,че не се касае до опорочаване на действията на съдебния изпълнител до степен такава,че само това нарушение да води до отмяната им.налице ще са основания за отмяна ,ако в резултат на това нарушение са нарушени и принципите и целите на изпълнителния процес.

            Изложеното до тук обаче не означава ,че Частният съдебен изпълнител може винаги и при всички обстоятелства да си позволява такова „отклонение” от закона,както и ,че е необходимо точното организационно уреждане на тези въпроси между него и Районен съд Пазарджик.

         По отношение на последното оплакване,то съдът намира,че такова оплакване в това производство не може да бъде обсъждано,тъй като не се касае до  оплакване ,че публичната продан не е извършена надлежно или че имота не е възложен по  най-високата предложена цена.

         По изложените съображения,съдът намира,че жалбата следва да бъде оставена без уважение ,затова

 

 

                                                  Р   Е  Ш  И

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  „Т.” ЕООД против постановление за възлагане на Частен съдебен изпълнител Т. от 6.07.2009 година  по изп.дело 421/2007 година.

         Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.