О   П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                  № 1035          09.10.2009 год., гр.Пазарджик

 

 

 

Пазарджишки окръжен съд,гражданска колегия ,в закрито заседание на двадесет и шести август двехиляди и девета година в състав:

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Трънджиева

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.Венцислав Маратилов

                                                                                 2.Мариана Димитрова

 

 

като разгледа В ч. гр.д.№ 825 по описа на съда за 2009 година, ,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

 

 

         Производството е  по чл.274 и следващите от ГПК.

         Обжалвано е с частна жалба определение на Районен съд Велинград, с което е прекратено производството по гр.д.№ 429/2008 година.

         Частния жалбоподател „Автотранс импорт” ООД,чрез адв.Б.  твърди,че определението е незаконосъобразно.

         В хода на първоинстанционното производство били направили искане за спиране на производството ,поради наличие на друго висящо производство с преюдициален характер за това по гр.д.№ 429/2008 година.Съдът приел това искане и спрял производството.Против определението за спиране постъпила частна жалба от  ответника.Тази частна жалба и до момента не била администрирана и изпратена на Окръжен съд за произнасяне.Само на това основание следващите действия- съответно – определението за прекратяване били незаконосъобразни.

         Молят определението да бъде отменено.

         Писмен отговор от ответниците не е постъпил.

         Окръжният съд намира частната жалба за допустима ,но неоснователна.

         Производството пред Районен съд Велинград е образувано  по иск на „А.и.”ООД против „Д.т.” ЕООД с правно основание чл.19 ал.ІІІ от ЗЗД – иска се обявяване за окончателен на предварителен дговор, сключен между страните за имот,представляващ   поземлен имот „Мотел” в м.”Шехтов кладенец” в землището на гр.Велинград,целия от 3,2 дка  парцел №023 масив 151.Данъчната оценка на имота е 209,60 лева.

         По искане на представител на ищеца с определение от 7.04.2009 година  производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.І т.4 от ГПК.

         Това определение е обжалвано с частна жалба от „Данитрейд” ЕООД  от 16.04.2009 година ,която частна жалба се намира по делото и действително не е администрирана.

         С определение от 22.04.2009 година на основание чл.225  от ГПК е допуснато встъпването на трето лице в процеса,което предявява свои права,като е предявило иск и против двете страни- „Фоли инвест” ООД.

         След предприемането на тези действия – на 5.06.2009 година е постъпила молба от „Данитрейд” ЕООД,към която е приложено съдебно удостоверение и се подържа,че при условията на чл.126 ал.І от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

         С определение от 8.06.2009 година ,съдът е приел,че са налице основанията на посочения текст и е прекратил производството по делото.От представеното по делото удостоверение е направил извод,че между същите страни ,със същото искане и на същото основание ,вече е образувано  производство по гр.д.№ 497/2007 година.

         Това определение е обжалвано в установения в закона срок.

         Доводите за незаконосъобразност,свързани с постановеното определение за спиране и висящата жалба против него ,съдът намира за незаконосъобразни.Ако са налице основания,във всеки един момент производството по гражданското дело би могло да бъде прекратено,без значение дали е постановено спиране и дали определението е влязло в сила.

         Въпреки,че не се излагат други доводи в частната жалба,то и по същество ,съдът я намира за неоснователна,тъй като от представеното по делото удостоверение безспорно се установява  че между същите страни има висящо производство  по гр.д.№ 497/2007 година,което е на същото основание  и със същото искане и е заведено по рано от настоящото производството.

         При тези данни правилно първоинстанционния съд е приел,че при условията на чл.126 ал.І  от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

         В конкретния случай интерес представлява въпроса каква е съдбата на исковете ,предявени от третото лице със самостоятелни права против двете страни по делото.Според въззивния съд,тези искове имат свой самостоятелен живот и  ако са налице основания за прекратяване на производството по делото по първоначално предявения иск,то следва да продължи разглеждането на исковете,предявени от главно встъпилото лице.

         Това определение по указания на съда е съобщено и на това лице,срока за обжалване е изтекъл и от него жалба не е постъпила ,поради което и въззивният съд няма основание да се произнася по този въпрос.

         С оглед характера и основанията на жалбата,както и интереса на жалбоподателя ,всъщност е обжалвано определението в частта,с която е прекратено производството по иска ,предявен именно от него – „Автотранс импорт”ООД.

         По изложените съображения определението в обжалваната част е правилно и следва да бъде потвърдено.

         Определението на въззивния съд е окончателно.Цената  на иска се определя при условията на чл.69 ал.І т.4 във връзка с т.2 от ГПК.Данъчната оценка ,както вече беше посочено е под 1000 лева,поради  което на основание чл.274 ал.ІV от ГПК определението е окончателно.

         Мотивиран от изложеното ,съдът

 

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ПОТВЪРЖДАВА  определение на Велинградски районен съд от 8.06.2009 година ,с което е прекратено производството по гр.д.№ 429/2008 година по описа на съда.

         Определението е окончателно.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.            2.