О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                                                     06.11.2009г.                                       Град Панагюрище

 

Панагюрският районен съд                                                                             наказателен състав

На 06.11.                                                                                                             Година 2009

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                                  Председател: Ирина Джунева

  Димитър Бозаджиев

                                                                                                                          Кристина Пунтева                                  Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията ВЧНД №795/2009 година, прие за установено следното:

 

Производството е по реда на чл.345, ал.2 от НПК.

Същото е образувано по жалба на подсъдимият С.К.С. ***, подсъдим по НОХД №226/2009г.  по описа на Районен съд- Панагюрище, против определение на съда от 27.10.2009г., с което е взетата по отношение на последния мярка за неотклонение “подписка” е изменена, на основание чл.66, ал.1 от НПК в по- тежка, а именно: “парична гаранция” в размер на 500 лв.

В жалбата се твърди, че на 27.10.2009г. в 13.05ч., жалбоподателят се е намирал пред съдебната зала за да бъде извикан по делото за което е призован в 13.00ч. Сочи се, че след около 10-15 минути от залата са излезли хора и същия е влязъл да провери защо не е извикан. Твърди, че прокурора, като го е видял е казал на съдия Попова, че е в залата, но последната е заявила, че вече се е произнесла. Същият се опитал да обясни, че е бил пред залата и е чакал да бъде извикан, като е мислел, че вътре протича друго дело, но обясненията му не били приети.

С оглед на тези съображения, се моли настоящата инстанция да отмени определението на първоинстанционният съд, с което му е променена мярката за неотклонение в по- тежка.

Пазарджишкият окръжен съд, като взе предвид частната жалба, материалите по делото и атакуваното съдебно определение, прие за установено следното:

От материалите по НОХД №226/2009г. се установява, че същото е образувано по внесен обвинителен акт срещу подсъдимият С.К.С. за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във връзка с чл.195, ал.1, т.3 и т.4, предложение трето във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, б. “а” и б. “б” от НК.

За съдебното заседание, проведено на 27.10.2009г., насрочено за 13.00ч., подсъдимият С.К.С. е бил редовно призован, като от протокола от 27.10.2009г. по цитираното по- горе дело е видно, че същия не се е явил при именното повикване.

В тази връзка, по реда на чл.66, ал.1 от НПК, Районен съд- Панагюрище е изменил взетата по отношение на подсъдимия С.К.С. мярка за неотклонение “подписка” в по- тежка такава, а именно: “парична гаранция” в размер на 500лв. В мотивите на определението, съдът е посочил като основание за изменение на взетата по отношение на С.С. мярка в по- тежка обстоятелството, че подсъдимия е редовно призован и не е посочил уважителни причини за неявяването си.

В частната жалба се твърди, че подсъдимият е бил пред съдебната зала, като е влязъл в същата едва след като е четено определението за изменение на мярката му за неотклонение в по- тежка.

Въпреки липсата на уважителни причини, същият да не бъде при именното повикване за разглеждане на въпросното дело, тъй като доказателства по делото липсват в тази насока, то следва да се даде вяра на твърденията на жалбоподателя, че се е явил в съдебната зала след прочитане на атакуваното определение. В подкрепа на това е приложената от него молба до РС- Панагюрище, приета в 14.00ч. на инкриминираната дата. В този документ, същия е отразил обстоятелството, че е закъснял за заседанието на съда, като е направил искане за провеждане на съкратено съдебно следствие и съответно назначаване на служебен защитник.

Следва да бъде отбелязано, че първата инстанция не се е произнесла по реда на чл.61, ал.4 от НПК, която изисква при изменение мярката за неотклонение от подписка в гаранция, съответния орган определя срок за представянето й. С това си неизпълнение, подсъдимият не може да знае с какъв срок разполага за внасяне на определената му парична сума, респ. съда няма да може да преценява приложението на чл.61, ал.5 от НПК, която визира, че ако гаранцията не бъде представена в определения срок, съдът може да вземе на подсъдимия по- тежка мярка за неотклонение.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира,че жалбата се явява основателна, а постановеното определение, като неправилно да се отмени.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.10.2009г. по НОХД №226/2009г. по описа на РС- Панагюрище, с което е изменена взетата по отношение на подсъдимия С.К.С. мярка за неотклонение “подписка” в по- тежка такава, а именно “парична гаранция” в размер на 500лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                                                             

     Председател:

 

                                                 

Членове:   1.

 

 

                                                                  2.