П Р О Т О К О Л

                   

04.11.2009 г.                                                           гр. ПАЗАРДЖИК

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД               НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

НА ЧЕТВЪРТИ  Н О Е М В Р И     ПРЕЗ  ДВЕ  ХИЛЯДИ  И ДЕВЕТА ГОДИНА В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ  СЪСТАВ:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИРИНА ДЖУНЕВА                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: А.К.

                                                                 Н.   Щ.                

                                                                      

                                                                                     

секретар  С.П.

прокурора      АНГЕЛ   ПАНКОВ          

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА ДЖУНЕВА

НОХД  № 768  по описа за  2009 година 

          На именното повикване в 09.00  ч. се явиха призованите лица както следва:

Подсъдимият  А.Г.К. се явява лично и с адв. Илия Колчев от АК Пазарджик  редовно упълномощен.

За окръжна прокуратура се явява зам. окръжният прокурор Ангел Панков

Явяват се свидетелите с изключение на свид. К. – на същият призовката не е върната, поради което се явява нередовно призован, А.Р. – същият е редовно призован.

Явяват се вещите лица с изключение на С.И.Б. – призовката на същият не е върната.

Прокурора: - да се даде ход на делото, по отношение на неявилите се свидетели ще взема становище по късно.

Адв.Колчев - Да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че няма законова пречка за даване ход на делото, и затова

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          Сне се самоличността на явилите се лица както следва:

          Подс.А.Г.К.: - роден на *** година в гр. Пещера, Пазарджишка област, живущ ***, българин, български гражданин, неженен живея на съпружески начала с Десислава Александрова, със средно образование, работещ във Винпром-Пещера като мотокарист, неосъждан, ЕГН **********

          Свид. С.П.С.: 38 годишен, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, работи в РУ на МВР гр. Пазарджик. Без родствени връзки със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

           

          Свид. Б.Г.Щ.: -31 -  годишен, българин, български гражданин, женен, със средно образование, осъждан,  Без родствени връзки със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. Г.С.Н.: - 18 годишен, българин, български гражданин, неженен,  осъждан. Без родствени връзки със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свид. В.С.М.: - 21 годишен, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан. Без родствени връзки със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Свидетелите се изведоха от залата:

          В.-л. Н.А.М.: - 72 годишен, българин, български гражданин, разведен, неосъждан.

          Пристъпи се към:

          На подсъдимият се разясниха правата му по чл. 55 , 370 НПК.

          Подсъдимият К. : - На ясно съм с правата в този процес. Получил съм препис от обвинителния акт в законният седмодневен срок.

          Отводи към състава на съда, прокурора и секретаря не постъпиха.

          Получил съм препис в законния 7-мо дневен срок от обвинителния акт.

          В момента се явява свидетелят А.О. Р.

          Сне се самоличността му както следва:

          Свид. А.О. Р: - 25 годишен, българин, български гражданин, неженен, неосъждан. Със средно образование, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Прокурора: - Нямаме нови искания.

          Адв. Колчев: - Моля да приемете трудова характеристика на доверителят ми, както и доказателства за това, че доверителят ми живее със посоченото вече лице на съпружески начала.

          Ще моля да ни дадете възможност да постигнем споразумение с прокуратурата. Няма пречки за споразумение.

          Адв. Колчев: - Постигнахме споразумение с окръжна прокуратура Пазарджик, по силата на което моят подзащитен се признава за виновен във вмененото му престъпление с обвинителния акт, по чл. 354 а, ал. 2 от НК изречение 2-ро, предложение 2-ро и 3-то, във връзка с ал. 1 предложение 4,5 и 6 от НК и във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК. На същият да му се определи наказание в размера на 15 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 55 ал. 1 т. 1 ат НК и на основание чл. 55 ал. 3 от НК да не му се наложи наказанието глоба предвидено в разпоредбата за вмененото престъпление.

          Лишаването от свобода да се изтърпи в открит тип затворническо общежитие на основание чл. 59 ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „общ” режим съгласно чл. 61 т. 3 от същия закон. На основание чл. 59 от НК да се приспадне от така определеното наказание предварителното задържане на подзащитният ми Мярка за неотклонение. Разноските да се възложат  в тежест на подсъдимия. Веществените доказателства мобилните телефони и сим карти да се отнемат в полза на държавата, както и двата броя банкноти с номинал 10 и 5 лева. Контролният талон за лек автомобил да бъде върнат на собственика му.

          Прокурора: - Съгласен съм с така постигнатото споразумение, както го изложи защитникът на подсъдимият им оля да бъде одобрено.

          Подсъдимият: - Заявявам че се признавам за виновен по така повдигнатото обвинение и декларирам, че се отказвам да се разглежда делото по общия ред.

          Заявявам, че разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях и доброволно подписвам споразумението.

 

                             С П О Р А З У М Е Л И      С  Е:

 

 

ПРОКУРОР:

          /Ангел Панков/

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

          /адв. Илия Колчев/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

          /А.К./

Съдът намира, че е на лице разпоредбата на чл. 382 ал. 7 от НПК и постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

На явилите се свидетели Б.Г.Щ., Г.С.Н., А.О. Ристен да се изплати сумата от по 6,80 лева за всеки един пътни разноски.

На Вещото лице доц. Д-р М. да се изплати сумата от 15 лева възнаграждение за явяването му в днешното съдебно заседание и сумата от 17,55 лева пътни и дневни разноски.

Предвид на изложеното съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между Окръжна прокуратура Пазарджик подсъдимия А.Г.К. и неговият защитник адв. Илия Колчев споразумение по силата на което А.Г.К. роден на *** година в гр. Пещера, област Пазарджишка, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 При условията на продължавано престъпление за времето от 01.06.2007 г до 17.06.2009 година в гр.Пещера, без надлежно разрешително, на публично място е държал с цел разпространение и е разпространил на А. *** високорисково наркотично вещество- хероин, поставен в 325 броя пакетчета тип „писмо” с нето тегло 27.954 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин /ДАМ/ в 31 % тегловни  на стойност 2515.86 лева- престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ и трето, във връзка с ал. 1 предложение четвърто, пето и шесто от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

          - И за времето от 01.12.2007 г до 30.03.2009 година в гр.Пещера, без надлежно разрешително, на публично място е държал с цел разпространение и е разпространил на Б.Г. *** високорисково наркотично вещество- хероин, поставен в 15 броя пакетчета тип „писмо” с общо нето тегло на наркотичното вещество 1.278 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин ДАМ / в 31 % тегловни на стойност 115.02 лева- престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ и трето, във връзка с ал. 1 предложение четвърто, пето и шесто от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

          И за времето от 01.03.2008 година до 30.04.2009 година в гр.Пещера без надлежно разрешително, на публично място е държал с цел разпространение и е разпространил  на Г.С. *** високорисково наркотично вещество- хероин, поставен в 698 броя пакетчета тип „писмо” с общо нето тегло на  наркотичното вещество 59.202 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин /ДАМ/ в 31 % тегловни на стойност 5328.18 лева - престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ и трето, във връзка с ал. 1 предложение четвърто, пето и шесто от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

          И за времето от 01.03.2009 година до 12.06.2009 година в гр.Пещера, без надлежно разрешително, на публично място е държал с цел разпространение и е разпространил  на В.С.М. *** високорисково наркотично вещество- хероин, поставен в 25 броя пакетчета тип „писмо” с общо нето тегло на наркотичното вещество 2.135 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин /ДАМ/ в 31% тегловни  на стойност 192.21 лева - престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ и трето, във връзка с ал. 1 предложение четвърто, пето и шесто от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

      И на 18.06.2009 година в гр.Пещера, без надлежно разрешително на публично място е държал в себе си с цел  разпространение високорисково наркотично вещество- хероин, поставен в 2 броя пакетчета тип „писмо” с общо нето  тегло на  наркотичното вещество 0.0815 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин /ДАМ/ в 31 % тегловни  на стойност 7.33 лева - престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ и трето, във връзка с ал. 1 предложение четвърто, пето и шесто от НК.

          И на 18.06.2009 година в гр.Пещера, без надлежно разрешително на публично място е  държал, с цел разпространение и е разпространил на А.О. *** високорисково наркотично вещество – хероин, поставен в 2 броя пакетчета тип „писмо” с общо нето тегло на наркотичното вещество 0.1669 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин /ДАМ/ в 33 % тегловни на стойност 15.02 лева - престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ и трето, във връзка с ал. 1 предложение четвърто, пето   и шесто от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

        И на 18.06.2009 година в гр.Пещера, без надлежно разрешително е  държал, с цел разпространение високорисково наркотично вещество – хероин, поставен в 70 броя пакетчета тип „писмо” с общо нето тегло на наркотичното вещество 5.9326 грама и съдържание на наркотично действащ компонент диацетил морфин /ДАМ/ в 28 % тегловни на стойност 385.62 лева - престъпление по чл. 354а ал. 2 от НК, изречение второ, предложение второ, във връзка с ал. 1 предложение четвърто и пето   от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Поради което и на основание чл. 345 а ал. 2 от НК изр. Второ във връзка с ал. 1 от НК и във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ в размера на ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОПРЕДЕЛЯ открит тип на затворническо заведение за изтърпяване на наложеното му наказани лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален „ОБЩ” режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59 ал. 2 от НК ПРИСПАДА предварителното задържане считано от 18.06.2009 година до 04.11.2009 година от така наложеното наказание лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства мобилен телефон марка „Нокиа”, модел 1208 с ИМЕЙ 356830024915431 с поставена СИМ карта на Фрог Мобайл с № 0890104040 ; един брой мобилен телефон марка „Нокия”, модел 2630 с ИМЕЙ 359559014932729 с поставена СИМ карта на мобилен оператор „Глобул” с № 0890603760 и два броя банкноти съответно с номинал 10 лева и 5 лева се отнемат в полза на Държавата. Контролен талон за лек автомобил „Фиат Пунто” с ДК № РА 40-51АТ да се върне на собственика му.

ОСЪЖДА подсъдимият А.К. да заплати сторените по делото разноски в размера на 1639,44 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд Пазарджик.

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 768/09 година по описа на Окръжен съд Пазарджик.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което завърши в 10.35 часа.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                      2.

 

                                                                   СЕКРЕТАР: