Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          218               04.11.2009 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ОКТОМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ДЕВЕТА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВЕЙКА К.

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ДЖУНЕВА

                   КРИСТИНА ПУНТЕВА

 

СЕКРЕТАР  С.П.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА ПУНТЕВА ВНЧХД №627  ПО ОПИСА ЗА 2009 ГОДИНА,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда № 293 от 17.07.2009 година, постановена по НЧХД №1104/2009година на Пазарджишкия районен съд, е признат подсъдимия Г.Б.И. за това, че на 02.09.2008г. в гр.Пазарджик е причинил на Г.В.И. *** на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК /лека телесна повреда/ - престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК, като на основание чл. 78А ал. 1 от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1200 лева.

Осъден е подс. Г.Б.И. да заплати на Г.В.И. *** сума в размер на 1200 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянието 02.09.08г. до окончателното изплащане на сумата, като е отхвърлен предявеният граждански иск до пълния  размер на претенцията 3000 лева, като неоснователен.   

Осъден е подс.И. да заплати на Г.И. сторените от последния съдебно деловодни разноски в размер на 212 лева.

Осъден е подс.И. да заплати ДТ върху уважение граждански иск в размер на 50 лева.

Срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба от адв.П.,защитник на подс.И.  с оплакване за незаконосъобразност и необоснованост. Твърди, че присъдата е постановена при липса на мотиви,тъй като в тях не са обсъдени противоречията  между показанията на св.Г. при първоначалното разглеждане на делото и при второто разглеждане на делото от първоинстанционният съд. Твърди, че не са обсъдени и противоречията в показанията на св.М.. при това положение твърди, че мотивите на Пазарджишкия РС са противоречиви и неясни, което в същност представлявало липса на мотиви.

Иска на това основание  отмяна на първоинстанционната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от Пазарджишкия РС. Алтернативно иска да бъде отменена присъдата, като иска  постановяване на нова оправдателна присъда. Жалбата се поддържа в съдебно заседание.

Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по жалбата частният тъжител не се явява,редовно призован.Повереникът му адв.Л. поддържа становище,че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди присъдата на първоинстанционния съд.

Пазарджишкият окръжен съд, като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт, съгласно правилата на чл.314 от НК, прие за установено следното:

Жалбата е частично основателна.

В  пълно съответствие със събраните и проверени по предвидения процесуален ред по делото доказателства първоинстанционният съд е приел за установено, че подсъдимият Г.Б.И. *** е причинил на Г.В.И. *** на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК /лека телесна повреда/.

За да направи този извод, първоинстанционният съд е кредитирал  показанията на свидетелите Г., Д. и М., които се допълват и не си противоречат, както и е кредитирал съдебно медицинско у-ние № 266/2008г. издадено на 04.09.09г. от д.р Ф..

Настоящата инстанция приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият и тъжителят са в трайно и сериозно влошени отношения. На 02.09.08г. тъжителят отивал заедно със св.Г. към РД”АА”. Влезли в двора и оттам се насочили към входа на сградата, като пред тях вървял подсъдимият. Той внезапно се обърнал и тръгнал към тъжителя. Като го достигнал го хванал с ръце за врата, дръпнал го към себе си и му нанесъл силен удар с дясното коляно в областта на слабините. В резултат на удара тъжителят изпуснал на земята очилата си, мобилен телефон и документите, които носел. След това подсъдимият се дръпнал назад и нанесъл друг удар на тъжителя в лявата предмишница. Намесил се непознат мъж, за да предотврати развитието на конфликта.  На 04.09.08г. тъжителят посетил кабинета по СМ при МБАЛ Пазарджик, където бил освидетелстван от съдебен лекар. Д-р Ф. издал горецитираното медицинско удостоверение. В предварителните сведения в това удостоверение дадени от тъжител е посочено, че на 02.09.08г. му е бил нанесен побой от негов колега. При прегледа на тъжителя И. са констатирани кръвонасядания в задната лява половина на шията и в долната част на корема в областта на пубиса, както и охлузване в областта на лявата предмишница. Посочено е от съдебният лекар е че тези увреждания добре отговарят по време и начин да са получени, така както съобщава пострадалия, а именно при нанесеният му побой. Нанесените увреждания са причинили на пострадалия разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК /лека телесна повреда./

Аналогична фактическа обстановка е била възприета и от първоинстанционният съд. Тази фактическа обстановка се установява по категоричен начин от показанията на св.Г., който е пряк очевидец.   Останалите гласни доказателства са косвени, тъй като свидетелите М., Д. и К. са разбрали в последствие за инцидента. Св.М. установява, че докато излизал от сградата в този същият ден, сутринта видял тъжителя и св.Г. да търсят нещо по земята, като разбрал че търсят златно синджирче. Обосновано първоинстанционният съд е кредитирал показанията на св.Г., които кореспондират с показанията на св.М. и отразените обективни находки в издаденото медицинско удостоверение на тъжителя.  Възпроизведеният от св.Г. механизъм на причиняване на уврежданията на тъжителя от подсъдимият съответстват на констатираните увреждания, описани в съдебно медицинското удостоверение.

В този смисъл правилно, законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е приел, че подсъдимия Г.И. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на чл. 130 ал. 1 от НК.

Обосновано първоинстанционният съд въз основа на събраните пред него гласни доказателства е приел, че на 02.09.08г. между подсъдимия и тъжителя е имало и втори инцидент. Същият обаче не е предмет на настоящата тъжба и в този смисъл случилото се по време на този инцидент е илеревантно.

Обосновано първоинстанционният съд е приел, че няма причина да не кредитира показанията на св.Сърбов, но тези показания не са релевантни, досежно обстоятелствата предмет на настоящата тъжба.

Правилно, обосновано и законосъобразно Пазарджишкият РС е приел, че по отношение на подс.И. следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А ал. 1 от НК, като същият след като бъде признат за виновен за извършено престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК, следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба.

Пазарджишкият РС е наложил глоба на подсъдимият в размер на 1200 лева.

Съдът счита, че така наложеният размер на глобата е явно несправедлив и следва да бъде намален от 1200 лева на 800 лева.

Съображенията на съда да намали размерът на наложената глоба са трайно влошените отношения между подсъдимия и тъжителя, както и тежестта на причинените увреждания, посочени в съдебно медицинското удостоверение по-горе..   

Настоящата инстанция счита, че глоба в размер на 800 лева в достатъчна степен би изпълнила по отношение на подс.И. целите по чл. 36 от НК.

Относно предявените граждански искове, настоящата инстанция счита, че правилно, законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е уважил всеки един от тях, както следва: в размер на 700 лева за претърпените болки и страдания от увреждането в слабините, 350 лева за претърпените болки и страдания от увреждането на задната част на шията и 150 лева за охлузването на предмишницата, или общо трите иска са уважени за сумата в размер на 1200 лева, ведно със законната лихва върху нея считано от датата на увреждането 02.09.08г. до окончателното й изплащане, като за разликата до 3000 лева, общата искова претенция е отхвърлена като неоснователна. 

Настоящата инстанция приема, че уважените в този размер граждански искове в достатъчна степен биха репарирали претърпените от пострадалия болки и страдания,  и присъденият им размер е справедлив и съобразен с разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД.

В тази част първоинстанционната присъда следва да бъде потвърдена. 

Присъдата следва да бъде потвърдена и в частите, с които  

подсъдимия е осъден да заплати на тъжителя сторените от него съдебно деловодни разноски, както и да заплати на държавата ДТ върху уважените части от гражданските искове.

Воден от горното и на основание чл.337 от НПК и чл.338 от НПК Пазарджишкият окръжен съд

                                           

 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗМЕНЯ Присъда № 293 от 17.07.2009 година, постановена по НЧХД №1104/2009година на Пазарджишкия районен съд,в частта, с която на подсъдимия Г.Б.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 1200 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 800 лева.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 293 от 17.07.2009 година, постановена по НЧХД №1104/2009година на Пазарджишкия районен съд, в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.