Р Е Ш Е Н И Е

Гр.ПАЗАРДЖИК 02 .11.2009 г

 

В  И М Е ТО Н А  Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД- НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 27.10.2009ГОД. В СЪСТАВ:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИРИНА ДЖУНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:КОСТА СТОЯНОВ

                  КРИСТИНА ПУНТЕВА

                                                                 

ПРИ УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ С.П. И ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА НЕДЯЛКА ПОПОВА КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ ЧЛЕН СЪДИЯТА СТОЯНОВ  ВНОХД№628 ПО ОПИСА ЗА 2009ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

Делото е образувано по жалба     на повереника на гр.ищец П.А.  против присъда  от 29.06.09г по НДОХ№373/09г на Пазарджикият РС.

Въззивната жалба се отнася единствено спрямо гражданско осъдителната част на присъдата в отхвърлителната й част.,в която връзка се иска да бъде изменена,като се уважи изцяло максимално претендирания размер  на причинените имуществени вреди от 10 826,37 лева.

В съдебно заседание повереника на гр.ищец подържа жалбата със заявеното в нея искане.

Подсъдимият чрез защитника си е на становище същата като неоснователна да се остави без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на въззивната  жалба  и иска същата да се остави без уважение,а присъдата на първоинстанционният съд  да се потвърди.

         Окръжният съд като се  съобрази с доводите изложени във въззивната жалба   и като провери законността,обосноваността и справедливостта на обжалваната присъда и при съобразяване с разпоредбите на чл.314  НПК ,прие следното:

С присъда  от 29.06.09г по НДОХ№373/09г  Пазарджикият РС е признал подсъдимия А.Д.Н. ***  с ЕГН ********** за виновен в това че   на  02.11.2008г. около 07.50ч. на главен път І-8, с посока на движение гр.Пловдив – гр.Пазарджик, е управлявал МПС – лек автомобил, марка „ 121” с ДК № ….     с концентрация на алкохол в кръвта си на 1.2 на хиляда, а имено 1.21 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест-Дрегер” с фаб.№ , поради което и на основание чл. 343 Б ал.1 от НК във връзка с чл. 55 ал.1 т.2 б. Б от НК    ГО ОСЪДИЛ  на   ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 от НК, а именно : задължителна регистрация по настоящ адрес, при честото на явяване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител всяка за срок от по шест месеца.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343 Г във връзка с чл. 343 Б ал.1 от НК  го ЛИШИЛ от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

ПРИЗНАЛ ГО ЗА ВИНОВЕН  в това, че  на 02.11.2008г. около 07.50ч. на главен път І-8, между селата Говедаре и Мало Конаре, с посока на движение гр.Пловдив – гр.Пазарджик, при управляване на МПС – лек автомобил, марка „Мазда 121” с ДК №  е нарушил правилата за движение по пътищата, установени в чл.5 ал.1 т.1 ЗДП – като участник в движението по пътищата с поведението си е поставил в опасност живота и здравето на хората и е причинил имуществени вреди; чл.20 ал.1 ЗДП – като водач не е контролирал непрекъснато пътното превозно средство, което управлява и по непредпазливост е причинил значителни  имуществени вреди на лек автомобил, марка „Ауди” с ДК № , собственост на П.А. А, на обща стойност 4 824 лева., поради което и на основание чл. 343 ал.1 б.А във връзка с чл. 342 ал.1 от НК, във връзка с чл. 5 ал.1 т.1 от ЗДП и чл. 20 ал.1 от ЗДП и във връзка с чл. 54  и чл. 57  ал.1 от НК ГО ОСЪДИЛ  на ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 от НК, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес, при честото на явяване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител всяка за срок от по десет месеца.,като ГО ПРИЗНАЛ ЗА НЕВИНОВЕН И ОПРАВДАЛ ПО ПЪРВОНАЧАЛНО ПОВДИГНАТОТО МУ ОБВИНЕНИЕ ДА Е ПРИЧИНИЛ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ЗА РАЗЛИКАТА от 4824 лв.до 7270,80лв.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343 Г във връзка с чл. 343 ал.1 б. А от НК  го ЛИШИЛ от право да управлява МПС за срок от  една година.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛИЛ  И НАЛОЖИР  на подсъдимия  едно общо най-тежко  наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 от НК, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес, при честото на явяване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител всяка за срок от по десет месеца.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛИЛ И НАЛОЖИЛ  на подсъдимия  едно общо най-тежко  наказание лишаване от правоуправление за срок от една година.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 59  ал.4 от НК  ПРИСПАДНАЛ  времето, през което подсъдимия е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.11.2008 г. до влизане на присъдата в сила.

ОСЪДИЛ  подсъдимия   да заплати на П.А. А.  сумата от 4 824 лева, представляваща обезщетение за причинените с престъплението по чл. 343 ал.1 б. А от НК имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2008 г. до окончателното й изплащане, като за разликата до 10 826,37 лева  ОТХВЪРЛИЛ  предявения граждански иск като неоснователен.

 НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪДИЛ  подсъдимия  да заплати на П.А. Анастасов  сторените от него деловодни разноски като граждански ищец и частен обвинител в размер на 200  лева, а  в полза на държавата по сметка на РС Пазарджик да заплати сторените по делото разноски в размер на 247 лева за експертизи, както и ДТ върху уважения граждански иск в размер на 192,96 лева.

От материалите по делото се установява че обвинението против подсъдимият Н. е било по:

 чл.343Б ал.1 от НК за това, че на  02.11.2008г. около 07.50ч. на главен път І-8, с посока на движение гр.Пловдив – гр.Пазарджик, е управлявал МПС – лек автомобил, марка „Мазда 121” с ДК №  с концентрация на алкохол в кръвта си на 1.2 на хиляда, а имено 1.21 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест-Дрегер” с фаб.№ 0059и по чл.343 ал.1,б.”А” във вр. с чл.342 ал.1 от НК и във вр. с чл.5 ал.1,т.1 от ЗДП и чл.20 ал.1 от ЗДП за това, че на 02.11.2008г. около 07.50ч. на главен път І-8, между селата Говедаре и Мало Конаре, с посока на движение гр.Пловдив – гр.Пазарджик, при управляване на МПС – лек автомобил, марка „Мазда 121” с ДК №  е нарушил правилата за движение по пътищата, установени в чл.5 ал.1 т.1 ЗДП – като участник в движението по пътищата с поведението си е поставил в опасност живота и здравето на хората и е причинил имуществени вреди; чл.20 ал.1 ЗДП – като водач не е контролирал непрекъснато пътното превозно средство, което управлява и по непредпазливост е причинил значителни  имуществени вреди на лек автомобил, марка „Ауди” с ДК №, собственост на П.А. Анастасов, на обща стойност 7270.80 лв.

От П.А. А.  е бил предявен граждански иск против подсъдимия за сумата от 7270.80 лева, представляващ обезщетение за причинени с престъплението по чл.343 ал.1,бук.А от НК имуществени щети, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2008 год. до окончателното й изплащане.

С протоколно определение на районният съд от 13.04.09г гражданският иск е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес, като пострадалият А. бил  конституиран като граждански ищец и частен обвинител.

В съдебната фаза на процеса била назначена и приетата по делото допълнителна съдебна автотехническа оценъчна експертиза,  дала заключение, че   средновзетата пазарна цена на лекия автомобил на П. А. към датата на ПТП е около 4700 лева. Стойността на действително причинените материални щети по лекия автомобил в резултат на ПТП е в размер на 4824 лева, изчислена по пазарни цени на авточастите в магазинната и сервизна мрежа към датата на ПТП, умножени по съответния коефициент отчитащ овехтяването на автомобила плюс цената на труда при евентуален ремонт. Вещото лице пояснило в съдебно заседание, че при определянето на материалните щети е изчислена първоначално фактически причинената щета, която възлиза на сумата от 10 826.37 лева, но след умножаването на тази щета по коригиращ коефициент 0.4 %, отчитащ овехтяването на автомобила, съобразно годините на неговата експлоатация и стойността на годните части, се получава действително причинената щета в размер на 4 824 лева.

Без да бъде изменяно от прокурора обвинението по реда на чл.287 ал.1 от НПК ,и при положение че обвинението е останало такова каквото е било по обвинителният акт,че  настъпилите имуществени вреди от деянието на подсъдимият са 7270.80 лева съдът допуснал в с.з. на 29.06.2009 год. гражданският иск да бъде изменен, като е увеличен  до сумата от 10 826.37 лева, представляваща обезщетение за причинени с престъплението по чл.343 ал.1,бук.А от НК имуществени щети, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2008 год. до окончателното й изплащане.Така напрактика съдът допуснал особено съществено нарушение на чл.84 и чл.88 от НПК тъй като разглеждането на гр.иск в наказателния процес за суми, за които няма обвинение винаги води до накърняване на правата на страните/подсъдим респ.гр.ответник/. Съдът не може да приема за разглеждане граждански иск за суми, за които на подсъдимия не е предявено обвинение.

По силата на чл. 1 НПК и чл. 1 ГПК разглеждането на наказателните дела става по реда, установен в НПК, а на гражданските дела - по реда на ГПК. Разглеждането на гражданския иск в наказателния процес представлява отклонение от общото правило и може да се допусне само когато съдът констатира, че всички предвидени за това условия са налице. Основно безусловно изискване на чл. 84 от НПК е вредите да произтичат от престъплението, което се явява предмет на дадения наказателен процес. В този смисъл е и изричното становище на Пленума на Върховния съд на Република България, а именно, че гражданският иск може да се приеме за съвместно разглеждане с наказателния процес само за вредите, които са последвали от деянието, предмет на обвинителния акт.

Допуснато от съда  нарушение на закона в гражданската част може да бъде предоляно като бъде отменена/съдебният акт обезсилен в тази му част по смисъла на ГПК / присъдата в часта й с която е отхвърлен гражданският иск от 7270.80лв до 10 826.37 лева,тъй като предявения граждански иск за тази разлика е недопустим.

Съдът е приел че обвинението по чл. 343 ал.1 б.А във връзка с чл. 342 ал.1 от НК, във връзка с чл. 5 ал.1 т.1 от ЗДП и чл. 20 ал.1 от ЗДП е доказано до размера на причинени имуществени вреди от 4824 лв,поради това и ПРИЗНАЛ подсъдимият ЗА НЕВИНОВЕН И ГО ОПРАВДАЛ ПО ПЪРВОНАЧАЛНО ПОВДИГНАТОТО МУ ОБВИНЕНИЕ ДА Е ПРИЧИНИЛ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ЗА РАЗЛИКАТА от 4824 лв.до 7270,80лв.

Известно е че между обвинението и гражданския иск съществува тясна връзка в смисъл, че въпросът за основателността на гражданския иск е в зависимост от разрешаването на въпроса за доказаността на обвинението и авторството на деянието.

Като се изхожда от това, че съдът е приел че обвинението е доказано до размера на 4824 лв ,именно поради и това гражданският иск е уважен само в този размер,тъй като деянието е виновно и това е  причинило щета на гражданския ищец.

При положение че присъдата се атакува само в гражданската й част/а в наказателната е влязла в законна сила,поради отсъствие на жалба или протест в тази и част/,то следва да се приеме че се налага извода да се остави без разглеждане жалбата на гр.ищец против присъда от 29.06.09г по НДОХ№373/09г на Пазарджикият РС  в частта й с която е отхвърлен гражданският иск от 4824 лв.до 7270,80лв,като недопустима и да се прекрати производството по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 337, ал. 3  от НКП съдът

                                              

Р      Е       Ш      И

ОТМЕНЯВА  присъда от 29.06.09г по НДОХ№373/09г на Пазарджикият РС  в частта й с която е отхвърлен гражданския иск на П.А. Анастасов против подсъдимия А.Д.Н.  от 7270.80лв до 10 826.37 лева,като предявеният за тази разлика граждански иск е недопустим.

Оставя без разглеждане въззивната жалба на повереника на гр.ищец П.А. А. против присъда от 29.06.09г по НДОХ№373/09г на Пазарджикият РС  в частта й с която е отхвърлен гражданския иск от  4824 лв.до 7270,80лв,като недопустима.

Прекратява производсвото по ВНОХД №628/09г по описа на ПОС.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБългария в 15/петнадесет дневен срок/от съобщението на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

ЧЛЕНОВЕ:1.              2.