Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                  гр.Пазарджик  05.11.2009г.

 

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    Пазарджишки окръжен съд наказателна  колегия в публично заседание на   двадесет и седми октомври през двехиляди и деветата година  в състав

                         

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Джунева

                     ЧЛЕНОВЕ:Димитър Бозаджиев  

                              Кристина Пунтева

 

при секретаря С.П. и в присъствието на прокурора Недялка Попова  като разгледа докладваното от съдията Ирина Джунева ВНЧХД  № 732 /09 г.по описа на Пазарджишки окръжен съд и за да се произнесе взе в предвид следното:

    С присъда №61/02.09.2009г. постановена по НОХД № 8/09г. по описа на Велинградски районен съд е признат подсъдимия    А.М.А. за  виновен в това ,че на 06.11.2008г. в с.Горна Дъбева в землището на гр.Велинград е съхранявал незаконно добит от другиго дървен материал-1,98м.куб.строителна дървесина –бял бор на стойност 296,28лв. и на основание чл.235 ал.2 във връзка с ал.1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размера на 1000лв.На основание чл.66 от Нк е отложено изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 години .На основание чл.235 ал.7 от НК е отнет в полза на Държавата дървения материал като пред0мет на престъплението.Осъден е подсъдимият да заплати на ДЛС”Алабак” сумата от 296,28лв. имуществени вреди от престъплението.Присъдена е д.т. и разноски по делото.

    Недоволен от присъдата е останал подсъдимият който я обжалва с искането да се отмени и върне делото на прокурора поради допуснати съществени процесуални нарушения.Алтернативно се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава .Алтернативно се твърди ,че съдебния акт е несправедлив.Твърди се ,че е налице разпоредбата на чл.235 ал.6 от НК и случая е маловажен.

    Представителят на Окръжна прокуратура взе становище ,че жалбата е неоснователна и моли да се потвърди присъдата.

    Гражданският ищец не взема становище по жалбата.

    Пред въззивната инстанция не се събраха нови доказателства.

    Съдът като взе в предвид становището на страните и като провери изцяло така атакуваната присъда направи следните изводи:

    По твърдените в защитата допуснати съществени процесуални нарушения:

    Доводите за такива нарушения са правени пред решаващият съд и той ги е оставил без уважение.Защитата твърди ,че първоначалното обвинени е  било по чл.235 ал.1 от НК и едва преди предявяването на материалите по делото е повдигнато обвинение по чл.235 ал.2 от НК.Напълно законосъобразно районният съд не е уважил искането ,на това основание за прекратяване на делото и връщането на ОА на прокурора.На подсъдимият е повдигнато обвинение по реда предвиден в НПК и му е предявено разследването.Никъде в НПК не се говори колко време след като се повдигне обвинение следва да се предявяват материалите по делото.Подсъдимият знае в какво е обвинен и въз основа на какви доказателства.От тук на сетне за него стои възможността да оборва обвинението или неговата квалификация в съдебно заседание.При така изложеното е видно ,че искането за отмяна на присъдата и връщане на делото е неоснователно.Не са допуснати твърдените процесуални нарушения.

    По същество на доводите за необоснованост и незаконосъобразност:

    Не се спори по делото ,че на процесната дата в домът на подсъдимия в двора се е намира купчина дърва в насипно състояние част от които са били сурови ,а другата част сухи.При проверка св.П. е констатирал деянието.Дървата са били преброени.Общо суровите дърва са 61 броя.Основният довод на подсъдимият е ,че дървата са били придобити по законен ред от него с помощта на синовете му.За целта има позволително и именно св.П. го е завел в горския участък и е сложил черна горска марка на дървата подлежащи на сеч.Обясненията на подсъдимият в тази насока се опровергават от показанията на св.П. и св.Д..На първо място по делото не се установи св.П. да е заинтересован от изхода на делото и най-вече да е в лоши отношения с подсъдимия.Той е категоричен ,че дървата които са отсечени не са маркирани от него и са от участък който не е отразен в позволителното за сеч и извоз.Показанията на св.П. се подкрепят и от св.А. –дъщеря на подсъдимия.Тя е заявила ,че П. пред нея е казал ,че си познава гората и тези дърва не са от позволителното за сеч.Същата свидетелка установява ,че дървата са били едно по едно прехвърляни от проверяващите и са гледани дали имат КГМ.По отношение на възражението на защитата ,че следва да се квалифицира денянието като такова по чл.235 ал.1 от НК св.А. установява ,че не баща и –подсъдимия,а тя и двамата и братя са отсекли и превозили дърветата.Тоест не подсъдимия ,а други лица са добили дървения материал.По делото не се спори  и е установено от свидетелите и експертизите ,че дървата са били струпани на купчина като под суровите е имало сухи законно добити такива.Тези които са били сухи и законно добити не са били предмет на обвинението.Ето защо изложеното от защитата твърдение ,че всички дърва са били на едно място и това сочи едва ли не ,че са законно добити е неоснователно.

    От назначените по делото експертизи се установява ,че дървата са отсечени от друг участък ,не от този посочен в позволителното за сеч от 2008г.В тази насока именно св.А. е заявила при разпита си ,че веднага както е видял дървения материал св.П. е заявил ,че си познава гората и това не са дърва от отдела отразен в позволителното.При тези доказателства тезата ,че св.П. бил сбъркал участъка и маркирал не там където трябва дърва е неоснователна.Едва ли горски служител със стаж ще сбърка и ще маркира строителна дървесина като дърва за огрев.

    Решаващият съд е положил максимални усилия да установи обективната истина като е допуснал и събрал всички относими към делото доказателства.По делото е прието първоначално и допълнително заключение на вещо лице лесотехник.Приета е и тройна лесотехническа експертиза И трите експертизи са категорични ,че намерените сурови дърва –стоителна дървесина не са били маркирани и не са били от отдела посочен в позволителното за сеч.Тезата на защитата ,се опровергава и от свидетелите М.А. и М. А. синове на подсъдимия.Тези свидетели установяват ,че те са добили дървата и подсъдимия не е бил с тях.От друга страна те твърдят ,че дървата са добити от място посочено им от св.П. и след като са отсечени са поставени на временен склад където П. ги е маркирал.По така описаните по делото общо 61 бр. дърва сурова маса няма КГМ.Има само на едно намерена черна КГМ от външната страна.Това сочи ,че към момента на отсичането и складирането на дървения материал св.П. не е викан и не го е маркирал тъй като щеше да има повече от една КГМ и то поставени върху отсечената част.Все в тази връзка следва да се има в предвид ,че дори и това дърво да е било маркирано за отсичане,както твърди защитата,то то не е било предмет на позволителното на подсъдимия и не той е имал право да го съхранява, като е добито от синовете му.

    Не основателни са доводите на защитата и ,че присъдата страда от липса на мотиви .Решаващият съд е обсъдил всички доказателства събрани по делото и е отговорил на най-важния въпрос по съставомерността на деянието.

    Решаващият съд е дал отговор и на искането по приложението на чл.235 ал.7 от НК което настоящия състав напълно споделя.Освен ,че се касае за 40 годишна гора,следва да се отчете и факта ,че добития материал е строителна дървесина ,а не дърва за огрев за каквато цел ще ги ползва подсъдимия.

Пооплакването за несправедливост на наложеното наказание:

И това оплакване е неоснователно.Обществената опасност на деянието е висока.Този вид престъпления придобиха широко разпространение в региона и се отразяват най-вече на околната среда.Щетите от тези престъпления са бавно и трудно отстраними .Наказанието е определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства като няма такива които да не са обсъдени от районния съд.Липсват основание за намаляване на наложеното наказание или за приложението на чл.55 от НК.

При служебната проверка на присъдата съдът не констатира нарушения даващи основание за изменяне или отменяне на присъдата.

По изложеното и на основание чл.338 от НПК съдът

 

 

                 Р   Е   Ш   И  

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  присъда №61/02.09.2009г. постановена по НОХД № 8/09г. по описа на Велинградски районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: