О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

            ………               02.11.2009 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ОКТОМВРИ  ДВЕ ХИЛЯДИ И СЕДМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРИНА ДЖУНЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА ПАЛОВА

                             КРИСТИНА ПУНТЕВА

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР   

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА ПУНТЕВА ВЧНД № 736 ПО ОПИСА ЗА 2009 ГОДИНА НА ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

Производството е по реда на чл.341,ал.1 от НПК във връзка с Глава 21-ва от НПК.

С разпореждане от 15.09.2009г. по НЧХД №1833/2009 година, Пазарджишкият районен съд е прекратил производството по НЧХД № 1833/09г. по описа на същият съд.

Срещу така постановеното разпореждане е постъпила въззивна частна жалба от частният тъжител Д.Т.. Твърди, че не е завеждал НЧХД № 2345/2008г., а № 2349/2008г. за евентуално извършени престъпления по чл. 209 ал. 1 от НК против своя брат В.Т..

Твърди, че с прекратяването на производството от Пазарджишкият РС, въпросът със сумата от 11 250 лева е останал нерешен.

Твърди също, че едва в съдебно заседание на 09.03.09г. по НЧХД № 2349/2008г. по описа на Пазарджишкия РС разбрал от признанията на брат си, че той му бил откраднал сума от 4500 лева.

Иска разпореждането за прекратяване да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Жалбата се поддържа в съдебно заседание, като е иска делото да бъде върнато на Пазарджишкия РС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

По делото е постъпило писмено възражение от ответника по частната жалба В.Т., като иска жалбата да бъде оставена без уважение и се потвърди обжалваното разпореждане. Твърди се, че тъжбата по НЧХД № 1833/2009г. Съдържа идентични обстоятелства с тъжбата по която е образувано НЧХД № 2349/2008г. по този начин е видно, че на тъжителя тези обстоятелства са били известни още преди години и че тъжбата е недопустима, тъй като е подадена след изтичане на срока по чл. 81 ал. 3 от НПК. 

Горните възражения се поддържат и в съдебно заседание.

Пазарджишкият окръжен съд, като обсъди доводите, изложени в частната жалба, мотивите на атакуваното съдебно разпореждане и извърши проверка по делото, прие за установено следното:

Така постановеното разпореждане  е законосъобразно.

За да постанови обжалваното разпореждане, Пазарджишкият РС е извършил служебна справка по НЧХД № 2349/2008г. по описа на Пазарджишкия РС, което дело е изискано и по настоящото производство, за да бъде извършена по него справка и от настоящата инстанция.

При извършената справка и сравнение между тъжбата депозирана от Д.Т. на 07.09.09г., по която е образувано НЧХД № 1833/2009г., и тъжбата депозирана на 30.10.08г., по която е образувано НЧХД № 2349/2008г. на Пазарджишкия РС и двете допълнения към нея, също от 30.10.08г., както и обяснение от Д.Т. също от 30.10.08г. /стр. 25 от НЧХД № 2343/08г./, е видно, че в двете тъжби и обясненията към тъжбата по НЧХД № 2349/08г. са изложени идентични обстоятелства, касаещи изтеглените от В.Т. парични суми през периода месец май 2006г. месец април 2007г. – от банкомат с карта, издадена на Д.Т. от Банка „Нордеа”. Към тъжбата, по която е образувано НЧХД № 2349/08г. е приложено банково извлечение от Банка „Нордеа” за движението по сметката му по тази карта, като в  самата тъжба е отразено, че тегленията са извършени от Банка „Биохим” и от „Първа инвестиционна банка”.

В едно от последващите си обяснения, тъжителят  Д.Т. изрично е посочил, че общата сума която е била изтеглена от неговите сметки в Банка „Нордеа” от неговият брат В.Т. е 11 250 лева, като претендирал по делото само част от тях.

В съдебно заседание на 09.03.09г. повереникът на тъжителя по предходното НЧХД е представил удостоверение, изготвено от ЕТ”В.”, чиято дата на издаване е 25.11.08г. Това удостоверение съдържа данни за периода 18.05.06г. – 03.04.07г., какви преводи са правени на Д.Т. и от кои банки са правени в този период. Това удостоверение е било представено и към тъжбата, по която е образувано НЧХД № 1833/2009г.

С това удостоверение тъжителят иска подсъдимият, негов брат да бъде осъден за това, че откраднал от него сума в размер на 4500 лева    

При наличието на тези идентични обстоятелства, които се излагат и в двете тъжби и за които се сочат и идентични доказателства по двете НЧХД, цитирани по-горе, правилно, обосновано и законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че е налице хипотезата на чл. 24 ал. 1 т. 6 от НПК и производството по второто образувано НЧХД № 1833/2009г., следва да бъде прекратено.

Основателно е и възражението, което се прави от защитата на подс.В.Т., че процесните обстоятелства на които се основава тъжбата, по която е образувано НЧХД № 1833/2000г. са били известни преди много повече от шест месеца на тъжителя Д.Т., а не са му станали известни едва в съдебно заседание на 09.03.09г. по предходното НЧХД.

В този смисъл са изложени и доводи от пазарджишкия РС в мотивите на прекратителното му разпореждане, позовавайки се както на предишната тъжба и обясненията към нея, така и на писмените доказателства  към предишната тъжба и към настоящата тъжба, цитирани по-горе.

В този смисъл е основателно и възражението, че тъжбата на Д.Т. депозирана на 07.09.09г.  е недопустима, тъй като е подадена извън преклузивният шест месечен срок по чл. 81 ал. 3 от НПК.

Неоснователен е доводът във въззивната частна жалба, че предишното дело било образувано за извършена измама, а настоящото за извършена кражба.

Релевантното в случая е, че изложените и в двете тъжби обстоятелства са идентични, а съдът е този, който следва да квалифицира евентуално извършеното престъпление.

 По изложените съображения, настоящата инстанция приема, че въззивната частна жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение, а разпореждането на Пазарджишкия районен съд, като правилно, законосъобразно и обосновано следва да бъде потвърдено.

Воден от горното Пазарджишкият окръжен съд

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно разпореждане от 15.09.2009 година, постановено по НЧХД № 1833/2009 година на Пазарджишкия районен съд, с което е прекратено производството по делото по НЧХД № 1833/2009г. по описа на Пазарджишкия РС.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                  2.