О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                                                     04.11.2009г.                                       Град Пазарджик

 

Пазарджишкият окръжен съд                                                                          наказателен състав

На 04.11.                                                                                                             Година 2009

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Ивета Парпулова

                                                                                                       Членове: Елеонора Серафимова

                                                                                                                       Димитър Бозаджиев

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Бозаджиев ВЧНД №785/2009 година по описа на Пазарджишкия окръжен съд, прие за установено следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

Същото е образувано по повод на постъпила жалба от “Б.” АД, със седалище и адрес на управление: град П., ул. “П. Р.” №, представлявано от изпълнителния директор А. Ж. И. против определение №118/14.10.2009г. на Районен съд-Пещера, с което е потвърдено Постановление от 21.08.2009г. на РП- Пещера за прекратяване наказателно производство.

В жалбата се твърди, че определението на районният съд е незаконосъобразно и необосновано. В тази насока са изложени подробни съображения, които следва да мотивират настоящата инстанция да приеме, че определението на първоинстанционният съд следва да се отмени, съответно да се върне на прокуратурата със задължителни указания относно прилагането на закона.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, становището на жалбоподателят изложено в жалбата му, прие за установено следното:

Видно от постановление за прекратяване на наказателно производство от 21.08.2009г. на Д. П.- прокурор при Районна прокуратура- Пещера, с което на основание чл.243, ал.1, т.2 и чл.199 от НПК е прекратено досъдебното производство по дознание №309зм/2009г. по описа на РУ на МВР- Пещера образувано срещу Я. И. Е. от гр. П. по обвинение по чл.323а, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

            С определение №118/12.10.2009г. по ЧНД №269/2009г. по описа на Районен съд- гр. Пещера, цитираното по- горе постановление е потвърдено като обосновано и законосъобразно.

В мотивите си първоинстанционният съд е приел, че постановлението на прокуратурата е обосновано, като в тази насока е изложил доводи, че прокуратурата е достигнала до извода, че от субективна страна липсва пряк умисъл от страна на обв. Е. за извършване на престъпление по чл.323а, ал.,1 от НК, затова, че продължава строеж след спирането му от надлежните органи. Посочил е, че мотивите за това са, че след като на надлежните органи по чл.223 от ЗУТ не е бил известен извършителя на строежа и не е спазена разпоредбата на чл.224, ал.2 изр.4 от ЗУТ, то не може да се приеме, че обвиняемият Е. е бил в известност за съществуването на съставен констативен акт и заповед по чл.224, ал.1 от ЗУТ, за да е формирано съзнание, че с действията си нарушава издадената заповед. Прието е в случая, че съответните длъжностни лица не са направили никакъв опит за връчване съобразно Параграф 4, ал.1, изр. първо от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, а направо са залепили уведомление, адресирано до неизвестно към този момент лице. Отразено е, че едва по- късно, при извършена проверка от РДНСК- Пазарджик на 07.07.2008г. и съответно Констативен акт №92-1 е визирано името на Я. Е., като и този документ е връчен чрез залепване на уведомление, без да се опита връчване по реда на ГПК.

Районният съд се е позовал за липсата на умисъл и на базата на обясненията на подсъдимия, че след като му е казано от служители на Общината да спре строежа на покрива, той е бил принуден да го покрие заради обилните дъждове. Всички тези данни са дали основания на тази съдебна инстанция да приеме извода, че законосъобразно, с оглед липсата на субективния елемент на самоуправството по чл.323а, ал.22 от НК, наказателното производство е прекратено.

В конкретният казус, съобразявайки се със събраните доказателства и мотивите на прокуратурата и първоинстанционния съд, Пазарджишкият окръжен съд е на становище, че не следва да възприеме изводите на първоинстанционният съд, тъй като същите не са необосновани, с оглед на това, че събрания по досъдебното производство доказателствен материал е непълен.

В настоящият случай, искането на жалбоподателя за връщане на делото на прокуратурата със задължителни указания се явява основателно, но на други непосочени в жалбата основания.

Принципно не може да има спор, че Заповед №286/23.04.2008г. по реда на чл.224, ал.1 от ЗУТ е издадена против неизвестен извършител, поради което е невъзможно да бъде връчена по реда на АПК, съгласно §4, ал.1 от ДР на ЗУТ. В тази разпоредба действително е отразено, че съобщенията до компетентните органи на заинтересованите лица по този закон и актове по неговото прилагане, когато не е указано друго се правят по реда на АПК. Нормата на чл.224, ал.2, изр.4 от ЗУТ действително изисква съобщението да се залепва на сградата, когато извършителя е неизвестен. В тази насока е и позоваването на жалбоподателя в жалбата си.

От друга страна следващият констативен акт от месец юли 2008г. е издаден от служителите на РДНСК с  посочване на името на обв. Е., но отново то се връчва чрез залепване на уведомление, без да се направят опити за личното връчване.

Това са данни, които мотивират, настоящата инстанция да приеме, че с оглед обективното и всестранно изясняване на делото, следва да се извършат допълнителни разпити на свидетелите С. Н. Х., С. Л. К., С. Г. Д., които да са в следната насока: Дали към датата на извършената от тях проверка са правени опити от тяхна страна на база водени разговори с други лица живущи в района или след справки от писмени документи да бъде уточнен извършителя на въпросния незаконен строеж?

В тази насока следва да се разпитат в качеството им на свидели, лицата посочени в Констативен акт №2/09.04.2008г. като свидетели в графата “Свидетели при отказ или отсъствие на извършителя на незаконния строеж”, а именно: Ю. Я. Я. и Р. Ш. М. с посочени адреси в този документ, които да посочат дали живеят във въпросния район и позната ли им е била сградата предмет на проверката, данните за нея от кога съществува и кой е нейния владелец, респ. какви строителни дейности са извършени от нея и от кого?

Следва да се проверят твърденията на обвиняемия в насока, кога са идвали служители от Община Пещера и са му казвали да спре строежа, като по възможност се установят кои са тези лица и евентуално да бъдат проведени разпити на същите. В този смисъл следва да бъдат зададени въпроси на цитираните по- горе трима свидетели, дали не са били те? В този смисъл следва да се проведе нов разпит  на обвиняемия в кой период от време е провел срещата със служители на Общината, представяли са същите по имена и съставяли са в негово присъствие каквито и да е било документи или са били налице само устни разговори? Ако се съберат данни за тези служители, то същите трябва да бъдат разпитани за проверка изложените по- горе обстоятелства. Да се разпитат свидетели по отношение кога е извършен незаконния строеж от страна на Е., на които няма съставени констативни актове според твърдението на жалбоподателя за да не се явяват                                                                                       

 

заинтересовани лица, въпреки, че няма доказателства за такъв факт по отношение на разпитаните свидетели К. и Р.

След събиране на цитираните по- горе доказателства, в правомощията на прокуратурата е да прецени дали се касае за съставомерност на вменяваното на обвиняемия Е. престъпно деяние или не, със съответните последващи от това действия.

Предвид на изведените изводи до тук, съдът намира, че определението на Районен съд- Пещера от 14.10.2009г., както и постановлението на Районна прокуратура от 21.08.2009г. следва да се отменят, а жалбата на “Б.” АД- П., като основателна да се уважи. В последица от това следва да се върне делото прокуратурата за извършване на следващи процесуални действия в изпълнение задължителните указания относно прилагането на закона визирани по- горе.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.243, ал.7 във връзка с ал.5, т.3 от НПК, Пазарджишкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯВА Определение от №118/14.10.2009г. по ЧНД №296/2009г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура- Пещера, въз основа на което е прекратено наказателно производство по ДП №309ЗМ/08/2009г. по описа на РУ на МВР- Пещера и преписка вх.№984/2008г. на РП- Пещера.

            ОТМЕНЯВА постановление за прекратяване на наказателно производство от 21.08.2009г. на Д. П.- прокурор при Районна прокуратура- Пещера, с което на основание чл.243, ал.1, т.2 и чл.199 от НПК е прекратено досъдебното производство по дознание №309зм/2009г. по описа на РУ на МВР- Пещера образувано срещу Я. И. Е. от гр. П. по обвинение по чл.323а, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Пещера за извършване на следващи процесуални действия в изпълнение задължителните указания относно прилагането на закона дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

           

     Председател:                                                 

 

 

Членове: 1.

 

                                                                                                    

    2.