Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Юли 2008г. - Наказателни съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Справка за съдебни актове
за периода от 01.07.2008г. до 31.07.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ВНОХД No 618/2007, V състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК П.М.П.,
С.Н.Г.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Г.В.К. 
Присъда от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ присъда № 48/23.01.2006 г., постановена по н.о.х.д. № 2380/2005 г. по описа на Пазарджишкия районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА :
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.Г., роден в гр. Пазарджик, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, за ВИНОВЕН в това, че в началото на м. юни 2005 г. в съучастие като съизвършител с подсъдимия П.М.П. и с лицето З. М. Ш. ( неустановено и неиздирено лице ), с цел да принудят Я. Т. Я. от гр. Пазарджик да поеме имуществено задължение в размер на 2000 лева, го заплашили с насилие, поради което и на основание чл. 213а, ал. 2, т. 4 от НК, вр. чл. 213, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 54 от НК и чл. 57, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на две години лишаване от свобода и глоба в размер на 3000 ( три хиляди ) лева, платима в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание на подсъдимия Г. за изпитателен срок от ПЕТ години, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.П., роден в гр. Пазарджик, българин, български гражданин, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че през м.май 2005 г. в гр. Пазарджик в съучастие като съизвършител със З. М. Ш. (неустановено и неиздирено лице), с користна цел е склонил към проституция Ж.М.К., поради което и на основание чл. 155, ал. 3 от НК, вр. чл. 155, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 2, ал. 2 от НК, чл. 54 от НК и чл. 57, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на една година лишаване от свобода и глоба в размер на петстотин лева, като го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 155, ал. 5, т. 2 от НК за това да е извършил деянието по отношение на непълнолетно лице.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.П., роден в гр. Пазарджик, българин, български гражданин, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че в началото на м. юни 2005 г. в съучастие като съизвършител с подсъдимия С.Н.Г. и с лицето З. М. Ш. с цел да принудят Я. Т. Я. от гр. Пазарджик да поеме имуществено задължение в размер на 2000 лева, го заплашили с насилие, поради което и на основание чл. 213а, ал. 2, т. 4 от НК, вр. чл. 213, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 54 от НК и чл. 57, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на две години лишаване от свобода и глоба в размер на 3000 (три хиляди ) лева, платима в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определя на подсъдимия П.М.П. общо най-тежко наказание за горепосочените деяния - две години лишаване от свобода и глоба в размер на 3000 ( три хиляди ) лева, платима в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага изпълнението на така определеното общо наказание за изпитателен срок от ПЕТ години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от определеното общо наказание лишаване от свобода на подсъдимия П.М.П. времето, за което е била взета мярка за неотклонение "задържане под стража" , считано от вземане на същата с определение от 22.07.2005 г. по ч.н.д. № 1753/2005 г. по описа на Пазарджишкия районен съд до изменението и в парична гаранция с определение от 10.11.2005 г., постановено по н.о.х.д. № 2380/2005 г. по описа на Пазарджишкия районен съд.
ОСЪЖДА подсъдимите П.М.П. и С.Н.Г. на основание чл. 189, ал. 3 от НПК да заплатят разноски по делото, възлизащи общо на 251 лева, от които 86 лева - от досъдебното производство и 165 лева - пред първоинстанционния съд, или по 125,50 лева - от всеки от подсъдимите, платими в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Върховния касационен съд на Република България.
2 НОХД No 948/2007, III състав Гл.VIII. Превишаване на власт - чл.282-283 "б" НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК К.Г.В.,
В.П.Н.
Председател и докладчик: И.Б.П.  Присъда от 01.07.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.В., роден в гр.Белово, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работи като изпълнителен директор на "Автотранс-Септември 2002" АД гр.Септември, за НЕВИНЕН В ТОВА,че за периода от м. май 2000 г. до м. юни 2001 г. включително, в гр. Белово при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - Председател на Общински съвет гр. Белово е нарушил служебните си задължения, произтичащи от чл. 52 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет гр. Белово от м. 12. 1999г. -"Необходимото мнозинство на гласовете при вземане на решения от Общински съвет се съобразява стриктно с разпоредбите на чл. 27 ал.3 и 4 от ЗМСМА" и от чл. 27 ал.4 във връзка с чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА - "Решенията на Общинския съвет по чл. 21 ал.1 , 2, 3, 4, 6, 7 ,8 ,9, 10, 16 ,17 и 20 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците" като противно на това с подписа си е удостоверил действителността на 3 бр. не взети по този ред "решения" на Общински съвет гр. Белово за разпореждане с общинска собственост - № 75/23.05.2000г. относно предоставяно за възмездно ползване на имот публична общинска собственост "Плувен комплекс" в местността "Топлата вода" край гр. Белово на БКС "Белово" ЕООД ,№ 141/28.12.2000 г. относно молби на Г. К. и С. М. за частично изменение на застроителен и регулационен план на гр. Белово за общински парцел УП-840 в кв.35 по плана на града и № 174/31.05.2001 г. относно актуализация на месечната вноска за учредено право на ползуване на имот публична общинска собственост "Плувен комплекс" в местността "Топлата вода" край гр. Белово по отменено решение № 289/14.05.1999 г. на Общински съвет гр. Белово от Окръжен съд гр. Пазарджик по АХД № 1270/99 г. на същия съд, които не са били взети с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници 9 от 17 , а с по-малко гласове - 8 от 17, с цел да набави за другиго -"БКС Белово" ЕООД гр. Белово, Г. К., С. М. и Р. Т. имуществена облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Община Белово от неимуществен характер, като разколебаване на общественото доверие от действията на местната изпълнителна власт и от имуществен характер като пропускане на инвестиции при евентуално отдаване на концесия на Плувния комплекс и продажба на недвижимия имот в гр. Белово чрез търг или конкурс поради което го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 282 ал.2 предл.2 във връзка с чл.282 ал.1 и чл.26 ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.Н., роден в гр.Белово, Пазарджишка област, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работи като адвокат към АК гр.Пазарджик, за НЕВИНЕН В ТОВА,че за периода от м. май 2000 г. до м. юни 2001 г. включително, в гр. Белово при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - кмет на Община Белово е нарушил служебните си задължения произтичащи от чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА - "Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това" във връзка с чл.27 ал.4 и чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА "Решенията на Общинския съвет по чл.21 ал.1 т.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците", като противно на това е организирал изпълнението на 3 бр. не взети по този ред решения на Общински съвет гр. Белово за разпореждане с общинска собственост - № 75/23.05.2000 г. относно предоставяно за възмездно ползване на имот публична общинска собственост "Плувен комплекс" в местността "Топлата вода" край гр. Белово на БКС "Белово" ЕООД , № 141/28.12.2000 г. относно молби на Г К и С. М за частично изменение на застроителен и регулационен план на гр. Белово за общински парцел УП-840 в кв.35 по плана на града и № 174/31.05.2001 г. относно актуализация на месечната вноска за учредено право на ползуване на имот публична общинска собственост "Плувен комплекс" в местността "Топлата вода" край гр. Белово по отменено решение № 289/14.05.1999 г. на Общински съвет гр. Белово от Окръжен съд гр. Пазарджик по АХД № 1270/99 г. на същия съд, които не са били взети с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници 9 от 17 , а с по-малко гласове - 8 от 17, с цел да набави за другиго -"БКС Белово" ЕООД гр. Белово, Г. К, С. М и Р Търстин имуществена облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за община Белово от неимуществен характер, като разколебаване на общественото доверие от действията на местната изпълнителна власт и от имуществен характер като пропускане на инвестиции при евентуално отдаване на концесия на Плувния комплекс и продажба на недвижимия имот в гр. Белово чрез търг или конкурс ,като го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 282 ал.2 предл.2 във връзка с чл.282 ал.1 и чл.26 ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА подсъдимите К.Г.В. и В.П.Н. за ВИНОВНИ В ТОВА,че на 11.03.2002 г. в гр. Белово подс. В. Н. в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - Кмет на Община Белово с подс. К. В. в качеството му на длъжностно лице , заемащо отговорно служебно положение - председател на Общински съвет гр. Белово в съучастие като подс.Н. е действал като помагач,а подс.В. като извършител не са изпълнили служебните си задължения по чл.21 ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи, приета с ПМС № 94 от 11.04.2001 г. ДВ бр.39/18.04.2001 г. в сила от 18.04.2001 г." В договора за продажба на обекта на преговорите задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите" по отношение на текста в чл.18 ал.2 от проекто договора на Община Белово за покупко-продажба на 4 000 дружествени дяла представляващи 80% собственост на Община Белово от капитала на ЕООД "Белтранс" гр. Белово - "Продавачът не носи отговорност за задължения на дружеството установени от бъдещи финансови или данъчни ревизии за периода преди влизане в сила на настоящия договор. Същите остават за издължаване от дружеството и купувачът няма право да иска обезщетение или намаляване на цената на настоящия договор на основание задълженията по предходното изречение", като при сключване на окончателния договор от 11.03.2002 г. за приватизация на същите дялове от капитала на дружеството не са включили в него този текст от проекто договора, договорен в комисията по преговорите, с цел да набавят за другиго -"Беллес ИК" ЕООД с. Голямо Белово с представител И. А. К. имуществена облага и от това са настъпили значителни вредни последици за Община Белово от имуществен характер в размер на 250 000 лв. като престъплението е свързано с приватизацията на общинска собственост поради което и на основание чл.283 а т.1 във вр.чл.282 ал.2 във вр.чл.20 ал.2 НК за подс.К.Г.В. и чл.283 а т.1 във вр.чл.282 ал.2 във вр.чл.20 ал.4 НК за подс.В.П.Н. и чл.54 НК за двамата подсъдими ги ОСЪЖДА както следва:
-подс.К.Г.В. на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода,глоба в размер на 5000 лв. и лишаване от право да заема ДЪРЖАВНА и ОБЩЕСТВЕНА длъжност за срок от три години.
-подс.В.П.Н. на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода,глоба в размер на 5000 лв. и лишаване от право да заема ДЪРЖАВНА и ОБЩЕСТВЕНА длъжност за срок от три години.
3 НОХД No 954/2007, IV състав Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК И.С.Р. Председател и докладчик: И.А.Д.  Присъда от 01.07.2008г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА И.С.Р. българка, бълг.гр., омъжена, неосъждана, с висше образование, ЗА ВИНОВНА, в това че на 31.07.2000 г. на автомагистрала "Тракия" - 62-ри километър при управление на МПС - л.а. "Пежо-205" е нарушила правилата за движение - чл. 20 от ЗДвП и по непредпазливост е причинила смъртта на Г.В. К. от град Созопол, поради което и на основание чл. 343 ал. 1 б. В във връзка с чл. 342 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК и чл. 42 А ал. 2 т. 1 и 2 във връзка с ал. 3 т. 1 от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като определя пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител с честота 1 път седмично.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 343 Г от НК ЛИШАВА подс. И.С.Р. да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подс. И.С.Р. със снета самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 2347,50 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд Пазарджик.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15 дневен срок от днес пред ПАС.
4 НОХД No 326/2008, I състав Гл.XI. Пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл.354а, 354б и чл.354в, ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Б.П.Б.,
Х.А.В.
Председател и докладчик: И.Б.П.  Присъда от 16.07.2008г., в законна сила от 01.08.2008г.
П Р И С Ъ Д И:
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.В. - роден нв гр.Пещера, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 8.01.2008 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е придобил от неизвестно лице, държал на същата дата в гр.Пловдив и разпространил на Б.П.Б. високорисково наркотично вещество - хероин с общо нетно тегло 14.374 грама, с активен компонент диацетил морфин 52.34% на стойност 1724.88 лв, като наркотичното вещество хероин е голямо количество, поради което и на основание чл.354А ал.2 , във вр.с ал.1 и чл.54 от НК, го осъжда на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 10 000 лева в полза на Държавата.
На основание чл.68 ал.1 от НК подс.Х.А.В. следва да изтърпи и отложеното на осн.чл.66 от НК за изпитателен срок от 3 години наказание в размер на 10 месеца лишаване от свобода за престъпление по чл.198 ал.1 от НК, извършено на 20.08.2006 г. в гр.Пещера, за което е признат за виновен със споразумение № 13/17.04.2007 г. по НОХД № 155/07 г. на Пещерския РС, влязло в законна сила на 17.04.2007 г.
На основание чл.46Б от ЗИН, съдът определя "ОБЩ" първоначален режим за изтърпяване на наложеното наказание "лишаване от свобода" на подсъдимия Х.А.В..
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.П.Б. - роден в гр.Пазарджик, осъждан, с основно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 8.01.2008 г. в гр.Пловдив без надлежно разрешително е придобил от Х.А.В. и държал на същата дата в гр.Пловдив и в гр.Пещера, с цел разпространение високорисково наркотично вещество - хероин нетно тегло 14.374 грама, с активен компонент диацетил морфин 52.34% на стойност 1724.88 лв, като наркотичното вещество хероин е голямо количество, поради което и на основание чл.354А ал.2 , във вр.с ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 и чл.55 ал.3 от НК, го осъжда на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.68 ал.1 от НК, подс.Б.П.Б. следва да изтърпи и отложеното за изпитателен срок от 3 години наказание на осн.чл.66 от НК в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 във вр.с чл.26 ал.1 от НК, извършено за времето от 15-18.02.2004 г., за което е осъден със споразумение № 6 от 16.03.2006 г. на Пещерския РС по НОХД № 442/05 г.,влязло в законна сила на 16.03.2006 г.
На основание чл.46Б от ЗИН определя "ОБЩ" първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на подс.Б.Б.
Вещественото доказателство високорисково наркотично вещество - хероин нетно тегло 14.374 грама и бруто 19,40 грама, намиращо се на съхранение в служба ЦМУ - Отдел МРР-НОП с приемателно-предавателен протокол № 11866/27.02.2008 г., след влизане в сила на присъдата, да се унищожи.
ОСЪЖДА подс. Х.А.В. да заплати по сметка на ОС Пазарджик сумата от 180 лв разноски по делото за експертиза.
ОСЪЖДА подс.Б.П.Б. да заплати по сметка на ОС Пазарджик сумата от 180 лв разноски по делото за експертиза.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес, пред Пловдивския апелативен съд.
5 ВНОХД No 360/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести С.А.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 15.07.2008г.
ОТМЕНЯВА присъда № 133 от 29.02.2008 г. постановено по НОХД № 2366/2007 г. на Пазарджишкия районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
6 ВНОХД No 364/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести К.Г.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 15.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда №200 от 04.04.08г по НДОХ№1101/07г на Пазарджишкият РС .
Осъжда подсъдимият К.Г.А. да заплати в полза на ОС Пазарджик направените по делото разноски в размер на 42,40лева/четиридесет и два лева и четиредесет стотинки/ .
Решението на съда е окончателно
 
7 ВНОХД No 379/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести И.Е.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Решение от 14.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
8 ВНЧХД No 380/2008, II състав ВНЧХД М.И.М. И.Б.Г. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Решение от 03.07.2008г.
Прекратява делото
 
9 ВНЧХД No 381/2008, I състав ВНЧХД Г.Г.М. Д.А.Д. Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 15.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
10 ВНОХД No 382/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК И.Т.К. Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Решение от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯВА присъда №79/13.03.2008г. постановена по НОХД № 233/07г. по описа на Панагюрски районен съд.
ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
11 ВНОХД No 392/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Р.С.Л.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Решение от 14.07.2008г.
ИЗМЕНЯВА присъда №205/03.04.2008г. постановена по НОХД № 2991/07г. на Пазарджишки районен съд в частта с която е признал подсъдимият Р.С.Л. за виновен в това ,че при условията на продължавано престъпление в периода от месец май и месец септември на 2007г. в землището на с.Овчеполци като посредствен извършител използвайки С. М. К. от същото село е отнел чужди движими вещи -балирана люцерна на обща стойност 780лв. от владението на В.Л. без негово съгласие и с намерението противозаконно да я присвои -престъпление по чл.194 ал.1 от НК във връзка с чл.26 от НК КАТО ОПРАВДАВА Р.С.Л. да е извършил горното деяние в размера от 476лв. до 780лв.
ИЗМЕНЯВА присъдата и в частта с която е осъден Р.Л. да заплати на В.Л. имуществени вреди в размера от 780лв. като ОТХВЪРЛЯ иска в размера от 476лв. до 780лв.
ИЗМЕНЯВА присъдата и в частта с която е осъден Р.Л. да заплати д.т. в размера на 31.20лв. като намалява присъдения размер на 19,04лв.
ОСЪЖДА Р.Л. да заплати сторените разноски пред Окръжен съд в размера на 45лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
12 ВНОХД No 397/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.С.Ч.,
Г.Н.Л.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 02.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда №168 от 17.03.08г постановена по НОХД№ 1820/07г Пазарджишкият РС.
Решението на съда е окончателно

 
13 ВНОХД No 401/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести М.И.С. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 14.07.2008г.
Изменя присъдата-прилага условно осъждане
 
14 ВНОХД No 405/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК И.К.Н. Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 15.07.2008г.
ОТМЕНЯВА присъда № 120 от 25.02.2008 г. постановено по НОХД № 2423/2007 г. на Пазарджишкия районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
15 ВНОХД No 413/2008, V състав Жалби, протести, частни жалби и протести Д.Е.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
Т.П.С.
Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 02.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда №30 от 15.04.08г постановена по НДОХ№645/07г на Велинградският РС.
Решението е окончателно.
 
16 ВНОХД No 418/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Т.Х.Я.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 15.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда №10 от 20.02.08г по НДОХ№430/07г на Пещерският РС .
Решението на съда е окончателно
17 ВНАХД No 419/2008, II състав ВНАХД И.К.С.,
С.Д.И.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Решение от 01.07.2008г.
Оставя в сила решението
 
18 ВЧНД No 422/2008, I състав ВЧНД П.Ю.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 02.07.2008г.
Потвърждава
 
19 ВЧНД No 423/2008, I състав ВЧНД П.Г.З. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 02.07.2008г.
Потвърждава ПОТВЪРЖДАВА определение от 09.05.08г постановено от Районен съд ПАЗАРДЖИК по ЧНД №796 по описа за 2008г
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.  
20 ВНОХД No 430/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести С.Х.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Решение от 14.07.2008г.
Изменя присъдата-намалява наказанието - относно наложеното наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител - всяка за срок от 1 год, като намалява този срок на 6 месеца. Отменява в частта "безвъзмезден труд в полза на обществото" 100 часа. Изменява в частта по чл. 343 Г на 8 месеца. Решението е окончателно.
 
21 ВНОХД No 436/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Н.А.С.,
А.Й.К.,
П.А.В.,
Д.А.М.,
И.К.,
М.М.П.,
Й.А.Х.
Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 14.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
22 ЧНД No 440/2008, III състав Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ А.Ю.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: И.Б.П.  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 18.07.2008г.
ЗАМЕНЯ наказанието "пробация" определено на А.Ю.А. българин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, осъден с присъда по НОХД № 2361/2007г. на РС Пазарджик, влязла в законна сила на 19.12.2007г. включваща следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца, и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на 1 година с наказание от три месеца "лишаване от свобода".
На основание чл.69 ал. 2 от НК ОСВОБОЖДАВА изцяло А.Ю.А. от изтърпяване на наказание от три месеца "лишаване от свобода" отложено за изпитателен срок от една година по НОХД №1794/2005 г. на РС Пазарджик с присъда влязла в сила от 6.12.2005 г.
На основание чл. 46 б. "Б" от ЗИН ОПРЕДЕЛЯ "общ първоначален режим" при изтъпяване на наказанието "лишаване от свобода" на осъденият А.Ю.А..
Определението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок от днес пред ПАС.
След влизане в сила на определението препис от същото да се изпрати на ОП Пазарджик за сведение и изпълнение, както и на Бюро съдимост при РС Пазарджик за отразяване на това обстоятелство в бюлетина за съдимост.
23 ВНОХД No 442/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Л.Г.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Решение от 09.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
24 ВНОХД No 443/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Б.Р.Д. И.В.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Решение от 15.07.2008г.
ИЗМЕНЯВА присъда №18/21.03.2008г. постановена по НОХД № 338/07г. на Велинградски районен съд само в частта с която е отхвърлен гражданският иск на Б.Д. против И. А. в размера от 25000лв. до 50 000лв. Вместо което УВЕЛИЧАВА присъденото обезщетение от 25 000 лв. на 40 000лв./четиридесет хиляди/.
Увеличава присъдената държавна такса от 100лв. на 160лв. платима от И. А..
ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДАТА в останалата и част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Изменя присъдата в гражданската част
 
25 ВНОХД No 446/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Й.Ж.Ф.,
С.Й.Д.,
А.К.М.
Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 07.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда № 21 от 31.03.08г по НДОХ№375/07г Пещерският РС.
Решението на съда е окончателно.

 
26 ВНОХД No 452/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Г.И.Л.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: С.А.К.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 18.07.2008г.
ИЗМЕНЯ присъда № 370 от 22.05.2006 г., постановена по НОХД № 1012/2005г., на Пазарджишкия районен съд, в частта, с която Г.И.Л. е признат за виновен за деяние по чл.212, ал.1 от НК, във вр. с чл.26 от НК, като преквалифицира деянието по чл.309, ал.2, вр.с ал.1 от НК, вр. с чл.26 от НК и
ПРИЗНАВА Г.И.Л.,за ВИНОВЕН в това, че за периода от 15.01.2000г. до 15.09.2000г. включително, при условията на продължавано престъпление, в гр.Пазарджик, е съставил неистински частни документи - ценни книжа /8 бр. записи на заповед, с падеж 15 число на съответния месец 01,02,03,04,05,07,08,09 на 2000г., всеки един за сумата от 1 000 лв./ и ги е употребил, за да докаже че съществува правото му да реализира вземането си към ЕТ представлявано от Е.М.К. - престъпление по чл.309, ал.2, вр.с ал.1 от НК, вр. с чл.26 от НК, като на основание чл.78 А от НК и чл.2, ал.2 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ с налагане на административно наказание глоба в размер на 1000 лв., платима в полза на Държавата.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Л.,за НЕВИНОВЕН, и го оправдава по обвинението за престъпление по чл.212, ал.1 от НК.
ОТМЕНЯ присъдата в гражданско - осъдителната част и в частта, с която подсъдимият Г.И.Л. е осъден да заплати ДТ от 320 лв., вместо което ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Е.М.К. срещу Г.И.Л. иск за заплащане на сумата от 8 000 лв., представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху тях, считано от 15.01.2000г. до окончателното й изплащане.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Л.да заплати на Е.М.К. сумата от 1 250 лв., представляващи сторени от него разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Л.да заплати по сметка на ОС - Пазарджик сумата от 1220 лв., представляващи разноски по делото за експертизи.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
27 ВНОХД No 453/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК В.Т.Г. Председател: И.Б.П.
Докладчик: К.С.С. 
Решение от 09.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда № 285 от 21.05.08г по НДОХ№1728/07г на Пазараджишкият РС.
Решението на съда е окончателно.
 
28 ВНОХД No 454/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Д.Д.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Решение от 11.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
29 ВНОХД No 455/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Т.Б.К. Председател и докладчик: И.Б.П.  Решение от 16.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
30 ВНАХД No 457/2008, II състав ВНАХД Г.Б.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Присъда от 08.07.2008г.
И на основание чл. 334 ал.1 т.3 от НПК,
П Р И С Ъ Д И :
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО решение № 348 от 23.05.2008 година по НАХД № 643/08 по описа на Пазарджишкия районен съд, вместо която ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Б.И. роден в гр. Пазарджик, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, управител на ЕТ "Автопрециз 95", не осъждан, за НЕВИНОВЕН в това, че след като е осъден да изпълни парично задължение в размер на 16 000 лева ведно със законната лихва с влязъл в сила съдебен акт от 27.10.2006 година - решение № 546 от 04.10.2006 година на ОС гр. Пазарджик и в продължение на една година от влизането му в сила не е изпълнил задължението си към кредитора - Д С Ю от гр. Пазарджик, въпреки наличие на парични средства и имущество за това поради и което ГО ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл. 239 А от НК.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15 дневен срок от днес пред ВКС на РБ.
31 ВНОХД No 464/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Г.А.Ш. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 17.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда от 14.11.2007г., постановена по НОХД № 2146/2007г., на Пазарджишкия районен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

 
32 ВЧНД No 467/2008, II състав ВЧНД В.А.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: К.Л.П. 
Определение от 08.07.2008г.
Потвърждава. Прекратява производството по ВЧНД № 467/08 г. по описа на Окръжен съд Пазарджик. Обявява за влязло в законна сила протоколно определение от 24.04.2008 година по ЧНД № 158/08 г. по описа на РС Пазарджик.
 
33 ВНЧХД No 468/2008, II състав ВНЧХД Х.Д.Д.,
Д.М.Д.
Т.М.К. Председател: Г.Щ.В.
Докладчик: И.А.Д. 
Решение от 15.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
34 ВНЧХД No 471/2008, I състав ВНЧХД П.И.М. Г.Й.Н. Председател: И.Б.П.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 18.07.2008г.
Пoтвърждава присъдата
 
35 ЧНД No 472/2008, V състав Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация Я.Я.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: К.Л.П.  Определение от 04.07.2008г.
на основание чл. 25 във вр. с чл. 23 от НПК.
О П Р Е Д Е Л И:
ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на Я.Я.М. по НОХД 1064/07 г. по описа на РС Пазарджик, и по НОХД № 835/07 г., по описа на ОС Пазарджик - в размер на 4 години лишаване от свобода.
На основание чл. 47 ал 1 б. "б" от ЗИН определя строг първоначален режим за изтърпяване на така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода на осъденият М..
На основание чл. 59 ал 1 от НК приспада от така определеното му общо най-тежко наказание лишаване от свобода, времето през което спрямо осъденият М. е била взета мярка "задържане под стража" по НОХД 835/07 г на ОС Пазарджик, считано от 16 08 07 г., както и времето което осъденият М. е изтърпял от наказанието "лишаване от свобода" до момента по НОХД 1064/07 г., по описа на РС Пазарджик.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред АС Пловдив.
 
36 ВНОХД No 474/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Б.С.Т.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: И.Б.П.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 21.07.2008г.
ИЗМЕНЯ присъда № 267/14.05.2008 г., постановена по н.о.х.д. № 1011/2008 г. по описа на Пазарджишкия районен съд, в частта относно наложеното на подсъдимия Б. С. Т. наказание лишаване от правоуправление, като НАМАЛЯВА размера на същото от една година и четири месеца на шест месеца.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 267/14.05.2008 г., постановена по н.о.х.д. № 1011/2008 г. по описа на Пазарджишкия районен съд в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
 
37 ВНАХД No 475/2008, I състав ВНАХД З.Й.З.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
  Председател: И.Б.П.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 21.07.2008г.
ИЗМЕНЯ решение № 322/19.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 364/2008 г. по описа на Пазарджишкия районен съд, като ОПРАВДАВА З.Й.З. за това да е извършил деянието като лице от състава на МВР- полицай в РПУ - Пазарджик по повдигнатото обвинение вр. чл.142, ал.2, т.6, предл.4 от НК.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 322/19.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 364/2008 г. по описа на Пазарджишкия районен съд в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
38 ВНОХД No 493/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.И.Т. И.Д.Й.,
А.Д.Й.,
И.Д.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
С.П.Ч.
Председател: И.Б.П.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 17.07.2008г.
ИЗМЕНЯ присъда № 124 от 15.05.2008 г., постановена по НОХД № 82/2008г., на Панагюрския районен съд в частта с която на подсъдимия А.И.Т., е наложеното наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца при определен на осн. чл.46, б."б" от ЗИН първоначален общ режим за изтърпяване, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години и пет месеца.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.
Решението не подлежи на обжалване и протест
 
39 ВНОХД No 500/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.В.В. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Председател: И.Б.П.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 17.07.2008г.
ИЗМЕНЯ присъда № 133 от 29.05.2008 г., постановена по НОХД № 128/2008г., на Панагюрския районен съд, в частта, с която подсъдимият П.В. е признат за виновен за деяние по чл.235, ал.1 от НК, като преквалифицира деянието по чл.235, ал.6 от НК, вр. с чл.235, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78 А от НК го освобождава от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, платима в полза на държавата.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
40 ВНОХД No 501/2008, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Б.Г.В.,
Е.И.П.
Председател: И.Б.П.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 21.07.2008г.
ИЗМЕНЯ присъда № 323/03.06.2008 г., постановена по н.о.х.д. № 993/2008 г. на Пазарджишкия районен съд в частта относно наложените наказания на подсъдимите Б.Г.В. и Е.И.П., като УВЕЛИЧАВА размера на същите от четири месеца лишаване от свобода на осем месеца лишаване от свобода.
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 323/03.06.2008 г., постановена по н.о.х.д. № 993/2008 г. на Пазарджишкия районен съд в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
41 ЧНД No 504/2008, II състав Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Р.А.А. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 11.07.2008г.
на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, във вр.с чл. 25 и чл. 23 от НК,съдът
О П Р Е Д Е Л И :
КУМУЛИРА наложените наказания на лишения от свобода Р.А.А., присъди по: - НОХД №23/03 г. на РС Велинград, по която той е осъден на 2 години лишаване от свобода за деяние по чл.188 ал.1 от НК, с наказанието с присъдата по НОХД № 192/03 г. на ПОС, по която той е осъден на 10 години и 6 месеца лишаване от свобода за деяние по чл.354 А ал.1 и чл.339 ал.1 от НК, като:
ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по тези две присъди в размер на ДЕСЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.25 ал.2 от НК, ПРИСПАДА на лишения от свобода Р.А.А. изтърпяното до този момент наказание от 3 години, 6 месеца и 28 дни.
ОПРЕДЕЛЯНЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес, пред ПАС.
 
42 ВНОХД No 507/2008, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Г.И.П. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Определение от 08.07.2008г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА ВНОХД № 507/08 година по описа на ОС Пазарджик. ОБЯВЯВА за влязла в законна сила присъдата на РС Пазарджик от 19.05.2008 година по НОХД № 2313/07 г. по описа му. Определението не подлежи на обжалване.
 
43 ЧНД No 510/2008, III състав Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК С.Й.Й.,
В.П.П.
Председател и докладчик: И.А.Д.  Определение от 03.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изменение мярките за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемите С.Й.Й. и В.П.П., в по-лека. Определението подлежи на обжалване пред ПАС в 3-дневен срок, като насрочва същото за 10.07.08 г. от 10 ч.
 
44 НОХД No 513/2008, I състав Гл.XI. Пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл.354а, 354б и чл.354в, ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Н.Б.С. Председател и докладчик: Г.Щ.В.  Споразумение от 01.07.2008г., в законна сила от 01.07.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатото в днешното съдебно заседание споразумение между страните което е в следния смисъл:
Подсъдимият Н.Б.С. със снета самоличност се признава за виновен в това, че през месец март 2008 година в гр. Пловдив без надлежно разрешително е придобил и до 26 март 2008 година е държал с цел разпространение в себе си и в дома си високо рисково наркотично вещество "хероин" с общо нетно тегло 0,7549 грама, окомплектовано в топче от станиол и в ъгъл от полиетиленова торбичка със съдържание на наркотично действащ активен компонент съответно в станиоловото топче 6,2 тегловни процента и в ъгъл от полиетиленовата торбичка 23,2 тегловни процента ДАМ на обща стойност 49,93 лева, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив" престъпление по чл. 354 А ал. 2 т. 4 във връзка с ал. 1 и чл. 29 ал. 1 б. А и Б НК, за което деяние му ОПРЕДЕЛЯ наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 47 ал. 1 б. "б" ЗИН ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият "СТРОГ" първоначален режим на изтърпяване на наказанието.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 354 А ал. 6 НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство описано в приемно-приемателен-предавателен протокол № 12256 от 25.04.2008 година приложен към ДП № 414/08 г. по описа на РПУ Пазарджик.
ОСЪЖДА подсъдимият със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 160 лева за експертизи.
С оглед на събраните по делото данни, че подсъдимият С. е извършил настоящето престъпление в изпитателния срок, който му е бил определен по делото от УПО то ще следва на основание чл. 383 ал. 2 НПК във връзка с чл. 442 НПК и чл. 70 ал. 7 НК ще следва да се постанови отделно определение с което той да изтърпи и изпитателният срок който е в размер на СЕДЕМ месеца и ДВАДЕСЕТ И ПЕТ дни.
С оглед на горното и на основание чл. 306 ал. 1 т. 3 НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПОСТАНОВЯВА подс. Н.Б.С. със снета самоличност да изтърпи и наказанието от СЕДЕМ месеца и ДВАДЕСЕТ И ПЕТ дни определено му като изпитателен срок по УПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта досежно постигнатото споразумение между страните не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта досежно чл. 306 ал. 1 т. 3 НПК подлежи на обжалване с частна жалба по реда на глава 21 НПК.
45 НОХД No 519/2008, I състав Гл.II. Отвличане на лица - чл.142 ал.4 и чл.156 ал.2 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК В.Д.Д. Председател и докладчик: И.Б.П.  Споразумение от 02.07.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, съгласно което подс. В.Д.Д.българин, бълг.гр., неосъждан, със средно образование, женен, заварчик към "Пътнически превози"ЕООД Пловдив, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2001г. около 11.00ч. в с.Варвара, Пазарджишка област, на жп гара "Варвара" в съучастие, като съизвършител с три неизвестни лица е отвлякъл Т. Д. Ч. - дежурен стрелочник на гарата и противозаконно го е лишил от свобода, като деянието е извършено от повече от две лица, поради което и на чл. 142 ал. ІІ т. 2 във вр. с ал. І, във вр. с чл. 2 ал. І от НК и чл. 55 ал. І т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66 ал. І от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
Възпитателната работа с условно осъдения Д. се възлага на Наблюдателната комисия при Общината град Септември.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът намира, че производството по делото следва да се прекрати на основание чл. 24 ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 519/2008г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд.
46 ВЧНД No 523/2008, II състав ВЧНД В.С.В. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Докладчик: И.А.Д.  Определение от 09.07.2008г.
Потвърждава
 
47 ЧНД No 531/2008, IV състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОДП ПАЗАРДЖИК С.И.И. Председател и докладчик: К.С.С.  Протокол от 04.07.2008г., в законна сила от 04.07.2008г.
разпита бе проведен на 04 07 08 г. м/у 13.30 14.30 ч.
 
48 ВЧНД No 532/2008, V състав ВЧНД М.Б.Г.   Докладчик: К.Л.П.  Определение от 07.07.2008г.
Прекратява делото и връща жалбата на М.Б.Г. на Велинградския районен съд - за произнасяне по същество или изпращане на прокурора, съгласно мотивите на настоящото определение.
 
49 ВЧНД No 533/2008, IV състав ВЧНД К.Б.Д.   Докладчик: К.С.С.  Определение от 08.07.2008г.
Потвърждава
ПОТВЪРЖДАВА определение от 17.06.2008г , постановено по чнд № 1166/2008г на П