Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Юли 2008г. - Граждански съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за съдебни актове
за периода от 01.07.2008г. до 31.07.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 596/2007, II състав Облигационни искове И НОВАЛИС ЕООД Т.Г.П.,
М.Т.П.
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 14.07.2008г.
ОСЪЖДА " И НОВАЛИС " ЕООД гр. ПЛОВДИВ да з а п л а т и по сметка на НАП - Териториално поделение Велинград такса в размер *****лв., а по сметка на Окръжен съд Пазарджик - сумата * лв. - такса за вписване.
НАЛАГА ВЪЗБРАНА върху втори жилищен етаж с площ * кв.м от двуетажна жилищна сграда, представляваща западната половина на къща-двойник, построена въз основа отстъпено право на строеж върху държавна земя - върху парцел * - запад в кв.* по плана на Велинград,
при съседи: улица, парцел*, парцел *I, описан в нот.акт .. на Велинградски районен съдия Н.Д.
за заплащане на разноските по прехвърляне на имота
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, препис от която да се изпрати на съдията по вписванията при Велинградски районен съд.
ДАВА 6 - МЕСЕЧЕН СРОК на " И НОВАЛИС " ЕООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление в гр. П. бул. " С. П., представлявано от управителя Н. М.Г. за вписване на решението след влизането му в законна сила
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 596/ 2007 год. по описа на ПОС по отношение втората ответница М.Т.П. ЕГН ********** ***.
Решението в тази му част има характер на определение и подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив с частна жалба в 7-дневен срок, считано от датата на съобщението за изготвяне на решението до страните.
Препис от решението да се изпрати на Служба по вписванията при Велинградски районен съд за изпълнение на нареждането за вписване на възбраната.
Препис от влязлото в сила решение да не се издава, докато " И НОВАЛИС " ЕООД гр. П. със седалище и адрес на управление в гр.П. бул. С. П. представлявано от управителя Н.М. Г.не докаже, че е платило разноските по прехвърляне на имота, данъците и другите публични задължения на праводателя му към държавата и към общината по местожителството на праводателя. 
2 Гражданско дело No 612/2007, II състав Облигационни искове АДМ ЕООД Б.Г.Б.,
Л.Ц.Б.,
Ц.Х.М.,
И.Н.М.
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 24.07.2008г.
По предявения от "АДМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В. ул."С.П., представлявано от управителя С.Г. против Б.Г.Б. с ЕГН ********** и Л.Ц.Б. с ЕГН ********** *** и Ц.Х.М. с ЕГН ********** и И.Н.М. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.135 от ЗЗД ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА по отношение на ищеца, сделката, оформена с Нотариален акт №*, нотариус Г.Х. по силата на която Б.Г.Б. с ЕГН ********** и Л.Ц.Б. с ЕГН ********** *** са прехвърлили чрез замяна на Ц.Х.М. с ЕГН ********** и И.Н.М. с ЕГН ********** ***, една трета идеална част от дворно място от *кв.м. - по приложената скица и с площ от *кв.м. - по документи за собственост, образуващо *, с приложена регулация от кв. по плана на гр. В при граници на имота: по скица - от изток - имот . ..
На основание чл.156 ал.2 от ГПК признава, че представената като доказателство "разписка" с нотариална заверка от 23.05.2006г. е неистински документ и го изключва като доказателство.
ОСЪЖДА Б.Г.Б. с ЕГН ********** и Л.Ц.Б. с ЕГН ********** *** и Ц.Х.М. с ЕГН ********** и И.Н.М. с ЕГН ********** *** да заплатят на "АДМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В..представлявано от управителя С.Г., направените разноски по делото в размер на *лв.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
3 Гражданско дело (В) No 748/2007, I състав Жалби М.В.А.,
Е.В.А.
В.Г.А.,
С.Д.И.,
В.Д.Д.,
С.Д.А.,
М.А.А.,
Д.П.Б.,
М.Б.Т.,
Х.Г.А.,
М.Г.Ч.,
Д.П.Ф.,
В.П.А.,
М.В.А.,
П.А.Д.,
Н.П.Б.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 09.07.2008г.
ДОПЪЛВА решение № 244/02.04.2008 година постановено по В гр.дело № 748/2007 година на Пазарджишкия окръжен съд,като ОСЪЖДА М.В.А. и Е.В.А. *** със съдебен адрес С.ул.* адвокат В.П.Н. ,да заплатят на В.Г.А.,П.А.Д. и Н.П.Б. направените разноски за въззивната инстанция в размер на * лв. адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба.

 
4 Гражданско дело (В) No 777/2007, IV състав Жалби С.И.Д. С.И.Д. Председател: С.А.К.
Докладчик: К.С.П. 
Решение от 30.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението от 23.05.2007г., постановено по гр.д.№524/2006г. по описа на Пещерския районен съд.
ОСЪЖДА С.И.Д. с ЕГН ********** *** Б да заплати на С.И.Д. с ЕГН ********** *** Б направените разноски по делото в размер на *лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.
Оставя в сила решението
 
5 Гражданско дело No 934/2007, II състав Облигационни искове Л.М.Т. Г.М.Г. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 28.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.М.Т. с ЕГН ********** *** против Г.М.Г. с ЕГН ********** ***, ул. "В., с назначен представител по чл.50 ал.2 от ГПК - адв. Е.Б. ПАК иск за сумата от*лв.,представляваща неизпълнение по договор за покупко-продажба на недвижим имот, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба - като НЕОСНОВАТЕЛЕН.


Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.


 
6 Гражданско дело No 1027/2007, II състав Други дела Л.Г.Т. И.Т.К.,
Д.И.К.
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 29.07.2008г.
По предявения от Л.Г.Т. ***, с ЕГН ********** против И.Т.К. ***, с ЕГН ********** и Д.И.К. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.209 ал.3 от ГПК /отм./ прогласява нищожността на Решение №643/12.11.2007г., постановено по гр.д.№638/2007г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, с което са ОТМЕНЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, извършени по изп.д.№ 192/2005 г. по описа на СИС при РС Пазарджик.
ОСЪЖДА И.Т.К. ***, с ЕГН ********** и Д.И.К. ***, с ЕГН ********** да заплатят на Л.Г.Т. ***, с ЕГН ********** направените разноски по делото в размер на* лв.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
7 Гражданско дело (В) No 1057/2007, I състав Жалби НИКО ЕООД ДДС РОДОПИ ГР БАТАК Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Определение от 09.07.2008г.
ОСЪЖДА Държавна дивечовъдна станция "Родопи", м."Снежанка" - гр.Батак, представлявана от директора К.А. Г., БУЛСТАТ 822116086-Ю, дан.№ 1022862, да заплати на "Нико"ЕООД със седалище и адрес на управление гр.П, ул."К. В." № 79А, представлявано от управителя Н.Т.С., чрез адв.М.М.от АК-Пазарджик, деловодни разноски по компенсация в размер на * лв.,, като за разликата до претендираните *лв. ОТХВЪРЛЯ молбата като неоснователна.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВКС.
 
8 Гражданско дело (В) No 1164/2007, I състав Жалби ЕКОФРУТ КИК ООД ФУРАЖИ ДЖОРДАН АД,
В.С.Ч.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 02.07.2008г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 102/30.10.2007 г., постановено по гр.д. № 285/2007 г. по описа на Пещерския районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска, предявен от "Фуражи Джордан" АД със седалище и адрес на управление гр.П., ул."С" № ,представлявано от изп. директор Й.Ц.И. против В.С.Ч. *** и "Екофрут КиК"ООД със седалище и адрес на управление гр.П, ул."Т, представлявано от управителя К.С.К., за приемане за установено, че "Фуражи Джордан" АД е собственик на *, с искане да бъдат осъдени ответниците да отстъпят собствеността и предадат владението на ищеца върху тези имоти, както и иска за частична отмяна на н.а. №* . на нотариус Г.К.спрямо имотите, описани в т.1, т.2 и т.6 от акта, по силата на който В.Ч. е признат за собственик по давностно владение на посочените бунгала и е осъдил ответниците да заплатят на ищеца разноски.
ОСЪЖДА "Фуражи Джордан" АД със седалище и адрес на управление гр.П ул."С, представлявано от изп. директор Й.Ц.И. да заплати на "Екофрут КиК"ООД със седалище и адрес на управление гр.П, ул.", представлявано от управителя К.С.К., деловодни разноски в размер на*лв./, а по сметка на Пазарджишкия окръжен съд - ДТ в размер на * лв./четиридесет и три лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от съобщението пред ВКС.

 
9 Гражданско дело No 19/2008, II състав Облигационни искове ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПАЗАРДЖИК С.Н.С.,
Д.Г.С.
Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 21.07.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 188 от ГПК ( отм. ) Пазарджишкия окръжен съдР Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ исковете на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик , пл. "С. , представлявана от директора на службата В.С.Н. против С.Н.С. ***,ЕГН ********** и против Д.Г.С. *** , ЕГН ********** за заплащане на сумата *лв.,ведно със законната лихва , считано от 21. 04. 2005г. до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Окръжна следствена служба гр. Пазарджик , пл. "Съединение" № 2 , представлявана от директора на службата В.С.Н. да заплати в полза на Д.Г.С. *** , ЕГН ********** сумата*. , представляваща сторени разноски по делото .


Решението подлежи на въззивно обжалване в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 
10 Гражданско дело No 35/2008, II състав Други дела П.Т.Ц. В.П.М. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 19.08.2008г.
По иска, предявен от П.Т.Ц. с ЕГН ********** *** против В.П.М. с ЕГН ********** ***, поставя под ограничено запрещение В.П.М..
След влизане на решението в сила заверен препис от същото да се изпрати до Община гр.Велинград - Органа по настойничеството, за учредяване на попечителство на В.П.М., както и на служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област Пазарджик.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски Апелативен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
11 Гражданско дело (В) No 265/2008, IV състав Жалби Е.Г.П.,
С.Т.А.,
М.Е.П.,
Д.А.П.,
Д.А.П.,
К.В.П.,
В.Г.К.
Е.Т.А. Председател: С.А.К.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 08.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 60/30.07.2007 г., постановено по гражд. дело № 360/2005 г. по описа на Пещерския районен съд, в частта, в която е прието за установено по отношение на М.Е.П., В.Г.К., Е.Г.П., Д.А.П., Д.А.П. и К.В.П., че правото на собственост към момента на внасяне на земите в ТКЗС на нива в м. "Полетния чарк", при съседи :* е принадлежало на наследодателя на ищците С.Т.А. и Е.Т.А. - *., починал на *., вместо което ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Т.А., ЕГН ********** и Е.Т. Аризанова, ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ за приемане за установено по отношение на М.Е.П.,***, В.Г.К.,***, Е.Г.П.,***, Д.А.П., ЕГН **********,***, Д.А.П., ЕГН **********,*** и К.В.П., ЕГН **********,***, че към момента на включване на земите в ТКЗС Т. Н.А.,***, . е бил собственик на недвижим имот - нива от 1 дка в м. "Полетния чарк", при съседи :*
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните.


 
12 Гражданско дело (В) No 278/2008, II състав Частни жалби М.С.Б.,
К.Г.Б.
Р.С.Й. Докладчик: К.С.П.  Определение от 17.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението от 18.02.2008г., постановено по гр.д. №569/2008г. по описа на Велинградския районен съд, с което е допуснато предварително изпълнение на съдебно решение №1/09.01.2008г., постановено по гр.д. №569/2008г. по описа на ВРС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
По молбата на Р. Славчева Й. с ЕГН ********** *** - ОТКАЗВА предварително изпълнение на съдебно решение №1/09.01.2008г., постановено по гр.д. №569/2008г. по описа на ВРС.
Определението не подлежи на обжалване.
Отмeня
 
13 Гражданско дело (В) No 298/2008, I състав Жалби БИОВЕТ АД ПЕЩЕРА В.К.Р. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение (второ) от 10.07.2008г.
ДОПЪЛВА решение № 352/21.05.2008 година постановено по В гр.дело № 298/2008 година на Пазарджишкия окръжен съд,като ОСЪЖДА "Биовет"АД гр.Пещера да заплати на В.К.Р. *** и направените разноски за въззивната инстанция в размер на * лв. адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба.


 
14 Гражданско дело (В) No 318/2008, IV състав Жалби А.В.Ш.,
П.А.Ш.,
Ю.В.Ш.,
Н.П.Ш.
З.И.П.,
В.Г.П.,
Г.Т.И.,
Н.Т.И.,
М.К.И.,
Г.И.Г.
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 31.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №857/2006г., постановено по гр.д.№35/2006г. по описа на Пазарджишки районен съд.
ОСЪЖДА А.В.Ш. , П.А.Ш., Ю.В.Ш. и Н.П.Ш.,*** да заплатят на З.И.П., ЕГН ********** ***, В.Г.П., ЕГН **********,***, Г.Т.И., ЕГН ********** ***, Н.Т.И., ЕГН **********,***, М.К.И., ЕГН **********, и Г.И.Г., ЕГН **********,***, всичките със съдебен адрес в гр.П, ул."Ц.Кантора №13, адвокат В. Ц. К. направените разноски по делото в размер на *лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

Оставя в сила решението
 
15 Гражданско дело (В) No 327/2008, IV състав Жалби ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПАЗАРДЖИК   Докладчик: Б.А.И.  Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на "ТД на НАП" гр.Пазарджик представлявано от Г.Т.-.директор и "Сортови семена"АД гр.Пазарджик чрез пълномощника адв.Е.Т. от АК гр.Пловдив против действието на ДСИ при районен съд гр.Пещера по изп.д.№Ч20/05.05.05г. по описа на СИС при РС гр.Пещера изразяващо се в издаване на постановление за възлагане на недвижим имот от 17.01.2008г.
Връща изпълнителното дело на ДСИ при РС гр.Пещера за продължаване на изпълнените действия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
16 Гражданско дело No 341/2008, II състав Облигационни искове З.Н.П. А.А.Г. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 25.07.2008г.
ОСЪЖДА А.А.Г. ***, ул. "Б. да заплати на З.Н.П. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес - гр. Пазарджик, ул. "Х.- адв. С. П. сумата от* лв., представляваща обезщетение за ползване на имот: самостоятелен търговски обект /ресторант/, находящ се в гр. В., построена в УПИ, означен като парцел * по плана на града - за периода*., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба - 15.02.2007г. - до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски в размер на * лв., като иска за разликата от* лв. до *лв. - като неоснователен - ОТХВЪРЛЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
17 Гражданско дело (В) No 353/2008, IV състав Жалби Д.С.Б.,
Б.С.Б.
Н.К.П.,
М.Г.А.
Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 6 от 20.02.2008 година, постановено по гр. Дело № 163/2007 година по описа на Районен съд -Пещера в частите, с които е отхвърлен иска на Д.С.Б. ***, П. област, ул. "Т, ЕГН ********** против Н.К.П. и М.Г.А.,***, П област, за приемане за установено по отношение на ответниците, че Д.С.Б. *** дворно място, при граници и съседи: *- собственост на Н.К.П. и М.Г.А. към момента на влизане в сила на действащия регулационен план на село Бяга от 1969 година, както и в частта, с която е осъден Д.С.Б. да заплати на Н.К.П. и М.Г.А. направените от тях разноски по делото в размер на* лева, от които * лева -адвокатско възнаграждение и *лева - разноски за вещо лице, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.К.П. и М.Г.А.,***, П. област, че дворно място с площ от 1,8 квадратни метра с триъгълна форма , очертано по скицата на вещото лице -Г,неразделна част от настоящото решение със зелена и черни линни , при граници и съседи, неправилно е заснето и посочено като част от имот пл. * по плана на село Б, собственост на Н.К.П. и М.Г.А., вместо като част от имот пл. № 545 в кв. 53, притежаван от ищеца в съсобственост, при изработването на кадастралния план на село Б от 1967 година.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
ОСЪЖДА Д.С.Б. ***, П област, ул. "Т, ЕГН ********** да заплати на Н.К.П. и М.Г.А.,***, П област част от направените по делото разноски пред двете инстанции, изчислени по компенсация, в размер на 162 / сто шестдесет и два/ лева.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба, подадена от Б.С.Б. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по нея.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС с касационна жалба в едномесечен срок от връчването му на страните, а частта, имаща характер на определение, отнасяща се до въззивната жалба на Б.Б. - в едноседмичен срок от връчването му с частна жалба.


 
18 Гражданско дело No 355/2008, II състав Други дела М.Д.П. А.Д.Ш.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 338 от ГПК , чл. 5 ал. ІІ от ЗЛС,чл. 109 ал. ІІ , чл. 110, чл. 112 и чл.128 ал. ІІІ от СК Пазарджишкия Окръжен съд


Р Е Ш И :


ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ лицето А.Д.Ш. ***, ЕГН **********.
След влизане в сила на съдебното решение, препис от него да се изпрати на органа по настойничество и попечителство при Община С за учредяване на настойничество.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - гр. Пловдив.

Препис от решението да се връчи на страните и да се обяви в регистъра на съдебните решения .

 
19 Гражданско дело (В) No 373/2008, III състав Жалби И.Д.Т. В.Д.З. Председател: М.П.Т.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 17.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15/05.03.2008 г., постановено по гражд. дело № 104/2007 г. по описа на Пещерския районен съд, в частта му, в която е определен начин на реално ползване на дворно място в на гр. П, целият с площ от* кв.м., съгласно вариант № ІІ от депозираното по делото заключение на съдебнотехническата експертиза, а именно - за ищцата реално ползване, оцветено на скицата в червено от * кв.м., на ответника - * кв.м., оцветено на скицата в синьо и общо ползване от двете страни с площ от* кв.м., оцветени в жълто на скицата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
20 Гражданско дело (В) No 375/2008, IV състав Жалби Е.Н.С. Р.В.С.,
Г.Л.С.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 08.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87 от 29.01.08г. постановено по гр.д.№685/06г. по описа на Пазарджишкия районен съд.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС от получаване на съобщението за изготвянето му..


 
21 Гражданско дело (В) No 398/2008, I състав Жалби Ф.М.А.,
Ф.М.М.,
А.И.О.,
Д.М.И.,
С.М.А.,
Ф.Н.Ш.,
Ф.Н.И.,
С.Н.А.,
А.М.М.
А.С.А. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 /22.02.2008 година ,постановено по гр.дело № 62/2007 година по описа на Велинградския районен съд.
ОСЪЖДА Ф.М.А. , Ф.М.М. ,А.И.О. , Д.М.И. , С.М.А.,Ф.Н.Ш., Ф.Н.И. ,С.Н.А.,А.М. *** да заплатят на А. САЛИХОВ А. *** направените разноски за въззивната инстанция в размер на*лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба.


 
22 Гражданско дело No 407/2008, II състав Други дела С.С.М. В.Т.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 04.08.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 338 от ГПК , чл. 5 ал. ІІ от ЗЛС,чл. 109 ал. ІІ , чл. 110, чл. 112 и чл.128 ал. ІІІ от СК Пазарджишкия Окръжен съд


Р Е Ш И :


ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ лицето В.Т.М. *** , ЕГН ********** .
След влизане в сила на съдебното решение, препис от него да се изпрати на органа по настойничество и попечителство при Община Пазарджик за учредяване на настойничество.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - гр. Пловдив.

Препис от решението да се връчи на страните и да се обяви в регистъра на съдебните решения .


 
23 Гражданско дело (В) No 418/2008, II състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК С.Г.Г.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Докладчик: К.С.П.  Определение от 17.07.2008г.
Прекратява производството по В.гр.д. №418/2008г. по описа на Пазарджишки окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
Прекратява делото
 
24 Гражданско дело (В) No 421/2008, I състав Жалби Н.П.Н. КМЕТСТВО СЕЛО ЛЕВСКИ Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 01.07.2008г.
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53/12.05.2005 г., постановено по гр.д № 46/2005 г. по описа на Панагюрския районен съд.
ОСЪЖДА Н.П.Н. с ЕГН ********** ***, общ.П, обл.Пазарджишка, да заплати на Кметство - с.Л представлявано от кмета С.Д. М., деловодни разноски в размер на*лв./четиристотин и петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от съобщението пред ВКС.

 
25 Гражданско дело (В) No 431/2008, I състав Жалби А.К.К.,
Т.Т.К.
Д.Г.К.,
Щ.С.К.,
Г.С.К.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32/31.03.2008 година постановено по гр.дело № 457/2007 година на Пещерския районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба.


 
26 Гражданско дело (В) No 435/2008, III състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Д.Л.М. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 14.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение на Пазарджишки районен съд № 853 от 18.07.2006 година,с което по иска на Д.М. *** е прието за установено по отношение на ответника,че част от имота на ищцата ,представляващ по плана на гр.П с площ от 10,48 кв.м. неправилно е заснета като част от ,собственост на ответника,като ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Л.М. *** против Община П, за установяване,че към момента на одобряване на плана от * година М. ***. ,които неправилно са заснети като част от имот * - собственост на Общината,поради грешка в кадастъра и което място представлява мястото върху което е разположена пристройката към жилищната сграда в имот пл.*
Осъжда Д.М. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на*лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.


 
27 Гражданско дело (В) No 437/2008, IV състав Жалби Н.Д.С. М.Й.М. Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯВА решение №27 от 03.04.2008г. постановено по гр.д.№692/07г. по описа на Районен съд-гр.Пещера, в частта с която е осъден Николай Д.С. *** да заплати на М. Й.М. *** сумата от*лв.-обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от 15.09.07г. до окончателното ,вместо което постановява
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от М. Й.М. *** против Николай Д.С. *** за заплащане на сумата в р-р на *лв.-обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от 15.09.07г. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА М. Й.М. *** да заплати на Николай Д.С. *** съдебно деловодни разноски общо в р-р на 256,89лв. от които адвокатски хонорар в р-р на *лв. и сумата в р-р на*лв. -Д.Т. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВКС гр.София

 
28 Гражданско дело (В) No 441/2008, I състав Жалби ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И.М.М.,
И.М.М.,
А.М.М.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 04.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 98/14.04.2008 година постановено по гр.дело № 399/2007 година по описа на Велинградския районен съд като процесуално недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба.

 
29 Гражданско дело (В) No 442/2008, III състав Жалби Ш.А.М. А.С.М.,
Ш.С.М.,
З.С.Т.,
А.Н.С.,
А.А.Г.,
Ф.С.Т.,
К.А.М.,
А.А.К.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 11.07.2008г.
Водим от горното и на основание чл.208 ал.1 от ГПК(отм), Пазарджишкият окръжен съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА първоинстанционно решение №191 от 28.06. 2006г., на Велинградски районен съд, постановено по гр.д.№59/2006г. В ЧАСТТА С КОЯТО е прието за установено по отношение на ответника Ш. А. ***, че наследодателят на ищците А.С.М., Ш.С.М., З.С.Т., А.Н.С., А.А.Г. и Ф.С. ***, а именно С. М. С., бивш жител ***, починал на 01.07.1961г., е бил собственик към момента на образуване на ТКЗС, на ливада в землището на гр.Сърница, в местността "Старите хармани" с площ от*нива и / при граници и съседи- от изток и запад-дерета,от юг-път и от север-н-ци А., както и в частта с която са присъдени и съдебни разноски в полза на ищците, платими от ответника Ш. М. в размер на*лв.

ОСЪЖДА Ш.А. ***, с ЕГН-********** да заплати в полза на А.Н.С., ЕГН-**********,*** сумата от *лв /седем лева и петдесет стотинки/ представляваща направените от тази страна съдебни разноски за касационната инстанция.
Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

Председател: Членове:1. 2.


 
30 Гражданско дело (В) No 443/2008, III състав Жалби ВИНТЕХПРОМ АД В.Р.И. Председател: М.П.Т.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 02.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 247/13.03.2008 г., постановено по гражд. дело № 1360/2007 г. по описа на Пазарджишкия районен съд, в частта, в която са уважени предявените от В.Р.И. против "Винтехпром"АД, представлявано от изпълнителния директор К.Ч. искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1-3 от КТ.
ОСЪЖДА "Винтехпром"АД, представлявано от изпълнителния директор К.Ч.,***, да заплати на В.Р.И.,*** сумата от 120 ( сто и двадесет ) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Гражданско дело No 449/2008, II състав Допускане на обезпечение ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК АД К.А.Р.ИСИМО ООД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 07.07.2008г.
ОТМЕНЯ служебно наложеното обезпечение на бъдещ иск по молба на "Заводски строежи - ПС " АД гр. Пазарджик със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик ул. " Е,, представлявано от изп. директор Н.Т. против " К.А.Р.исимо " ООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление в гр. П ул. " С, представлявано от управителите Т.В. и Т.В. за сумата*лв. с определение № 247/23.05.2008 год. и заповед от 23.05.2008 год. по гр.д. № 449/2008 год. по описа на съда.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

 
32 Гражданско дело (В) No 450/2008, III състав Жалби Т.Б.К.,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 09.07.2008г.
С оглед на изложеното и на основание чл.208 ал.1 от ГПК(отм), във връзка с §2 ал.1 от ПЗР на ГПК(нов), Пазарджишкият окръжен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ първоинстанционно решение №199 от 04.03.2008г. на Пазарджишки районен съд постановено по гр.д.№2701/2007г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА С КОЯТО е отхвърлен иска на Т.Б.К., ЕГН-********** *** (Христо Милево), област Пловдив, ул."О. против Прокуратурата на Република България, представлявана от Главния прокурор Б.В.,*** за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконно повдигнато и поддържано обвинение за извършено престъпление по чл.212 ал.1 от НК във връзка с чл.26 ал.1 от НК ,за което е била оправдана с влязла в сила присъда на Пазарджишки районен съд №648/08.11.2006г. по НОХД №1088/2006г., потвърдена с решение №394 от 02.10.2007г. на Пазарджишки окръжен съд по ВНОХД №1390/2006г., за разликата над уважените *лв и до размера на *лв или за сумата от*лв , КАКТО И В ЧАСТТА, с която ищцата Т.Б.К., е осъдена да заплати държавна такса от*лв, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Главния Прокурор Б.В. ДА ЗАПЛАТИ в полза на Т.Б.К., ЕГН-********** *** (Х М), област П., ул. "О№, сумата от *лв /, представляваща разликата на уважените *лв и до размера на *лв лева/, като обезщетение за претърпени от същата неимуществени вреди от незаконно повдигнато и поддържано обвинение за извършено престъпление по чл.212 ал.1 от НК във връзка с чл.26 ал.1 от НК ,за което е била оправдана с влязла в сила присъда на Пазарджишки районен съд №648/08.11.2006г. по НОХД №1088/2006г., потвърдена с решение №394 от 02.10.2007г. на Пазарджишки окръжен съд по ВНОХД №1390/2006г., ведно със законната лихва върху сумата от *лв, считано от 02.10.2007г. и до окончателното й изплащане.
Оставя в сила първоинстанционно решение №199 от 04.03. 2008г. на Пазарджишки районен съд постановено по гр.д.№2701/ 2007г. по описа на същия съд, в частта с която е уважена исковата претенция за обезщетение в размер на *лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.10.2007г. и до окончателното й изплащане, както и в частта с която е отхвърлена исковата претенция за обезщетение за разликата над 2500лв и до претендираните с исковата молба *лв.
Осъжда ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Главния Прокурор Б.В. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 15лв (петнадесет лева).
Решението не подлежи на касационно обжалване.

Председател: Членове:1. 2.


 
33 Гражданско дело (В) No 451/2008, I състав Жалби А.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - ПЕЩЕРА,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 04.07.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение №155 от 10.12.2007г. постановено по гр.д.№293/2007г. по описа на Пещерския РС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
34 Гражданско дело (В) No 454/2008, III състав Жалби Е.С.К.,
К.Т.К.,
АГРОТЕХИМПЕКС ЕООД,
В.А.П.,
И.Т.К.,
В.С.Б.,
С.Г.Х.,
К.Т.Г.,
Д.С.Г.
В.А.Б.,
ШАРКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ- 5 ООД,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
И.В.П.,
С.М.Д.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 02.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение от 21.02.2008г., постановено по гр.д.№ 1295/2004 г., на Пазарджишкия районен съд в частта, с която ответниците са осъдени да заплатят солидарно на ищците сторените по делото разноски в размер на 490 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 
35 Гражданско дело (В) No 469/2008, IV състав Жалби А.Г.А. Б.С.А. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 03.04.2008 година, постановено по гр. Дело № 2098/2007 година по описа на Районен съд -Пазарджик в обжалваната част, с която Б.С.А., ЕГН ********** *** е осъдена да заплаща на непълнолетния си син Николай Александров А., роден на 03.12.1991 година лично и със съгласието на неговия баща и законен представител А.Г.А., ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 80 лева, считано от влизане на решението в сила до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на същата.
Решението е окончателно

 
36 Гражданско дело (В) No 471/2008, III състав Жалби Н.Г.П. Н.И.Г. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 02.07.2008г.

Водим от горното и на основание чл.208 ал.1 от ГПК(отм), във връзка с §2 ал.1 от ПЗР на ГПК(нов), Пазарджишкият окръжен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ първоинстанционно решение № 408 от 18.04.2008г. на Пазарджишки районен съд, постановено по гр.д.№45/2008г. по описа на същия съд, в частта с която е отхвърлена претенцията на Н.Г.П. ***, ЕГН-********** против Н.И.Г. ***, с ЕГН-**********, предявена като частичен иск с правно основание в чл.59 от ЗЗД за разликата над уважените от съда *лв за времето от 09.04.2003г. и до 20.05.2003г., и до претендирания с исковата молба размер от*лв и за периода от 20.05.2003г. до 05.02.2007г. или за сумата от*лв., представляваща обезщетение за неоснователно ползване от страна на ответника на процесната движима вещ-метален павилион, ведно със законната лихва върху същата, считано от 05.02.2007г. до окончателното й изплащане, в частта с която е отхвърлен иска на ищцата Н. Г. П. против Н. И. Г. по чл.86 от ЗЗД за заплащане на сумата от *лв, представляваща част от мораторната лихва за дължимите от ответника суми след получаване на поканата-от 20.04.2005г. до датата на завеждане на исковата молба-05.02.2007г., както и в частта с която ищцата Н.Г.П. е осъдена да заплати в полза на ответника Н.И.Г. направените по делото разноски съобразно уважената и отхвърлената част в размер на*лв., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Н.И.Г. ***, с ЕГН-**********, да заплати в полза на Н.Г.П. ***, ЕГН-********** следните суми: ****
В останалата част, с която частично е уважена претенция на ищцата Н.Г.П. против Н.И.Г. по чл.59 от ЗЗД, първоинстанционното решение №408 от 18.04.2008г. на Пазарджишки районен съд, постановено по гр.д. №45/2008г. по описа на същия съд, е влязло в законна сила като необжалвано
Решението не подлежи на касационно обжалване.

Председател: Членове:1. 2.


 
37 Гражданско дело (В) No 474/2008, IV състав Жалби А.С.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ВЕЛИНГРАД,
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Председател: С.А.К.
Докладчик: К.Г.Н. 
Решение от 15.07.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 208 ал. І от ГПК ( отм. ) Пазарджишкия окръжен съдР Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/ 14. 03. 2008г. на районен съд Велинград ,постановено по гр. д. № 330/ 2007г. по описа на същия съд, с което е отхвърлен, като неоснователен иска на А.С.С. *** , обл. Пазарджик , ул."Христо Ботев " № 2 , ЕГН ********** против Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Велинград ,с правно основание чл. 11 ал. ІІ от ЗСПЗЗ, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .


Решението е окончателно .

 
38 Гражданско дело (В) No 478/2008, IV състав Жалби Г.С.П.,
Т.П.П.
  Докладчик: Б.А.И.  Определение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г. ***. и Т. П.П. *** против действията на СИ при РС Велинград относно насочване изпълнението върху имущество ,чрез извършването на опис на МПС-та и движими вещи собственост на длъжника по изп.д.№172/07г. по описа на СИС при РС гр.Велинград ,като прекратява производството по делото .
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред АС гр.Пловдив .


 
39 Гражданско дело (В) No 479/2008, IV състав Частни жалби К.Г.Н.   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 03.07.2008г.
Отменя определение на Пещерския районен съд №42/08г. с което е прекратено производството по гр.д.№411/07г. по описа на същия съд.
Връща делото на РС гр.Пещера за внасянето в открито.с.з. и произнасяне по подадената искова молба.
Определението не подлежи на обжалване


 
40 Гражданско дело (В) No 480/2008, IV състав Жалби Д.А.С. КОЛОРИТ ГРУП ЕООД,
С.А.Х.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 08.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №22 от 14.03.08г. постановено по гр.д.№838/07г. по описа на Пещерския районен съд.
Осъжда Д. А.С. *** да заплати съдебно-деловодни разноски в полза на "Колорит -Груп"ЕООД гр.П.,ул."С. с управител П.Д. адв.хонорар на адв.Г.П. в р-р на*лв. ,а в полза на С.А.Х. *** адв. хонорар на адв.Църцаров в р-р на *лв.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС от получаване на съобщението за изготвянето му..

 
41 Гражданско дело (В) No 485/2008, I състав Жалби БАЕВ ЕООД ПРО ЛЕГО ООД Докладчик: А.Г.П.  Определение от 09.07.2008г.
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Б."ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В., ул."А.И. № против действие на държавния съдебен изпълнител по изп.д. № 485/2008 г. по описа на ДСИ при РС-Велинград, състоящо се в обявяване на публична продан, извършено на 21.04.2008 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 485/2008 г. по описа на ПОС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлАС в едноседмичен срок от получаването на съобщението за изготвянето му.

 
42 Гражданско дело (В) No 486/2008, I състав Жалби ПЕТЪР СЛАВЧЕВ-СЛАВИНА ЕТ А.Г.М.,
Т.Д.М.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 07.07.2008г.
ОТМЕНЯВА изпълнителните действия на държавния съдия изпълнител по изп.дело № 1013/2005 година ,ІІ район на Районен съд гр.Пазарджик а именно:протокол за обявяване на публична продан от 24.10.2005 година,протокол за обявяване на купувач на недвижимия имот от 28.11.2005 година ,постановление за възлагане на недвижим имот на Т.М. от 05.12.2005 година и протокол за въвод във владение от 30.01.2006 година.
Осъжда А.Г.М. ЕГН ********** *** стая да заплати на П. С. Н. *** направените разноски по делото в размер на* лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
43 Гражданско дело (В) No 488/2008, III състав Жалби А.А.П. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ Председател: М.П.Т.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 17.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100 от 18.04.2008г., постановено по гр.д.№ 666 от 2007 г., на Велинградския районен съд.
ОСЪЖДА А.А.П., ЕГН ********** ***, да залати на ОУ "Георги Бенковски", гр.Велинград, представлявано от директора Л.П.З., ЕГН **********, сума в размер на *лв., представляващи разноски в производството пред въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 
44 Гражданско дело (В) No 489/2008, II състав Частни жалби Д.К.П.   Докладчик: К.С.П.  Определение от 17.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Д.К.П. с ЕГН ********** *** против определение №90 от 09.05.2002г., постановено по гр.д. №203/2008г. по описа на Велинградския районен съд.
ОСЪЖДА Д.К.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Динко Златанов Горанов с ЕГН ********** *** направените разноски по делото в размер на * лв.
Определението не подлежи на обжалване.
Потвърждава
 
45 Гражданско дело (В) No 490/2008, IV състав Жалби А.С.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК,
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 08.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №339 от 08.04.2008 година, постановено по гр. дело №1279/2007 година по описа на РС - Пазарджик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
46 Гражданско дело (В) No 491/2008, III състав Частни жалби Т.П.К.,
И.И.К.,
К.М.К.,
К.М.К.,
Д.М.К.,
И.М.К.
АЛИДА 93 АНГЕЛ НАНОВ ЕТ,
Й.А.Н.,
Л.Й.Н.
Докладчик: Г.В.К.  Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв. Ш.Х., процесуален представител на Т.П.К., И.И.К., К.М.К., К.М.К., Д.М.К. и И.М.К.,***, срещу определение № 83/23.04.2008 г., постановено по гражд. дело № 137/2008 г. по описа на Велинградския районен съд.
Определението подлежи на обжалване с касационна частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
47 Гражданско дело (В) No 496/2008, IV състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И.К.Л. Председател: С.А.К.
Докладчик: К.Г.Н. 
Решение от 15.07.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 208 ал. І от ГПК ( отм. ) Пазарджишкия окръжен съд


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 385/ 03. 04. 2008г. на районен съд Пазарджик, постановено по гр. д. № 947/ 2007г.по описа на същия съд , с което е уважен частично иска на И.К.Л. *** , ЕГН ********** *** , представлявана от кмета на общината Тодор Попов , като е осъдена Община Пазарджик да заплати на ищцата сумата* лв. , представляваща обезщетени за вреди от непозволено увреждането , ведно със законната лихва върху тази сума , считано от датата на увреждането 06. 10. 2006г. до окончателното изплащане и сумата 123 лв. , представляваща сторени разноски по делото , като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .


Решението е окончателно .

 
48 Гражданско дело (В) No 499/2008, IV състав Жалби ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Д.И.Г.,
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ