Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Юли 2008г. - Търговски съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за съдебни актове
за периода от 01.07.2008г. до 31.07.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 956/2002, II състав Несъстоятелност КАТИХРИС-ЕКАТЕРИНА ХРИСТОСКОВА ЕТ,
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ,
ФИНАНС ФАКТОР ООД ГРАД СОФИЯ
ТРАЯНОВА ВРАТА ПК Докладчик: Н.И.Т.  Решение от 15.07.2008г.
ПОСТАНОВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕ на ПК "ТРАЯНОВА ВРАТА" гр. ВЕТРЕН със седалище и адрес на управление в гр. Ветрен, представлявана от председателя В.Н.Р., вписана по ф.д. № 196/1989 год., регистър 3, партида 31, том I , стр. 69 в търговския регистър.
Решението да се изпрати служебно на Агенция по вписванията гр. Пазарджик и да се впише в търговския регистър по партидата на кооперацията
2.


Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок, считано от датата на вписването му в търговския регистър.


 
2 Търговско дело No 122/2006, II състав Несъстоятелност АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ,
ОПТИКС АД
ЕКТРОН АД Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 01.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Агенция за държавни вземания гр. София ул. " Г.С. Раковски " № 47, представлявана от изп. директор В.П. за откриване производство по несъстоятелност на " ЕКТРОН " АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище Индустриален парк, представлявано от изп.директори Н. Г. К. и Л.И. Г. заедно и поотделно и от прокуриста В. П.,регистрирано по ф.д. № 214/1999 год. том 18 регистър 1, стр.178 партида № 1987 в търговския регистър на Пазарджишки окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ иска на " ОПТИКС " АД гр. СОФИЯ със седалище и адрес на управление в гр. С., представлявано от изп. директор И. Петров Ч. за откриване производство по несъстоятелност на " ЕКТРОН " АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище Индустриален парк, 12.
представлявано от изп. директори Н Г. К. и Л. И.Г.заедно и поотделно и от прокуриста В. С. П., регистрирано по ф.д. № 214/1999 год. том 18 регистър 1, стр. 178, партида № 1987 в търговския регистър на Пазарджишки окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА Агенция за държавни вземания гр. София ул. " Г.С.Раковски " № 47, представлявана от В.П. *** със седалище и адрес на управление в гр. С..., представлявано от изп. директор И. П.., да з а п л а т я т на " Ектрон " АД гр. Панагюрище сумата * лв - разноски по делото.
ОТМЕНЯВА определение № 20/8.02.2007 год. по търг.д. № 122/2006 год. поописа на Пазарджишки окръжен съд, с което са допълнени допуснатите предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а от ТЗ срещу длъжника " Ектрон " АД гр. Панагюрище и е назначен за временен синдик на дружеството Д. В. Б.ЕГН ********** *** хотел " П.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30-дневен срок, считано от получаване на съобщението за изготвянето му до страните.
 
3 Търговско дело No 38/2007, II състав Дела от и срещу търговци СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО,
МЮСУЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 16.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от "СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "С., представлявано от управителя Х. О.А. против "МЮСУЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - гр. В", със седалище гр. В, ул. "Р. представлявано от председателя М. К. частичен иск с правно основание чл.59 от ЗЗД за сумата от* лв., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на исковата молба - като недопустим и прекратява производството по делото.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Стефан Стамболов" №15, представлявано от управителя Х* О.А. против "МЮСУЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - гр. В. представлявано от председателя М. К. частичен иск с правно основание чл.55 ал.1 пр.1 от ЗЗД за сумата от*лв., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на исковата молба - като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ със седалище и адрес на управление гр. С., представлявано от Главен мюфтия М.Х., да заплати на "СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. С. , представлявано от управителя Х. О.А. сумата от* лв. , представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД /предявена частично от сумата*./, ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на исковата молба - 25.04.2007г. - до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото в размер на* лв.
ОСЪЖДА "СМОЛЯН ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. С.,, представлявано от управителя Х. О.А. да заплати на "МЮСУЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - гр. В., представлявано от председателя М. К., направените разноски по делото в размер на * лв.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в 14-дневен срок, а в частта, имаща характер на определение - в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
4 Търговско дело No 72/2007, II състав Несъстоятелност НАУТИКА ЕООД ЕТ ДЖУНИЕР - АНГЕЛ ДЖУРАКОВ Докладчик: К.С.П.  Решение от 21.07.2008г.
ОБЯВЯВЯ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ "НАУТИКА" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Ивайловско шосе" № 3, ЕИК 112519235 и постановява ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника.
ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на управление на длъжника - Общо събрание и управител.
ЛИШАВА длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.
ПОСТАНОВЯВА започване осребряване имуществото на длъжника, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.
Препис от решението, на основание чл. 712, ал. 2 от ТЗ да се изпрати в Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър.
Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок от вписването в търговския регистър.

 
5 Търговско дело No 72/2007, II състав Несъстоятелност НАУТИКА ЕООД ЕТ ДЖУНИЕР - АНГЕЛ ДЖУРАКОВ Председател и докладчик: К.С.П.  Определение от 22.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на ЕТ "ДЖУНИЕР - А.Д." със седалище и
адрес на управление с. Драгиново, представлявано от А.Д.,***, офис 310 - адв. Пламен Вътев - по
изготвения от синдика по реда на чл.688 ал.1 и ал.2 от ТЗ Списък №2 от
03.04.3008г. на приетите и неприети предявени вземания на кредиторите на
"Наутика" ЕООД - гр. Пазарджик - в несъстоятелност - като
НЕОСНОВАТЕЛНО.
 
6 Търговско дело No 72/2007, II състав Несъстоятелност НАУТИКА ЕООД ЕТ ДЖУНИЕР - АНГЕЛ ДЖУРАКОВ Докладчик: К.С.П.  Определение от 22.07.2008г.
ОДОБРЯВА Списък № 2, изготвен по реда на чл.688 ал.1 и ал.2 от ТЗ на приетите и неприети от синдика вземания в производството по несъстоятелност за "Наутика" ЕООД.
Препис от определението, на основание чл. 692, ал. 5 от ТЗ да се изпрати в Агенцията по вписванията за обявяване в търговския регистър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
7 Търговско дело No 14/2008, II състав Дела от и срещу търговци ВЕДОН ООД МЕДЕЯ ООД Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.07.2008г.
ОСЪЖДА "МЕДЕЯ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ч, представлявано от управителя Т.Д. да заплати на "ВЕДОН" ООД, със седалище и адрес на управление гр.П. представлявано от управителите Д. П. и В. К. - заедно и поотделно сумата от * лв., , от които * лв.- главница, произтичаща от неизпълнение по договор за изработка по фактура,** лв. - мораторна лихва, считано от 20.12.2005 г. до датата на завеждане на исковата молба - 19.02.2008г., ведно със законната лихва върху главницата считано от 19.02.2008 год. до окончателното изплащане, както и направените разноски по делото в размер на * лв.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.


 
8 Търговско дело No 31/2008, II състав Облигационни искове ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ ООД КАТЯ СИНАПОВА ЕТ Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 18.07.2008г.
О С Ъ Ж Д А ЕТ "К.С.", със седалище и адрес на управление гр. Костенец, ул. "Б, представляван от К.Г.С. да заплати на "ЛИДЕР - ТРАНСПОРТ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Х, представлявано от управителя Л. Ш., сумите от:* лв. с ДДС по фактура ., както и мораторна лихва в размер на *лв. , считано от 26.09.2007г. до датата на предявяване на исковата молба; , ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба - 19.03.2008г., до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на *лв.
Решението не подлежи на обжалване.
 
9 Търговско дело No 39/2008, II състав Дела от и срещу търговци ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД АНЖЕЛ ИНВЕСТ ООД Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 31.07.2008г.
ОСЪЖДА " АНЖЕЛ ИНВЕСТ " ООД гр. Р със седалище и адрес на управление в гр. Р, представлявано от управителя Е.А.Е. да з а п л а т и на ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД гр. С № 1, представлявано от изп. директор Х. Ц. чрез пълномощника му адв. Б.М. със съдебен адрес за призоваване в гр. П.- адв. М. сумата *, представляваща неизплатен остатък по доставка на стъклен амбалаж - буркани, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска - 11.04.2008 год. до окончателното й плащане; сумата* / - лихва за забава за периода от датата след издаване на всяка отделна фактура до датата на завеждане на иска - 11.04.2008 год., като до претендирания размер * лв. ОТХВЪРЛЯ иска, като НЕОСНОВАТЕЛЕН, както и сумата*лв. / пет хиляди седемстотин шестдесет и два лева / - разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Пловдив в двуседмичен срок, считано от датата на получаване копие от решението до страните.

 
10 Търговско дело No 42/2008, II състав Облигационни искове АЧО ЕООД ПНГ ФАСОН ЕООД Председател и докладчик: К.С.П.  Определение от 29.07.2008г.
По молбата на ПНГ ФАСОН" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №23, Бизнескомплекс "Елена", представлявано от Е.И.М. - възстановява срока по чл.367 ал.1 от ГПК - за подаване на отговор на исковата молба.
Определението не подлежи на обжалване. 
11 Търговско дело No 42/2008, II състав Облигационни искове АЧО ЕООД ПНГ ФАСОН ЕООД Докладчик: К.С.П.  Определение от 29.07.2008г.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО Т.Д. №42/2008Г. ПО ОПИСА НА ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД.
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО КАТО МЕСТНО ПОДСЪДНО НА ПЕРНИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативес съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.


 
12 Търговско дело No 50/2008, II състав Жалби по чл.25 ЗТР МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ХИГИЯ АД   Докладчик: Н.И.Т.  Решение от 07.07.2008г., в законна сила от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯВА отказ № 20080326125025 от 7.05.2008 год. на Агенция по вписванията за обявяване покана за свикване на Общо събрание на акционерите на МБАЛ " Хигия " АД гр. Пазарджик, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ДАВА задължителни указания на Агенция по вписванията да извърши исканото обявяване на покана за свикване на Общо събрание на

3.

акционерите на 14.05.2008 год. по Заявление за обявяване на актове Г1 от 26.03.2008 год. ,подадено от МБАЛ " Хигия " АД гр. Пазарджик.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
13 Търговско дело No 74/2008, II състав Ликвидация - чл.155 от ТЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЧАРОДЕЙ-1 ЕООД Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 09.07.2008г., в законна сила от 08.08.2008г.
По иска, предявен от Окръжна прокуратура гр. Пазарджик против "Чародей - 1 " ЕООД гр. П, ПРЕКРАТЯВА " ЧАРОДЕЙ - 1" ЕООД гр. П вписано в търговския регистър при съда с решение № 1506/11.09.2002 год. по ф.д. № 578/2002 год. том 29 регистър 1,стр. 152, партида № 3192.
ОСЪЖДА " ЧАРОДЕЙ - 1 " ЕООД гр. П да з а п л а т и държавна такса по делото в размер * лв. /
Копие от решението да се изпрати на страните, като на ответното дружество се изпрати на адреса на бившия управител и едноличен собственик Р. К.М. в гр. Р.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок, считано от датата на получаване копие от решението от страните.
След влизане в сила на решението, копие от него да се изпрати на Агенция по вписванията гр. Пазарджик за вписване в търговския регистър по партидата на дружеството и обявяването му в ликвидация.

 
14 Търговско дело No 78/2008, II състав Несъстоятелност КАУЧУК - 97 АД   Докладчик: Н.И.Т.  Решение от 03.07.2008г.
ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ и СВРЪХЗАДЪЛЖЕНОСТ на " КАУЧУК 97 " АД със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик ул. " Синитевско шосе " № 12, представлявано от изп. директор В. Н.Г., вписано по ф.д.1327/1997 год., с начална дата на неплатежоспособността 30 май 2008 год.
ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на " КАУЧУК 97 " АД гр. Пазарджик
НАЛАГА запор и възбрана върху имуществото на дружеството НАЗНАЧАВА за временен синдик на " КАУЧУК 97 " АД гр. Пазарджик С. Б.ЕГН **********,*** тел. , адвокат от САК, регистриран под № 202 в Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици в производства по несъстоятелност по ТЗ в Приложение към Заповед № ЛС-04-72/6.02.2006 год. на Министъра на правосъдието
ОПРЕДЕЛЯ датата на първото събрание на кредиторите на 12 септември 2008 год. от 14 часа.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок, считано от датата на вписването му в търговския регистър при Агенция по вписванията.
Да се изпрати копие от решението на Агенция по вписванията . 
15 Търговско дело No 79/2008, II състав Допускане на обезпечение ГАЗТРЕЙД ЕАД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 02.07.2008г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск,
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на иска, считано от получаване на съобщението за изготвянето му от молителя.
На основание чл.390 ал.2 от ГПК задължава молителя да представи доказателства за предявяването на иска в определения едномесечен срок.
След изтичане на едномесечния срок и при непредставяне на доказателства за предявен иск, делото да се докладва за служебна отмяна на допуснатото обезпечение.
Да се издаде обезпечителна заповед.
Определението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от молителя за изготвянето му и от получаване на съобщението от службата по вписванията - от ответника.
16 Търговско дело No 80/2008, II състав Дела от и срещу търговци ФЛЕКСКОМ ЕООД ЙОНЕЛ ЕООД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 07.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по търг.д. № 80 по описа на ПОС за 2008 год.
ИЗПРАЩА делото на Пазарджишки районен съд по подсъдност
Определението подлежи на обжалване на основание чл. 121 от ГПК с частна жалба пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаване на настоящето определение на страните.
Определението да се връчи на страните.

 
17 Търговско дело No 82/2008, II състав Допускане на обезпечение ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ХИЛМИ-ЕТ ЕООД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 09.07.2008г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск,
ДАВА ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК на молителя за предявяване на иска.Срокът тече от датата на съобщението до молителя за допускане на обезпечението.
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
На основание определението да се издаде заповед за възбраната.
На основание чл. 396 ал. 1 от ГПК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок, който за молителя тече от датата на връчването , а за ответника - от деня, в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда в случаите по чл. 397 ал. 1 т. 3 от ГПК.
 
18 Търговско дело No 87/2008, II състав Жалби по чл.25 ЗТР СЕМЕРДЖИЕВ-2008 ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 26.08.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 278 от ГПК във вр. с чл.25 от ЗТР Пазарджишкия окръжен съд
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.С., ЕГН ********** , в качеството му на едноличен собственик на капитала и управител на търговското дружество "С. - ЕООД , със седалище и адрес на управление на дейността гр. В против заявеното и невписано обстоятелство в предмета на дейност "застрахователно посредничество /след регистрация по КЗ/ " , като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА .
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на длъжностното лице по регистрацията при териториалното звено на Агенцията по вписване в гр. Пазарджик със следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ - да постанови мотивиран отказ по отношение на невписаното обстоятелство , който да се връчи на заявителя по реда на ГПК , като му се даде възможност да обжалва отказа или да отстрани служебно допуснатата непълнота или грешка при пренасяне на информацията от заявлението в търговския регистър чрез ново вписване и обявяване на вписването .

Решението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд гр. Пловдив.