Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Август 2008г. - Граждански съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за съдебни актове
за периода от 01.08.2008г. до 31.08.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 331/2007, III състав Допускане на обезпечение КОМИСИЯ ЗА УСТ. НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТ.Д Л.А.Б.,
Р.А.Б.,
ЛАРА КОМЕРС ЕООД,
А.Л.Б.
Докладчик: В.М.  Определение от 26.08.2008г., в законна сила от 09.09.2008г.
Водим от горното и на основание чл.402 ал.1 и ал.2 от ГПК, Пазарджишкият окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на Л.А.Б.,***, ЕГН-**********, с вх.№2185 от 30.07.2008г. за отмяна на обезпечение на бъдещ иск, допуснато с определение №183 от 12.04.2007г. на Пазарджишки окръжен съд по ч.гр.д.№331/2007г. по описа на същия съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивски апелативен съд.
 
2 Гражданско дело No 1078/2007, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане Е.Д.К.,
И.С.Й.,
П.С.,
Ж.Ч.
В.О.К. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 01.08.2008г.
О С Ъ Ж Д А В.О.К. с ЕГН ********** *** да з а п л а т и на Е.Д.К. с ЕГН **********,***, сумата * лв. представляващи обезщетение за неимуществени вреди в следствие непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 17.01.2007г. - до окончателното изплащане, както и направените разноски по делото в размер на * лв., като иска за разликата от * лв. до *лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 17.01.2007г. - като неоснователен - ОТХВЪРЛЯ.
Решението подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред Пловдивски апелативен съд.

 
3 Гражданско дело No 228/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане К.Т.Р.,
З.К.В.,
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ,
И.С.Й.
А.П.М. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 01.08.2008г.
О С Ъ Ж Д А А.П.М. с ЕГН ********** *** да з а п л а т и на К Т.Р. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес - гр. П . - адв. К.К., сумата * лв./- представляващи обезщетение за неимуществени вреди в следствие непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 14.07.2007г. - до окончателното изплащане, както и направените разноски по делото в размер на * лв., като иска за разликата от*лв. до* лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 14.07.2007г. - като неоснователен - ОТХВЪРЛЯ.
О С Ъ Ж Д А А.П.М. с ЕГН ********** *** да з а п л а т и на З.К.В. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес - гр. П.. - адв. К.К., сумата * лв. - представляващи обезщетение за имуществени вреди в следствие непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 14.07.2007г. - до окончателното изплащане, както и направените разноски по делото в размер на* лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред Пловдивски апелативен съд.


 
4 Гражданско дело No 600/2008, II състав Други дела И.А.И. И.П.И.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 13.08.2008г., в законна сила от 29.08.2008г.
ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ И.П.И. ЕГН ********** *** .
След влизане в сила на съдебното решение, препис от него да се изпрати на органа по настойничеството при Община П. за учредяване на настойничество.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок, считано от датата на връчване на решението на страните.


 
5 Гражданско дело (В) No 643/2008, III състав Жалби Р.И.М. Е.Ш.М. Председател: Н.И.Т.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 13.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6 от 30.06.2008г. на Панагюрския районен съд, постановено по гр.д.№ 143/2008г.
ОСЪЖДА Р.И.М., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на Пазарджишкия окръжен съд сума в размер на 12.50 лв., представляващи ДТ.

Решението не подлежи на обжалване

 
6 Гражданско дело (В) No 652/2008, II състав Частни жалби УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД   Докладчик: Д.П.П.  Определение от 14.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от УниКредит Булбанк АД, гр.София, срещу отказ на съдия по вписванията, постановен на 11.07.2008г., по заявление вх.№ 6 от 11.07.2008г.

Определението не подлежи на обжалване.


 
7 Гражданско дело (В) No 653/2008, III състав Частни жалби АВТОТРАНС ИМПОРТ ООД ДАНИТРЕЙД ЕООД,
ФОЛИ ИНВЕСТ ООД
Докладчик: Д.П.П.  Определение от 07.08.2008г.
Отмeня определение № 24 от12.02.2008г., постановено по гр.д.№ 453 от 2007г. на Велинградския районен съд. Връща делото на РС за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
 
8 Гражданско дело (В) No 654/2008, III състав Частни жалби А.Д.К. ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Докладчик: Д.П.П.  Определение от 14.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената частна жалба на А.Д.К. ***,
подадена чрез пълномощника му, срещу определение №167, постановено по гр.д.№
244/2008г. на Велинградския районен съд.

Определението подлежи на обжалване
с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
 
9 Гражданско дело (В) No 655/2008, III състав Частни жалби ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА/В ЛИКВИДАЦИЯ/   Докладчик: Д.П.П.  Определение от 14.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от ЗК "Надежда", /в ликвидация/, с.Лесичово, подадена от процесуалните й представители, срещу определение, постановено по гр.д.№ 1068/2008 г. на Пазарджишкия районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.


 
10 Гражданско дело (В) No 656/2008, III състав Частни жалби Ц.Г.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК,
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик: Д.П.П.  Определение от 07.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ц. Г.С. ***,
срещу определение № 922 от 05.06.2008г., постановено по гр.д.№ 419/2008г. на
Пазарджишкия районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред
ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
11 Гражданско дело (В) No 659/2008, III състав Частни жалби Н.П.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик: Д.П.П.  Определение от 07.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.В. ***, срещу
протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание на 01.07.2008г.
по гр.д.№ 600/2008г. на Пазарджишкия районен съд. Определението подлежи на
обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
12 Гражданско дело (В) No 666/2008, III състав Частни жалби Е.Й.Р. Й.О.Р. Докладчик: Д.П.П.  Определение от 07.08.2008г.
Отмeня определение № 56 от 16.07.2008г., постановено по гр.д.№ 526/2008г. на Пещерския районен съд. Връща делото на РС. Определението не подлежи на обжалване.
 
13 Гражданско дело (В) No 670/2008, II състав Частни жалби А.М.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 13.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.М.П. ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощника им адв. А.Г. , против определение № 1062/2.07.2008 год. по гр.д. № 1971/2006 год. на Пазарджишки районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
Определението за ищеца да се връчи на адв. Г..
Потвърждава
 
14 Гражданско дело (В) No 671/2008, III състав Частни жалби ПРОГРЕС ТПК   Докладчик: Д.П.П.  Определение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ определение № 155, постановено на 23.06.2008г. по гр.д.№ 526/2007 г. на Велинградския районен съд, в частта, с която е допуснато обезпечение на предявения иск с правно основание чл.97 от ГПК /отм./, чрез налагане на запор върху сметка на ТПК "Прогрес" Велинград - в ликвидация,
ОТМЕНЯ издадената въз основа на определение № 155, постановено на 23.06.2008г. по гр.д.№ 526/2007 г. на Велинградския районен съд заповед налагане на запор върху посочената сметка на ТПК "Прогрес" Велинград - в ликвидация
Определението не подлежи на обжалване.

 
15 Гражданско дело (В) No 673/2008, II състав Частни жалби ЕВАНГЕЛОС НАСКОПУЛОС ЕООД И.Г.П.,
Р.И.Х.
Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 13.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на " Е.НАСКОПУЛОС " ЕООД гр. Пазарджик със седалище и адрес на управление в гр. П.", представлявано от управителя Е. Н. К. против определение от 26.06.2008 год. по гр.д. № 315/2007 год. по описа на Пазарджишки районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
Потвърждава
 
16 Гражданско дело (В) No 674/2008, III състав Частни жалби Т.М.Д.   Докладчик: Д.П.П.  Определение от 14.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената частна жалба на Т. М.Д. ***, подадена чрез пълномощника му, срещу определение №181, постановено по гр.д.№ 177/2008г. на Велинградския районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
17 Гражданско дело (В) No 677/2008, II състав Частни граждански дела - чл.217А ГПК (отм.)/- чл.255 ГПК-молба за бавност В.С.Т.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 12.08.2008г.
Оставя без уважение подадената жалба за бавност от адв.В.Т. ,като пълномощник на И.Н. по гр.д. № 1637/2007 г на Пазарджишкия районен съд . Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Пазарджишкия районен съд . Определението не подлежи на обжалване.
 
18 Гражданско дело (В) No 684/2008, II състав Частни жалби РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ОБЩИНА БАТАК,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГ. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 13.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Държавна агенция по горите гр. София против протоколно определение от 8.07.2008 год. по гр.д. № 840/2007 год., с което е оставено без уважение искането на ищеца за привличане като трето лице-помагач на Държавно ловно стопанство гр. Ракитово, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Потвърждава
 
19 Гражданско дело (В) No 686/2008, I състав Жалби Н.Ц.Г. М.Ц.Г. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 22.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8/24.07.2008 година постановено по гр.дело № 164/2008 година по описа на Панагюрския районен съд.
ОСЪЖДА Н.Ц.Г. с ЕГН ********** *** 1А да заплати на М.Ц.Г. *** ,ж.к *,направените разноски за гази инстанции в размер на * лв.,а в полза на Окръжен съд гр.Пазарджик ДТ в размер на* лв ,както и * лв. за служебно издаване на изпълнителен лист ,съгласно разпоредбата на чл.22 от ЗЗДН.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
20 Гражданско дело (В) No 694/2008, I състав Частни жалби К.З.Т. А.Х.М. Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 21.08.2008г.
Потвърждава
 
21 Гражданско дело (В) No 696/2008, III състав Частни жалби М.Х.А.   Докладчик: М.П.Т.  Определение от 20.08.2008г.
Отмeня и връща за извършване на дължимите процесуални действие.Определението е окончателно.
 
22 Гражданско дело (В) No 699/2008, III състав Частни жалби С.Ф.Т.,
Ф.Ф.Т.,
Н.Ф.Т.,
М.М.Т.,
Б.М.К.,
Р.М.А.,
А.А.Т.,
Р.Р.Д.,
Н.А.Т.,
З.А.Б.
  Докладчик: М.П.Т.  Определение от 20.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В ч.гр.д.№ 699/2008 година по описа на съда и връща делото на Районен съд Велинград за изпълнение на указанията ,дадени в мотивите на определението,след което делото да бъде върнато за произнасяне по частната жалба.
Определението е окончателно.

 
23 Гражданско дело (В) No 700/2008, III състав Частни жалби К.З.Т.   Докладчик: М.П.Т.  Определение от 21.08.2008г.
Потвърждава
 
24 Гражданско дело (В) No 701/2008, I състав Частни жалби М.А.Б. ОБЩИНА БАТАК,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БАТАК
Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 21.08.2008г.
Потвърждава
 
25 Гражданско дело (В) No 702/2008, I състав Частни жалби Г.Б.Г.   Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 20.08.2008г.
Прекратява делото
 
26 Гражданско дело (В) No 707/2008, III състав Частни жалби И.Ц.Т.   Докладчик: В.М.  Определение от 26.08.2008г.
С оглед на изложеното и на основание чл.122 от ГПК, Пазарджишкият Окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ Пещерски районен съд като компетентен съд по правилата на местната подсъдност да се произнесе по предявените от И.Ц. ***, ЕГН-********** искове с правно основание в чл.344 ал.1 от Кодекса на труда против "Евро-Гус" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.П. , представлявано от Д.В. Т. Делото да се изпрати незабавно по компетентност на Пещерски Районен съд за извършване на следващите се съдопроизводствени действия.
Препис от определението да се изпрати и на Пазарджишкия районен съд за сведение.
Определението не подлежи на обжалване. 
27 Гражданско дело No 712/2008, II състав Допускане на обезпечение ГЕЯ 96 ЕООД ПАЗАРДЖИК МИКРОН-КАРАИЛАНСКИ-ЙОСИФОВ СИЕ СД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 28.08.2008г.
 
28 Гражданско дело (В) No 718/2008, II състав Частни жалби СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ - 1893   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯВА определение № 924/6.06.2008 год. по гр.д. 1098/2006 год. на Пазарджишки районен съд, с което са оставени без разглеждане и е прекратено производството по отношение предявените искове от Ловно-рибарско дружество " Сокол 1893 " гр. Пазарджик за собственост на процесния имот с правно основание чл. 97 ал. 1 от ГПК / отм./ във връзка с пар. 2 ал. 1 от ГПК и иска за признаване недействителност на сключения между ответниците Община П. и Д. ООД с. М договор за продажба на търг на същия имот, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.