Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Август 2008г. - Търговски съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК
Справка за съдебни актове
за периода от 01.08.2008г. до 31.08.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 70/2008, II състав Облигационни искове РАДИО СОТ ООД М.Г.П. Докладчик: К.С.П.  Определение от 04.08.2008г.
Прекратява производството по т.д. №70/2008г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишкия районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
2 Търговско дело No 72/2008, II състав Облигационни искове ОРФЕЙ-Б АД БАТАК ДЕНИС ООД Докладчик: К.С.П.  Определение от 04.08.2008г., в законна сила от 11.09.2008г.
Прекратява производството по д. №72/2008г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Велинградския районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
3 Търговско дело No 90/2008, II състав Жалби по чл.25 ЗТР К.Б.Р. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик: К.С.П.  Решение от 04.08.2008г., в законна сила от 26.08.2008г.
ОТМЕНЯ отказ №20080228093511/03.04.3008г. на длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по заявление вх.№ 20080228093511/28.02.2008г. за първоначална регистрация на ЕТ "СУПЕР ФАРМ - Р.К." със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище.
Указва на Агенцията по вписванията да извърши вписване в Търговския регистър на заявените със заявление вх.№ 20080228093511/28.02.2008г. обстоятелства за първоначална регистрация на Р.К. в качеството му на ЕТ"СУПЕР ФАРМ - Р.К." със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище и с предмет на дейност "търговия на дребно с лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ".
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
4 Търговско дело No 91/2008, II състав Облигационни искове НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 11.08.2008г.
На основание чл. 104,ал.1,т.4 от ЗИД на ГПК /д.в. бр. 50/08 г/ , исковата молба следва да се изпрати по подсъдност на РС Пазарджик .
 
5 Търговско дело No 94/2008, II състав Допускане на обезпечение СТРОЙГРУП ИНВЕСТ ООД   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 12.08.2008г., в законна сила от 29.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ