Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Септември 2008г. - Търговски съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 35/2006, II състав Дела от и срещу търговци ВЕТХОК ООД КРАСЕН ООД Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 19.09.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 192 ал. ІІ от ГПК(отм.) Пазарджишкия окръжен съд
Р Е Ш И :
ДОПУСКА ПОРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 64/ 11.10. 2007г. на окръжен съд Пазарджик , постановено по т. д. № 35/ 2006г. по описа на същия съд изразяваща се в следния допълнителен диспозитив:
ОТХВЪРЛЯ възражението за процесуално прихващане между вземането на ответното търговско дружество " Красен " ООД , със седалище и адрес на управление на дейността гр. Панагюрище, ул. " Г. Бенковски " № 64, представлявано от управителя на дружеството П.Н.С. , на стойност 4717 лв.( 4163, 47 лв. главница и 553, 63лв. лихви за забава) , произхождащо от непризнат на дружеството данъчен кредит по три броя данъчни фактури, издадени от ищцовото дружество , със съдебно предявеното вземане на търговското дружество "Ветхок " ООД , със седалище и адрес на управление на дейността гр. София , район "Възраждане" , кв. " Света Троица " , ул. " Зайчар" бл. 328 вх.1 ап. 7 , представляван от управителя на дружеството И.М.М.,, като НЕОСНОВАТЕЛНО .
Решението подлежи на въззивно обжалване в 14- дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му пред Апелативен съд гр. Пловдив.
2 Търговско дело No 36/2008, II състав Облигационни искове СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД ГАЛЕВИ ООД Председател и докладчик: Н.И.Т. 

Решение от 19.09.2008г


 

3 Търговско дело No 37/2008, II състав Облигационни искове ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПАЗАРДЖИК АД Б.В.М. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 23.09.2008г. 
4 Търговско дело No 40/2008, II състав Облигационни искове ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПАЗАРДЖИК АД Д.А.Д. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.09.2008г.

 
5 Търговско дело No 41/2008, II състав Облигационни искове ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПАЗАРДЖИК АД К.А.Г. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.09.2008г.


 
6 Търговско дело No 47/2008, II състав Несъстоятелност СЕПРИНА ВАЛЕНТИНА ЕООД,
С.И.Б.
  Докладчик: К.Г.Н.  Решение от 25.09.2008г.


 
7 Търговско дело No 48/2008, II състав Облигационни искове ЗММ МЕТАЛИК-ЛЕЯРНА ООД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 12.09.2008г.
Прекратява производството по т.д. №48/2008г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишкия районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
8 Търговско дело No 57/2008, II състав Облигационни искове МЕТАЛИКА ООД ЗММ МЕТАЛИК АД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 12.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по търг.д. № 57/2008 год. по описа на съда.
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от получаването му от страните.
ДА СЕ УВЕДОМИ назначеното вещо лице Л.Ц., че не следва да изготвя заключение по делото, поради прекратяването му.
9 Търговско дело No 99/2008, I състав Допускане на обезпечение ЕТ НАДЕЖДА 2 АЛИ КАРАМОЛЛА НАДЕЖДА-77-ХАЛИЛ ТИНЕВ ЕТ Докладчик: Е.П.С.  Определение от 03.09.2008г., в законна сила от 19.09.2008г.


 
10 Търговско дело No 103/2008, II състав Дела от и срещу търговци ВЕРТИКАЛ 7 ЕООД БУЛФИН 2005 ЕООД Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 18.09.2008г.
Съдът счита , че не е компетентен съд по правилата на родовата и местна подсъдност да разгледа и реши повдигнатия правен спор. От съдържанието на
исковата молба и представените писмени доказателства се установява , че
материалното основание на исковете не произтича от един договор за изработка на
печатни материали , а от няколко самостоятелни договора , обективирани в 12 броя
данъчни фактури. При тези данни се касае за обективно съединени искове , като
цената на всеки един от исковете е сума под 25 000 лева. Алтернативно предявения
иск не оказва влияние върху родовата подсъдност, тъй като разглеждането му е
обусновано от изхода на главните искове. Предвид гореизложеното и на основание
чл. 118 ,ал.ІІ от ГПК, чл. 119 ,ал. І от ГПК , чл. 104,т. 4 от ГПК и ч. 108 ,
ал. 1 от ГПК , Пазарджишкият окръжен съд ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството
по т.д. № 103/08 г . ИЗПРАЩА делото по компетентност по правилата на родовата и
местна подсъдност , за решаване на спора на Районен съд Велинград. Определението
подлежи на обжалбане с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на
страните пред АС Пловдив.
11 Търговско дело No 104/2008, II състав Дела от и срещу търговци СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД ЗАРЕЛИ ЕООД Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 18.09.2008г.
На основание чл. 118,ал. ІІ от ГПК, чл. 119,ал.1 от ГПК и чл. 104,т.4 отн ГПК, Пазарджишкият окръжен съд ОПРЕДЕЛИ : Прекратява производството по т.д. № 104/08
г по описа на ПОС. ИЗПРАЩА делото за разглеждане и решаване на спора по
компетентност , по правилата на родовата и местна подсъдност , на Районен съд
Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок
от съобщанието на страните, пред Апелативен съд Пловдив.