Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
Септември 2008г. - Граждански съдебни актове
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК - СВЪРШЕНИ ДЕЛА

правка за свършените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 172/2007, IV състав Жалби К.Ч.Ш.,
Д.Г.К.,
Т.Г.К.,
А.Х.К.
З.С.М. Докладчик: Б.А.И.  Определение от 26.09.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение №203 от 30.06.2006г. по гр.д.№52/05г. по описа на Велинградския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото . Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВКС.

 
2 Гражданско дело No 360/2007, II състав Други дела Н.Б.Н. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ",
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 24.09.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 229 от 27.03.2008 год. по гр.д. № 360 по описа на съда за 2007 год., като израза " неимуществени вреди " след израза " 1300 лв., представляваща " … СЕ ЧЕТЕ " ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ "….
Допълнителното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от датата на съобщението до страните за изготвянето му.


 
3 Гражданско дело (В) No 966/2007, I състав Жалби ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК И.Д.К.Х. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 24.09.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 438 БЕЗ ДАТА И ГОДИНА постановено по гр.дело № 693/2006 година по описа на Пазарджишкия районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане и решаване от друг състав.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба пред ВКС .

 
4 Гражданско дело (В) No 994/2007, I състав Частни жалби А.С.Ц. В.С.Т.,
А.Д.Т.
Докладчик: Е.П.С.  Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯВА постановление от 26.07.2007г. на Частен съдебен изпълнител с рег.№750 с район на действие ОС гр.Пазарджик Н. Т. постановено по изп.д.№456/2007г. по негов опис, за възлагане на недвижим имот, представляващ: 1/3 ид.ч. целия от 1116 кв.м., включен в УПИ за обществена жилищна сграда и магазин в гр.Септември, с площ от 372 кв.м., заедно със самостоятелен търговски обект в сграда със ЗП от 38,33 кв.м., а на цялата сграда от 115 кв.м. и избено помещение под нивото на търговския обект сас ПП от 22 кв.м. закупен на публична продан от купувача Р. И. Д. от гр.Септември, като незаконосъобразно.
Решението е окончателно.

 
5 Гражданско дело No 102/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане З.М.Ж. Е.Г.Д. Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 15.09.2008г.
На основание чл. 119,ал. ІІ от ГПК и чл. 183,ал.І от ГПК /отм./ ПОС ОПРЕДЕЛИ :
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 102/08 г. ПРЕКРАТЯВА производството по
гр.д.№ 102/08 г по описа на Окръжен съд Пазарджик , поради отказ от иска.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението
на страните пред Апелативен съд Пловдив.
 
6 Гражданско дело No 135/2008, II състав Облигационни искове Й.Г.Т. В.Д.П. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.09.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
ОСЪЖДА В.Д.П. да заплати на Й.Г.Т. сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лв./, произтичаща от неизпълнение по договор за заем, сумата от 9 310,08 лв. /девет хиляди триста и десет лев и 08 ст./ - мораторна лихва, считано от 28.03.2003г. до датата на предявяване на исковата молба - 08.02.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба - 08.02.2008г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 1 486,20 лв., като иска за мораторна лихва за разликата от 9 310,08 лв. до 9 359,61 лв. - като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
7 Гражданско дело (В) No 189/2008, III състав Жалби И.Н.Н. А.С.Ц.,
Г.Н.Н.,
С.Х.А.,
Х.Г.Х.,
В.П.А.,
Е.И.К.,
К.И.Н.,
И.С.Н.,
Ц.С.Д.,
Т.С.Н.,
Ц.Л.С.,
И.Г.Н.,
Е.Г.П.,
С.К.Н.,
М.К.Н.
Докладчик: Д.П.П.  Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите /стр.1 и стр.3/ на решение № 331 от 08.05.2008г., постановено по в.гр.д.№ 189/2008г., на Пазарджишкия окръжен съд.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните

 
8 Гражданско дело (В) No 332/2008, III състав Жалби С.Д.Д.,
С.Д.С.,
Р.Д.В.,
М.Д.С.,
С.Б.И.
П.П.П.,
В.П.П.,
И.Г.П.,
Н.Г.Ч.,
С.Г.Т.,
А.Г.Л.,
И.Г.С.,
Й.Г.Я.,
Д.С.Г.,
Г.С.Г.,
Д.Н.Р.,
Н.Д.Р.
Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 25.09.2008г.
Обезсилва № 111 от 9.11.2007 година, постановено по гр.д.№ 447 по описа за 2007 година на Пещерски районен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд с касационна жалба в едномесечен срок от връчването му на страните.
 
9 Гражданско дело (В) No 415/2008, III състав Жалби Н.И.В.,
М.И.Л.
М.И.Л.,
Р.Н.А.
Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение на Велинградски районен съд № 59 от 13.03.2008 година,постановено по гр.д.№ 611 по описа на съда за 2007 година,с което е отхвърлен иска на Н.И.В. и М.И.Л. против М.И.Л. и Р.Н.А. за делба на следните недвижими имоти в гр.Велинград:1/2 идеална част по плана на гр.Велинград,ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда на 72 кв.м.,целия имот с площ от 488 кв.м. при съседи: от две страни улица ,УПИ и УПИ, УПИ по плана на гр.Велинград с площ 648 кв.м. при съседи :улица,УПИ,УПИ и УПИ,като
ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Н.И.В.,М.И.Л. ,М.И.Л. и Р.Н.А. на следните недвижими имоти:
1.1/2 идеална част от УПИ по плана на гр.Велинград,ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда на 72 кв.м.,целия имот с площ от 488 кв.м. при съседи: от две страни улица ,УПИ и УПИ.
Правата на съделителите в този имот са -за Н.В. и М.Л. по 1/12 идеална част;за Р.А. и М.Л. по 5/12 идеални части.
2. УПИ по плана на гр.Велинград с площ 648 кв.м. при съседи: улица,УПИ ,УПИ и УПИ,като
Правата на съделителите в този имот са по 1/6 идеална част за Н.В. и М.Л.;за Р.А. - 1/3 идеална част и за М.Л. 1/3 идеална част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 
10 Гражданско дело (В) No 463/2008, IV състав Жалби ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ И.С.Ц.,
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 26.09.2008г.
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение № 291/12.03.2008 по гр. д. № 1314/2007 г. на Пазарджишкия районен съд, в частта му с която са уважени исковете по чл.11, ал.2 от ЗСПЗС, предявени от И.С.Ц., като е прието за установено, че наследниците на С. И. Й. имат право да им бъде възстановена собствеността върху: нива от 16,450 дка в в землището на с. Алеко Константиново и нива в в същото землище за разликата от 10,800 дка до 10,845 дка, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕ по чл. 11, ал.2 по отношение на нива от 16,450 дка в землището на с. Алеко Константиново и нива в същото землище за разликата от 10,800 дка до 10,845 дка.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалва част, с която е прието за установено по отношение на ОСЗГ - гр. Пазарджик и Община -гр. Пазарджик, че наследниците на С. И. Й. имат право да им бъде възстановена собствеността върху следните земеделски земи: част от нива с площ от 12,350 дка, нива от 14,992 дка , част от нива в с площ от 25,204 дка, нива от 10,700 дка , нива от 16,385 дка в и част от нива до размера от 10,800 дка.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му страната.
Изменя отчасти решението  
11 Гражданско дело (В) No 486/2008, I състав Жалби ПЕТЪР СЛАВЧЕВ-СЛАВИНА ЕТ А.Г.М.,
Т.Д.М.
Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 15.09.2008г.
ИЗМЕНЯВА решение № 451/07.07.2008 година постановено по В гр.дело № 486/2008 година на ПОС в ЧАСТТА му за РАЗНОСКИТЕ имащо характер на ОПРЕДЕЛЕНИЕ , с което са присъдени разноски на П.С.Н. в размера над 310/триста и десет/ лв. до 1210/хиляда двеста и десет/лв.Дължимите разноски от А.Г.М. са в размер на 310/триста и десет/лв.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението на молит
 
12 Гражданско дело (В) No 519/2008, III състав Жалби М.М.М. КМЕТСТВО С. ЕЛШИЦА Председател: М.П.Т.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 15.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 30 от 03.04.2008г., постановено по гр.д.№ 23 от 2008 г., на Панагюрския районен съд, в частта, с която е отхвърлен искът на М.М. за възстановяване на длъжността "Специалист кадастър и регулация" при Кметство с.Елшица, вместо което
ВЪЗСТАНОВЯВА М.М.М., , на заеманата длъжност "Специалист кадастър и регулация" при Кметство с.Елшица.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 
13 Гражданско дело (В) No 526/2008, IV състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Д.С.Г.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯВА решение № 1220 от 15.12.2007 година, постановено по гр. Дело № 1255/2007 година по описа на Районен съд -Пазарджик, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Г., против Общинска служба по земеделие и гори -град Пазарджик и Община-Пазарджик по чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ за приемане за установено по отношение на ответниците, че наследниците на С. П. М., починал на 27.08.1942 година, имат право да им бъде възстановена собствеността върху нива с площ от 7,7 декара в землището на село Мокрище, община Пазарджик, като неоснователен.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в едномесечен срок от връчването му на страните

 
14 Гражданско дело (В) No 528/2008, IV състав Жалби И.Г.И. М.Д.П. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 30.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.03.2008 година, постановено по гр. Дело № 2275/2006 година по описа на Районен съд-Пазарджик в обжалваната част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 
15 Гражданско дело (В) No 529/2008, III състав Жалби Д.А.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик: М.П.Т.  Решение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. Й.Д., като пълномощник на Д.П. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 474 по В.гр.д.№ 529/2008 година на Пазарджишки окръжен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
 
16 Гражданско дело (В) No 533/2008, I състав Жалби С.А.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 529/21.05.2008 година ,постановено по гр.дело № 1366/1998 година по описа на Пазарджишкия районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението на страните,че е изготвено с касационна жалба.
17 Гражданско дело (В) No 545/2008, III състав Жалби Г.А.Д.,
Т.А.Д.
Г.Т.К. Председател: М.П.Т.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25/08.04.2008 г., постановено по гражд. дело № 92/2007 г. по описа на Панагюрския районен съд.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 
18 Гражданско дело (В) No 548/2008, III състав Жалби Н.Г.И. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П ЕООД Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 26.09.2008г.

 
19 Гражданско дело (В) No 552/2008, III състав Жалби В.А.К. ОБЩИНА БАНСКО,
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател: М.П.Т.
Докладчик: Д.П.П. 
Решение от 15.09.2008г.
20 Гражданско дело No 557/2008, II състав Искове за произход М.В.В. И.С.Б. Председател и докладчик: К.Г.Н.  Определение от 23.09.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
на основание чл. 146, ал. 4 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА като доказателство по делото препис от у-ние за раждане на детето М.Б.,
На основание чл. 232 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на иска
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред АС Пловдив.

 
21 Гражданско дело (В) No 566/2008, III състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК М.И.Д. Председател: М.П.Т.
Докладчик: Г.В.К. 
Определение от 10.09.2008г.
Прекратява делото и връща на РС Пазарджик за отстраняване явна фактическа грешка в диспозитива на решението.
 
22 Гражданско дело (В) No 572/2008, III състав Жалби Ю.И.З.,
Л.Т.К.
  Председател и докладчик: М.П.Т.  Определение от 16.09.2008г.

 
23 Гражданско дело (В) No 577/2008, III състав Жалби Д.С.П. Й.П.А. Председател: М.П.Т.
Докладчик: Г.В.К. 
Решение от 17.09.2008г.


 
24 Гражданско дело (В) No 591/2008, III състав Жалби БАРТОТЕХ ООД РАЯН ГАЗ ЕООД Председател и докладчик: М.П.Т.  Определение от 12.09.2008г.


 
25 Гражданско дело (В) No 610/2008, III състав Частни жалби ТАТРА ЕООД А.Г.Д.,
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
Председател и докладчик: М.П.Т.  Определение от 23.09.2008г.

 
26 Гражданско дело (В) No 625/2008, IV състав Жалби С.К.Л. Б.С.Х.,
П.С.М.
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Определение от 25.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д.№625/2008 год. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото на Пазарджишкия районен съд за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка , след което делото да се върне на ПОС за произнасяне по въззивната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
27 Гражданско дело (В) No 646/2008, III състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Х.Л.Г.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 29.09.2008г.

 
28 Гражданско дело (В) No 651/2008, III състав Жалби Й.Т.Р. И.А.Р. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 25.09.2008г.


 
29 Гражданско дело (В) No 678/2008, III състав Жалби ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ,
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛТАРИЯ
Т.П.З. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 25.09.2008г.


 
30 Гражданско дело (В) No 690/2008, III състав Жалби Р.Б.М. В.Р.М. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 24.09.2008г.


 
31 Гражданско дело (В) No 697/2008, IV състав Жалби Г.В.В.,
П.С.Д.
  Председател и докладчик: С.А.К.  Определение от 25.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д.№697/2008 год. по описа на ПОС.
ВРЪЩА делото на РС - Велинград за изпълнение на указанията дадени в мотивите на определението свързани с отстраняване на очевидна фактическа грешка и събиране на дължимата ДТ по една от въззивните жалби.
След изпълнение на процедурата делото да се върне на ПОС за произнасяне по жалбите.

 
32 Гражданско дело (В) No 704/2008, III състав Жалби Я.Д.Ш. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ИЗВОР Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 30.09.2008г.
33 Гражданско дело (В) No 723/2008, IV състав Частни жалби М.А.М.   Докладчик: С.А.К.  Определение от 10.09.2008г.


 
34 Гражданско дело (В) No 724/2008, IV състав Жалби П.И.Г. Н.Н.Г.,
Е.Н.Г.,
Н.Г.Г.
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Определение от 25.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д.№724/2008 год. по описа на ПОС.
ОСЪЖДА П.И.Г. да заплати на Е.Н.Г. със същия адрес разноските за настоящата инстанция , представляващи платеното адвокатско възнаграждение в размер на 250 / двеста и петдесет / лева .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от днес пред ВКС .

 
35 Гражданско дело (В) No 725/2008, IV състав Жалби ПЛОВДИВ РЕГИОН 2000 ЕООД ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
ОБЩИНСКА БАНКА АД КЛОН ПАЗАРДЖИК
Докладчик: С.А.К.  Определение от 16.09.2008г.


 
36 Гражданско дело (В) No 726/2008, I състав Жалби А.С.Г. ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЛИДЕР АД,
Х.М.Е.
Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 09.09.2008г.

 
37 Гражданско дело (В) No 728/2008, II състав Частни жалби Т.Г.П.   Докладчик: Н.И.Т.  Решение от 11.09.2008г.

 
38 Гражданско дело (В) No 729/2008, I състав Частни жалби В.И.Б. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
Ц.Х.К.
Докладчик: Е.П.С.  Определение от 15.09.2008г.
39 Гражданско дело (В) No 731/2008, I състав Частни жалби И.Л.Й.   Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 16.09.2008г.

 
40 Гражданско дело (В) No 741/2008, III състав Жалби ЕТ НАГЕ КОМЕРС ПЕТЪР ТОМОВ Р.С.В.,
ВЪЛКОВ И СИН ЕООД
Докладчик: М.П.Т.  Решение от 17.09.2008г., в законна сила от 17.09.2008г.

 
41 Гражданско дело (В) No 743/2008, II състав Частни жалби ОРИОН 2001 ООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 23.09.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл.278 от ГПК във вр. с чл. 271от ГПК Пазарджишкия окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА определение № 197/30. 07. 2008г. на районен съд Велинград ,постановено по гр. д. № 372/ 2008г. по описа на същия съд , с което в полза на молителя търговското дружество "Целев " ЕООД,със седалище и адрес на управление на дейността гр.Велинград , ул. "Петър Бонев " № 39, представлявано от управителя на дружеството В. И. Ц. е допуснато обезпечение на бъдещ иск против търговското дружество "Орион 2001" ООД , със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. "Княгиня Мария Луиза "№ 46, представлявано заедно и поотделно от управителите на дружеството К.С.П., чрез обезпечителната мярка " запор" върху моторни превозни средства , собственост на ответното дружество , като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .
Определението е окончателно .

 
42 Гражданско дело (В) No 745/2008, II състав Жалби Т.К.М.   Докладчик: К.С.П.  Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.К.М. против действията на държавен съдебен изпълнител при РС Велинград по изп.д. №451/2007г. - насрочване на опис на недвижим имот за 29.09.2008г. - като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението не подлежи на обжалване.
Оставя в сила решението
 
43 Гражданско дело (В) No 755/2008, II състав Частни жалби Е.К.Г.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯВА определение № 1059/25.06.2008 год. по гр.д. 1287/2007 год. на Пазарджишки районен съд, с което е оставен без разглеждане и е прекратено производството по отношение предявения от Е.К.Г. и А. Т. А. от с. Росен обл. Пазарджишка иск с правно основание чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
44 Гражданско дело (В) No 771/2008, IV състав Частни жалби С.И.С.   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 26.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№771/08г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото за разглеждане по реда на чл.14,ал.3 от ЗСПЗЗ на Административен съд гр.Пазарджик .
Определението е окончателно.