Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
01-12.10. 2008г.- СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.10.2008г. до 12.10.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 22/2007, II състав Несъстоятелност ЧЕПИНО-ЛЕС 99 ЕАД /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
В.Г.С.,
РУСО,
ТД НА НАП - ПАЗАРДЖИК,
Ю.М.С.,
БЕЛЬО-ИБРАХИМ МАНДРАДЖИ ЕТ,
С.В.М.,
ДДС АЛАБАК,
РДВР СОТ ГРАД ПАЗАРДЖИК
  Докладчик: К.Г.Н.  Решение от 01.10.2008г.
 
2 Търговско дело No 10/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане ПЪТСТРОЙ ООД ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик: К.С.П.  Определение от 08.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№10/2008г. по описа на ПОС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПАС в седем дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.


 
3 Търговско дело No 15/2008, II състав Дела от и срещу търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ МАРИЦА КК-97 АД Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявената по реда на чл.193 от ГПК /отм./ молба от Агенция за следприватизационен контрол - гр.София Г.М.Димитров №52 А , представлявано от ИД А.Бозова за допълване на решение №45 от 27.06.2008г., постановено по т.д. №15/2008г. по описа на ПОС в частта относно исковете за заплащане на договорна неустойка "до окончателното й плащане" - като НЕАСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
4 Търговско дело No 85/2008, II състав Ликвидация - чл.155 от ТЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЗАВОД ООД Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 08.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
 
5 Търговско дело No 112/2008, II състав Жалби по чл.25 ЗТР А.С.П.   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 07.10.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 252 от ГПК ,чл. 275 ал. ІІ от ГПК и чл. 25 ал. ІІ от ЗТР Пазарджишкия окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 112/ 2008г. по описа на окръжен съд Пазарджик.
ИЗПРАЩА жалбата на А.С.П. ***, ЕГН ********** против отказ № 20080909101008/ 11. 09. 2008г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписвания за вписване на първоначална регистрация, на търговско дружество на Агенцията по вписвания гр. Пазарджик за комплектоване с документите по чл. 25 ал. ІІ от ЗТР.
ЗАДЪЛЖАВА Агенцията по вписване гр. Пазарджик да представи с преписката и писмени доказателства за следните обстоятелства :
1/ Въз основа на подаденото от жалбоподателя заявление за запазване на фирма , образец Д1 вх. № 20080827170026 извършено ли е запазване на фирма , по реда на чл. 35 ал. ІІ от ЗТР, така , както се твърди в жалбата и за какъв срок . ?
2/ При подаване на заявление за вписване на обстоятелства относно ООД , образец А4 вх. № 20080909101008 извършвана ли е проверка за това дали има вписано в търговския регистър търговско дружество с фирма "ДДД-Пест- контрол 1" ООД ?
3/ Да се представят писмени доказателства за извършената проверка по чл. 21т.7 от ЗТР и чл. 91т.7 от Наредба № 1 / 14. 02. 2007г. за водене , съхраняване и достъп до търговския регистър относно идентичност на заявеното фирмено наименование " ДДД- Пест - контрол "ООД и за резултата от проверката , така както е посочено в мотивите към отказа.
Определението е окончателно .
 
6 Търговско дело No 113/2008, II състав Дела от и срещу търговци РАИТ-ИВАН ТОДОРОВ ЕТ ЕКО КАЛОР ЕООД Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 06.10.2008г.
Прекратява производството по т.д. № 113/08 г по описа на Пазарджишкия окръжен съд и изпраща делото за разглеждане по правилата на родовата и местна подсъдност на районен съд Велинград.
 
7 Търговско дело No 115/2008, II състав Допускане на обезпечение АВОБУСНИ ПРЕВОЗИ-СЕПТЕМВРИ ЕООД СОКОЛА АД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 07.10.2008г.


 
8 Търговско дело No 116/2008, II състав Жалби по чл.25 ЗТР Д.И.Б.,
М.И.Б.
  Докладчик: Н.И.Т.  Решение от 10.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.